Samowola w Aninie

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

Przyjmując definicję, że ład przes­trzenny to “sposób ukształtowa­nia przestrzeni, który tworzy harmonijną całość”, należy uznać, że każda nielegalna ingerencja w przestrzeń wspólną naruszająca tę harmonię to nic innego jak ła­ma­nie prawa. Między innymi pra­wa obywateli do korzystania z przestrzeni wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem (chodnik dla pieszych, dwukierunkowa droga gminna).

Na ul. Pożaryskiego w osiedlu Anin, niedaleko skrzyżowania z ul. IX Poprzeczną, trwa od kwietnia 2018 roku budowa budynku wielorodzinnego. Tak się składa, że obsługa tej budowy wyłącznie w granicach działki budowlanej była od samego początku niemożliwa, ze względu na rozmiary obiek­tu. Na­tychmiast zaczęto więc zaj­mo­wać w tym miejscu pas drogowy.
Co więcej, wykonawca naruszył rów­nież ciąg pieszo-rowerowy od ul. Szpotańskiego, wykonu­jąc tam nielegalny zjazd do obsłu­gi bu­dowy – potwierdził to (w od­po­wiedzi na moją interpelację) Za­rząd Dróg Miejskich w swoim piśmie z dn. 06 XII br. do burmistrza Norberta Szczepańskiego.

Zajmowanie pasa drogowego ul. Pożaryskiego prędko stało się w tym miejscu regułą – parkujący cyklicznie ciężki sprzęt budowlany zaczął notorycznie wymuszać na odcinku drogi przyległym do działki budowlanej ruch jednokierunkowy, piesi zaczęli być zmuszani do rezygnacji z chodnika i mijania pohukujących olbrzymów środkiem ulicy Pożaryskiego. Po drugiej stronie drogi brak chodnika.

Wykonawca ani razu nie wystąpił do gestora drogi (Urząd Dzielnicy Wawer) o stosowne zezwolenie. Bra­ko­wało zaaprobowanego przez właś­ciwego inżyniera Projektu Organizacji Ruchu.
Po moich telefo­nicz­nych interwencjach na miej­scu za­częły pojawiać się patrole Straży Miejskiej i Policji. Na kierowców nałożono mandaty. Straż Miejska wystosowała do zarządcy drogi pis­mo „informujące o zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia celem możliwości naliczenia stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego”.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych: “za zajęcie pasa drogowego: 1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c (…) zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pie­niężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6”.

Wydział Infrastruktury, w sto­sow­nym piśmie zwrócił się do Stra­ży Miej­skiej o podanie danych oso­bo­wych kierowców, na których nałożono mandaty karne. W od­po­wie­dzi, Straż Miejska wysłała zapytanie o podanie podstawy prawnej do wydania danych osobowych… A betoniarki betonują.

Na kogo więc właściwie należy nałożyć karę administracyjną? Na kierowcę be­to­niar­ki? Na kierownika budowy? Na właściciela terenu?

Jako mieszkańcy, codzienni użyt­kow­nicy ulic Pożaryskiego i Szpo­tań­skiego, mając na uwadze na­sze bezpieczeństwo i niedogod­ności użytkowania, mamy pra­wo wymagać, aby wykonawca dysponował aktualnym zezwoleniem na zajęcie pasa drogi gminnej w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz prowadził te prace zgodnie z obowiązującymi za­sa­da­mi bezpieczeństwa i ochrony wspól­nego mienia (informacja z Wydziału Infrastruktury UD Wawer: w dn. 13 lutego br. wydano od­po­wiednią zgodę). Zachę­cam wszyst­kich do używania numeru telefonu do Straży Miejskiej: 986. Nie tylko w tej sprawie.