Warto być zaangażowanym

W bieżącym numerze Gazety Wawerskiej piszemy o reagowaniu, zaangażowaniu i generalnie aktywności obywatelskiej. Pokazujemy przykłady tego, jak można się organizować i włączać w działanie na rzecz dobra wspólnego.

Na podstawie swoich własnych doświadczeń wiem, że warto inte­re­sować się sprawami najbliższej okolicy, że warto reagować i że można mieć ze swojego zaangażowania satysfakcję. Nawet mimo tego, iż niezwykle rzadko udaje się zadowolić wszystkich.

Pierwszą sprawą, którą zająłem się po przeprowadzce do dzielnicy Wawer była sprawa braku normalnego dojścia i dojazdu do osiedla, w którym zamieszkałem. Bro­dziliśmy po prostu razem z sąsia­dami w błocie. Stwierdziłem, że jeśli nie weźmiemy tej sprawy w swoje ręce to nikt za nas tego nie zrobi. Zaczęła się systematycz­na praca w tym obszarze: pisanie pism, petycji, zbieranie podpisów mieszkańców, spotkania z wła­dzami dzielnicy. Trwało to wszystko kilka lat, ale to oddolne zaangażowanie w pewnej perspektywie opłaciło się. Droga w końcu powstała, i śmiem twierdzić, że bez wspomnianych działań, nie powstałaby do dzisiaj.

Na tym jednym przykładzie, choć mam ich więcej, nama­wiam wszystkich do brania spraw w swoje ręce. Nasze zaangażowa­nie z pewnością przyniesie efekt. Nawet jeśli nie od razu problem zostanie rozwiązany, nawet jeśli nie od razu zauważymy zmianę wskutek podjętych działań, to i tak z pew­nością będą tego pozytywne rezul­taty. Chociażby takie jak zdobycie dodatkowej wiedzy, integracja z sąsia­dami, czy nawet zago­spodarowanie wolnego czasu.

A jeśli wskutek naszej aktywności zobaczymy w końcu jakąś zmianę na lepsze, to poczujemy także satysfak­cję i chęć do dalszego dzia­łania.

W skali całego Wawra problemów do rozwiązania jest całe mnóstwo. W odniesieniu do niektórych spraw potrzeba jeszcze odrobi­nę cierpliwości, a w przypadku niektórych ta cierpliwość dawno się już skończyła. Złudne jest jednak liczenie na to, że ktoś inny rozwiąże problem, który dotyka bezpośrednio nas.

Każdy z nas może i powinien przyczyniać się do poprawy otoczenia. Podej­mowanie własnych dzia­łań w sprawie dobra wspólnego sprawia, że stajemy się odpowie­dzialnymi uczestnikami życia społecznego. Stajemy się wtedy świadomymi obywatelami. Nasze zaanga­żowanie sprawia, że obojętność zmienia się we wrażliwość, a słabość w siłę. Warto zatem być zaangażowanym.