Mamy prawo do informacji publicznej

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

Ład przestrzenny oraz zrównoważony rozwój stanowią nadrzędne cele uchwalania miejscowych planów zagospodarowania.  Jednym z ubocznych skutków istnienia planu jest jednak ograniczona kontrola społeczna w kwestii zgodności przyszłych zamierzeń inwestycyjnych z jego zapisami. Chodzi o to, że aby stać się stroną w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę na obszarze objętym planem zagospodarowania nie wystarczy już być bezpośrednim sąsiadem terenu inwestycyjnego. Jeśli tylko zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice własnej działki to o planowanej zabudowie dowiemy się z chwilą wywieszenia tablicy informacyjnej i rozpoczęciu prac budowlanych. Jedną z możliwych form sprawowania kontroli nad działaniami urzędników wydających pozwolenia na budowę jest w takiej sytuacji instytucja dostępu do informacji publicznej.

Od ponad czterech miesięcy trwa walka z urzędnikami wawerskimi o zablokowanie wydawania pozwoleń na budowę wysokiej, intensywnej zabudowy wielorodzinnej w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania osiedla Anin symbolem UMN/3 w granicach ulic IX_Poprzeczna – Pożaryskiego – X Poprzeczna – Szpotańskiego. W dniu 26 września 2017 roku wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy Wawer z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w  zakresie  obejmującym decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z kompletnym projektem budowlanym powstającego aktualnie na tym terenie budynku wielorodzinnego. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy wiceburmistrz Leszek Baraniewski nie tylko nie zgodził się na udostępnienie w/w dokumentacji do przeglądania na miejscu, ale przekazał ją w formie kilku czarno białych zdekompletowanych kopii, argumentując, że „projekt budowlany nie może zostać udostępniony w całości w trybie informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, w myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1764 j.t.)”.

Materiał informacyjny Społecznego Komitetu Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin

Skutkiem utajnienia przez wiceburmistrza Leszka Baraniewskiego najważniejszej części dokumentacji, Społeczny Komitet Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin złożył na niego w dniu 18 grudnia 2017 roku oficjalną skargę, argumentując, że naruszył on interes osoby wnioskującej o dostęp do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Każdy ma prawo wystąpienia z takim wnioskiem w myśl art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.      (Wzór wniosku powinien być dostępny w urzędzie, jeśli nie – bez problemu można go znaleźć w internecie). Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych informację publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowi nie tylko decyzja – pozwolenie na budowę – ale również, stanowiący jej integralną część, kompletny projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu    przez   organ  budowlany.   Dzieje  się  tak, ponieważ  przymiot  informacji  publicznej posiadają także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet gdy prawa autorskie do tych dokumentów należą do innego podmiotu. Skoro więc dokumentacja projektowo-budowlana, podlegająca zatwierdzeniu i będąca integralną częścią decyzji pozwolenia na budowę, jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy to tym bardziej za taką informację należy uznać również nieudostępnioną część opisową projektu, wszystkie rzuty kondygnacji oraz przekroje pionowe, które znajdują się w tej dokumentacji.

Wynika z tego, że wiceburmistrz Leszek Baraniewski powołał się na zbyt ogólnie rozumiane pojęcie „prywatności osoby fizycznej”, czym naruszył nasze prawo do uzyskania informacji publicznej w zakresie zapoznania się z treścią projektu budowlanego inwestycji usytuowanej  w obszarze UMN/3 na osiedlu Anin. Brak w przekazanych czarno-białych kopiach części opisowej projektu oraz charakterystycznych przekrojów i rzutów kondygnacji, uniemożliwiły nam weryfikację dokumentacji pod kątem jej zgodności z planem zagospodarowania osiedla Anin.

W swojej skardze, mając na uwadze szeroko pojęty interes publiczny, Społeczny Komitet Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin wnioskuje o odwołanie Pana Leszka Baraniewskiego z zajmowanej funkcji. Uważamy, że albo świadomie broni on złych decyzji administracyjnych swoich podwładnych poprzez ograniczanie obywatelom dostępu do informacji publicznej, albo jego działania  świadczą o  niekompetencji w  obszarze znajomości  praw obywatelskich i obowiązków samorządowych organów władzy wykonawczej .

Piotr Grzegorczyk

Społeczny Komitet Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin

SKOLPOA@wp.pl