Jedno szambo na 120 mieszkań. Od 17 lat.

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: .

Osiedle „Pod Lipami”, przekazane do użytkowania w latach 2001-2002, składa się z dwóch budynków wielorodzinnych na blisko 120 mieszkań. Zlokalizowane jest przy Wale Miedzeszyńskim, tuż przy jego zbiegu z Traktem Lubelskim. Instalacje wodno – kanalizacyjne nie są włączone do miejskich sieci. Ścieki komunalne wszystkich mieszkańców gromadzone są w komorach jednego szamba szczelnego o pojemności 30 m3. W praktyce szambo to trzeba opróżniać nawet kilka razy dziennie.

Na osiedlu “Pod Lipami” szambo opróżniane jest kilka razy dziennie

Wspólnota mieszkaniowa tego osiedla już w 2003 roku wystąpiła do MPWiK z wnioskiem o przyłączenie do miejskich sieci – wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2004 r. wspólnota otrzymała odpowiedź, że warunkiem przyłączenia osiedla do kanali­zacji sanitarnej jest wybudowanie kolektora, który planowany jest na 2006 rok. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej miała nastąpić dopiero po wybudowaniu przewodu w ulicy Trakt Lubelski. W kolejnych latach spółka MPWiK podtrzy­mywała tylko swoje stanowisko.

W 2006 roku zostałem wybrany jako jeden z dwóch członków do nowego zarządu wspólnoty i z nową energią przystąpiłem do walki o przyłączenie osiedla do miejskich sieci. W swoich pierwszych działaniach, zaraz po uporządkowaniu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody i wielu innych problemów technicznych na osiedlu podjęliśmy starania o pilne umiesz­czenie w planach inwestycyjnych miasta, budowy kolektora kanali­zacji sanitarnej, umożliwiającego przyłączenie osiedla do miejskiej sieci. Zwracaliśmy się w tej sprawie m.in. w 2009 roku do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer, prosząc o włączenie w trybie pilnym do planu inwestycyjnego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Warszawie, budowy kolektora odbierającego ścieki sanitarne z naszego osiedla. Jednocześnie zaproponowaliśmy alternatywnie budowę lokalnej oczyszczalni ścieków z możliwością wykorzystania na ten cel środków unijnych. W tej samej sprawie zwracaliśmy się o pomoc do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. W wyniku tych wystąpień, w 2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Pionu Inwestycji w MPWiK, że budowa kolektora ściekowego w ul. Trakt Lubelski do ul. Wał Miedzeszyński jest ujęta w planie inwestycyjnym i zostanie zrealizowana w latach 2015-2017. Pomimo tych konkretnych informacji, na nasze wnioski o wydanie warunków technicz­nych przyłączenia miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do naszego osiedla otrzymywaliśmy jedynie wstępne informacje techniczne. W 2011 roku, na żądanie MPWiK, nasze wnioski uszczegółowiliśmy o informacje dotyczące zapotrzebowania na cele socjalne i przeciwpożarowe. W 2012 r., ponowiliśmy wniosek do władz dzielnicowych o wybudowanie miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej w sposób umożliwiający podłączenie naszego osiedla. Ze względu na fakt, że nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi wniosek do Burmistrza Dzielnicy Wawer ponowiliśmy w 2013 roku, z jednoczesnym poinformowaniem Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy. Tym razem Urząd Dzielnicy Wawer raczył nas poinformować, że przedmiotowe inwestycje, po zaakceptowaniu przez Zarząd Dzielnicy Wawer zostały uwzględnione w „Propozycjach zadań do umieszczenia w planie MPWiK”. Jednocześnie odpowiedzi udzieliła spółka MPWiK informując, że w ich planie inwestycyjnym umieszczo­no obydwie inwestycje z wstępnym terminem realizacji na rok 2018.

W 2013 roku zwróciliśmy się także ponownie do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o pomoc, argumentując, że rozbudowa miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie Wału Miedzeszyńskiego jest permanentnie odsuwana w przyszłość! Nie uzyskaliśmy ani pomocy ani żadnej odpowiedzi. W 2015 roku złożyliśmy pismo do Burmistrza Dzielnicy Wawer z prośbą o pomoc w doprowadzeniu wody i kanalizacji miejskiej do naszego osiedla. W odpowiedzi otrzymanej w styczniu 2016 roku od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer uzyskaliśmy informację, że budowę kanalizacji ściekowej zaplanowano na 2018 rok, a wodociągu na 2020 rok. W 2018 roku ponownie wystąpiłem do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana Leszka Baraniewskiego, ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, pomimo publicznego zapewniania na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 6 czerwca 2018 roku, że odpowiedź została przygotowana. Ponowiłem pisemnie prośbę o pilną realizację miejskich sieci pod koniec czerwca 2018 roku do Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana Łukasza Jeziorskiego, ale w odpowiedzi nie otrzymałem żadnych konkretów.

W 2016 roku, po zebraniach z udziałem mieszkańców i wawer­skich władz dzielnicowych zrozu­miałem, że tak naprawdę nikt nie chce pomóc naszemu osiedlu. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pan Leszek Baraniewski nie podejmuje działań mających na celu powstanie sieci wodno – kanalizacyjnej w obszarze budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy, ale przedstawia jedynie jakieś bliżej niesprecyzowane obietnice niemające pokrycia w rzeczywistości.

Od 2016 roku mieszkańcy jesz­cze bardziej zjednoczyli siły, aby rozwiązać problem braku miejskiej infrstruktury do osiedla „Pod Lipami” oraz do całego obszaru Nadwiśla. W toku działań mieszkańcy osiedla “Pod Lipami” uczestniczyli w akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie realizowanej inwestycji Południowej Obwodnicy Warszawy. Petycja została wystosowana w 2016 roku min. do Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta m. st. Warszawy, MPWiK, ZMID, GDDKiA, Biura Infrastruktury m. st. Warszawy.

W chwili obecnej trwają przygotowania do przebudowy ulicy Wał Miedze­szyński w rejonie Poudniowej Obwodnicy Warszawy. Wciąż nie ma jednak pewności, że przy tej okazji zostanie rozbudowana również miejska sieć wodno-kanalizacyjna.