Czy wodociągi i kanalizacja będą powstawały szybciej?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK) ma wciąż do wykonania setki inwestycji, które spowodują objęcie zasięgiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej całego obszaru dzielnicy Wawer. Dotychczasowe tempo realizacji tych inwestycji pozostawiało jednak wiele do życzenia. Teraz wodociągowcy deklarują, że chcą w końcu realizować swoje własne plany inwestycyjne.

Do 2025 roku na terenie naszej dzielnicy ma powstać 147 km wodociągów i 190 km sieci kanalizacyjnej, na co przeznaczone zostanie łącznie ponad 400 mln zł (149 mln zł na sieć wodociągową i 252 mln zł na sieć kanalizacyjną). To właśnie Wawer jest dzielnicą, dla której zaplanowano inwestycje sieciowe o największych nakładach finansowych.

Wszystkie te plany są oczywiście tylko deklaracjami. Nie mamy żadnej gwarancji, że zostaną w pełni zrealizowane. Przyznać trzeba jednak, że już teraz widać sporą zmianę w sposobie współpracy pomiędzy Urzędem Dzielnicy Wawer a miejską spółką MPWiK. Usprawniono przede wszystkim komunikację i koordynację działań w ramach urzędu. Do tej pory często tego brakowało, co z kolei powodowało niepotrzebne przestoje w administracyjnym procedowaniu poszczególnych inwestycji. Zgodnie z umową koalicyjną pomiędzy Koalicją Obywatelską a Razem dla Wawra rozpoczynane powinny być też właśnie procedury administracyjne i projektowanie dla wszystkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujętych w aktualnym planie inwestycyjnym MPWiK.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lucerny. Fot. Rafał Czerwonka

Postęp w budowie sieci ma być widoczny już w samym 2019 roku, kiedy to na terenie naszej dzielnicy powstanie 12 km sieci wodociągowej i 14,5 km sieci kanalizacyjnej. Życzylibyśmy sobie jednak, aby budowa mediów realizowana była jeszcze szybciej. Przedstawiciele miejskiej spółki MPWiK wskazują jednak w tym miejscu na największe trudności, jakie napotykają przy realizowaniu inwestycji na terenie Wawra.

Jedną z nich jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co skutkuje koniecznością uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. To zdecydowanie wydłuża proces realizacji inwestycji.

Innym problemem są zmiany w zakresie Prawa Wodnego, co w ostatnim czasie oznacza brak jednoznacznych ustaleń w zakresie uzyskiwania zezwoleń wodnoprawnych oraz automatyczne uchylenie wszystkich uzyskanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadań planowanych do realizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego.

Największą bolączką przy budowaniu podziemnych sieci jest jednak w dalszym ciągu nieuregulowany stan prawny gruntów, którymi często są wąskie i długie drogi dojazdowe. Czas potrzebny na uzyskanie prawnego dostępu do nieruchomości gdzie umieszczone mają być media dramatycznie wydłuża czas realizacji inwestycji.

Niepokojące jest jednak też to, że w wielu przypadkach, kiedy sieć kanalizacyjna dotarła już do danego obszaru, część mieszkańców w dalszym ciągu nie ma zamiaru się do niej przyłączać. Na terenie całej dzielnicy Wawer znajduje się w chwili obecnej dokładnie 4257 posesji nieprzyłączonych do sieci wodociągowej i 4545 posesji nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Nieruchomości te w każdej chwili mogłyby być przyłączone do wybudowanych przez miasto sieci.

Na co czekają Ci mieszkańcy? Powody są zapewne różne. Jedną z przyczyn opieszałości w odniesieniu do budowy przyłącza kanalizacyjnego jest to, że takie przyłącze do swojego domu trzeba wybudować z własnych środków, które najczęściej przekraczają wsparcie finansowe oferowane przez m.st. Warszawa w kwocie 3 tys. zł. Ponadto wywóz nieczystości często wcale tak dużo nie kosztuje, szczególnie gdy robi się to sporadycznie z dziurawego szamba. Taka postawa z pewnością nie pomaga w przekonywaniu włodarzy do pilnej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na naszym terenie.

To powinno się zmienić i miasto chce tutaj podejmować konkretne działania. Zgodnie bowiem z prawem, jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku uchylania się od takiego obowiązku Prezydent miasta ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonanie takiej decyzji podlega egzekucji, a osoby, które nie wykonują tego obowiązku mogą podlegać karze grzywny według przepisów kodeksu postępowania o wykroczenia.

MPWiK wraz z Urzędem Dzielnicy Wawer rozpoczynają w związku z tym akcje informacyjne i promocyjne dla mieszkańców. Najbliższe konsultacje dotyczące możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbędą się w sobotę, 26 maja br., w godz. 13:00 – 17:00 przy ul. Łasaka 44 w Warszawie. W mobilnym punkcie informacyjnym MPWiK będzie można porozmawiać o poszczególnych etapach budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty należy złożyć. Pracownicy MPWiK pomogą również w wypełnieniu druków niezbędnych do procesu podłączania budynków do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. W kwestii rozbudowy infrastruktury sieciowej pozostaje mieć nadzieję, że plany MPWiK będą w nadchodzących latach realizowane, a mieszkańcy będą z wybudowanych sieci korzystać.