Dobry moment na docelowe rozwiązania dla Bronowskiej

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , ,

Układ drogowy w rejonie skrzyżowań ulicy Trakt Lubelski z ulicami Bronowską i Kombajnistów oraz sama ulica Bronowska zdecydowanie wymagają poprawy. Głównym problemem są niedogodności w poruszaniu się w tym rejonie z uwagi na bliskie sąsiedztwo tych dwóch skrzyżowań, stan ulicy Bronowskiej i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

O problemach ulicy Bronowskiej pisałem we wpisie „Bronowska do zrobienia

Docelowym rozwiązaniem dla przedmiotowego miejsca, przewidzianym w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej, jest poszerzenie ulicy Bronowskiej oraz jej połączenie wraz z ulicami Trakt Lubelski i Kombajnistów za pomocą jednego skrzyżowania. W miejsce dwóch sąsiadujących ze sobą obecnie skrzyżowań dróg przewidziane jest w tym miejscu jedno większe skrzyżowanie z rondem, które umożliwiałoby bardziej płynne i bezpieczne poruszanie się w tym rejonie. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest również na zakończeniu ulicy Bronowskiej plac miejski oznaczony symbolem 3 KD-P, dla którego wg. zapisów tego planu nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu. Oznacza to, że w tym miejscu powinien zostać wybudowany docelowy układ drogowy przewidziany w obowiazującym planie.

Bronowska_Trakt_Kombajnistów1

Odpowiednim momentem na dokonanie unormowania układu komunikacyjnego w tym rejonie będzie szereg prac budowlanych prowadzonych w tym miejscu w najbliższym czasie. Chodzi tu o budowę kanalizacji w ulicy Bronowskiej i prace związane z odtwarzaniem nawierzchni po jej budowie, budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Bronowskiej, Masłowieckiej i Wodniaków oraz budowę chodnika w ulicy Kombajnistów.

Z punktu widzenia celowości wydatkowania środków publicznych nie jest uzasadnione wprowadzanie punktowych rozwiązań tymczasowych takich jak np. budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Wodniaków, Masłowieckiej i Bronowkiej bez uwzględnienia docelowego układu drogowego w rejonie ulic Bronowskiej, Trakt Lubelski i Komabjnistów.

Bronowska_Trakt_Kombajnistów

Zwróciłem się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Wawer o kompleksową i docelową poprawę układu drogowego w rejonie ulic Bronowskiej, Trakt Lubelski i Komabjnistów oraz poszerzenie ulicy Bronowskiej na odcinku od ul. Wodniaków do ulicy Trakt Lubelski zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania rejonu ulicy Zwoleńskiej.