Plan Sadula zaopiniowany pozytywnie

Autor: , Osiedle: Sadul Data: . Otagowany jako: ,

Najpierw Komisja Ładu Przestrzennego w dniu 27 listopada br., a następnie Rada Dzielnicy Wawer, niemal jednogłośnie, na sesji w dniu 29 listopada br., pozytywnie zaopiniowały projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul i Zbytki – część I – Sadul. Projekt planu czeka teraz na posiedzenie miejskiej rady.

Cieszę się, że projekt planu zagospodarowania osiedla Sadul został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Wawer i ma szansę być uchwalony na jednym z najbliższych posiedzeń Rady m.st. Warszawy. Jednocześnie smucę się, że tak późno. Szkoda, że w czasie prac nad planem miejscowego zagospodarowania nie wstrzymywano, zgodnie z dostępnymi prawem
mechanizmami, postępowań administracyjnych związanych z uzyskiwaniem warunków zabudowy i pozwoleń na budowę dla budynków wielorodzinnych w tym osiedlu. Szkoda, że tak szybko te postępowania przeprowadzano, jakby sami urzędnicy chcieli jak najszybciej zapewnić maksymalne dogęszczenie zabudowy w osiedlu. Bardzo źle się zatem stało, że faktycznie pozwolono w ostatnim czasie na powstanie w osiedlu Sadul kilku blokowisk wśród małych domków jednorodzinnych.

Bardzo dużo uwag mieszkańców, różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, złożonych do projektu tego planu, wyłożonego do publicznego wglądu w 2013 r., zostało rozpatrzonych pozytywnie. Najwięcej uwag zgłoszonych w 2013 r. dotyczyło ochrony części sadulskiego lasu, którą pierwotnie chciano przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Miejscy urzędnicy przychylili się tutaj do pozostawienia tego obszaru terenem leśnym. Nie wszystkie uwagi były jednak słuszne i nie wszystkie dbały o interes ogółu mieszkańców osiedla. Szkoda, że w zapisach planu zniknęły zapisy zakazujące lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej oraz zakazujące zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne, jeżeli na działce budowlanej znajduje się już budynek mieszkalny. Szkoda też, że zmniejszono minimalne wielkości działek budowlanych, które dla budynków jednorodzinnych wolnostojących wynoszą teraz 600m2, dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wynoszą 400m2, a dla budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wynoszą 350 m2 dla jednego segmentu.