Plan zagospodarowania Zastowa potrzebny

Warto byłoby rozpocząć prace nad planem zagospodarowania osiedla Zastów i najbliższej okolicy. Obszar takiego opracowania mógłby obejmować osiedle Zastów i Marysin Wawerski Południowy w częściach nieobjętych dotychczas procedurą sporządzania planu miejscowego oraz osiedle Wawer. Na danym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługowa i mieszana. W północno-zachodniej części obszar ten jest częściowo zalesiony. Obszar obsługiwany jest przez ulice zbiorcze: Trakt Lubelski, Lucerny, Wydawnicza, ulice główne: Widoczna oraz ulice główne przyśpieszone: Płowiecka. Na obszarze tym planowana jest Trasa Olszynki Grochowskiej.

Zasadność przystąpienia do sporządzania takiego planu związana jest z koniecznością ustalenia zasad zabudowy dla obszarów niezagospodarowanych na tym terenie, wyznaczeniem dróg lokalnych i określeniem sposobu ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru. Projektowane nowe rozwiązania komunikacyjne pozwolą na rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i pojazdów mechanicznych oraz uregulują i uporządkują układ drogowy związany z przewidywaną Trasą Olszynki Grochowkiej. Niezbędne jest także określenie i uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenów zieleni urządzonej, a także określenie warunków umieszczania nośników reklamowych na tym obszarze.

Zwróciłem się z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer oraz do Zarządu Dzielnicy Wawer o przystąpienie do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zastów-Wawer, określonego według następujących granic:

  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Wąbrzeskiej od zachodniej granicy obrębu 3-13-18 do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Trakt Lubelski w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ulicy Lucerny, południową linią rozgraniczającą ulicy Lucerny w kierunku wschodnim do wschodniej lini rozgraniczającej ulicy Wydawniczej,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Wydawniczej do północnej granicy obrębu 3-11-04, wzdłuż północnej granicy obrębu 3-11-04 w kierunku zachodnim do wschodniej granicy obrębu 3-07-29, wzdłuż wschodniej granicy obrębu 3-07-29 do północnej granicy obrębu 3-07-29,
  • od północy: linia stanowiąca północną i zachodnią granicę obrębu 3-07-29, następnie linia stanowiąca północną i zachodnią granicę obrębu 3-11-01,
  • od zachodu: linia stanowiąca zachodnią granice obrębu 3-11-01 do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Zastowskiej, następnie wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Zastowskiej do północnej lini rozgraniczającej ulicy Spadowej, następnie wzdłuż północnej lini rozgraniczającej ulicy Spadowej i zachodniej granicy obrębu 3-13-03 w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy obrębu 3-13-11 w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ulicy Wąbrzeskiej.