Nowoczesna pomoc, niedzisiejsze warunki

Jakie standardy powinien spełniać budynek, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej? Wygodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, odpowiednie zaplecze sanitarne, pomieszczenia pozwalające na przyjmowanie klientów? Czy to wszystko zostało zapewnione w wawerskiej placówce Ośrodka?

Na poprzedzającej Wielkanoc sesji rady dzielnicy Wawer radni mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Sprawozdanie za rok 2018 omawiało zakres pracy i problemy, z którymi ośrodek się mierzy. Czym zajmuje się OPS? Wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – świad­czy usługi opiekuńcze, socjalne, diagnozuje problemy społeczne, służy poradnictwem, udziela w różnych sytuacjach wsparcia finansowego i rzeczowego, organizuje warsztaty. Istotne jest indywidualne podejście do wspomaganych osób i zaoferowanie pomocy dostosowanej do ich potrzeb, która ułatwi zmianę ich niełatwej sytuacji. W 2018 roku zwiększyła się liczba rodzin, które skorzystały z pomocy socjalnej (bez wsparcia finansowego), z takich powodów jak problemy z alkoholem, przemoc domowa, bezrobocie, różne trudności rodzinne. Zmniejszyło się natomiast zapotrzebowanie na pomoc pieniężną, która udzielana jest przede wszystkim z powodu choroby, bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, nieradzenia sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego bądź w sprawach wychowawczych. Tzw. zasiłek celowy może obejmować różnorodne wsparcie: głównie pomoc przy zakupie żywności, ale też na przykład leki, odzież, dopłaty do rachunków za energię i czynsz. Wspierane przez OPS są także takie cele, jak drobne naprawy, pomoc w losowych zdarzeniach, kolonie dla dzieci. Udzielne są też zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb podstawowych i zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Głównymi odbiorcami pomocy są osoby samotne, w dalszej kolejności rodziny eme­rytów i rencistów oraz rodziny z dziećmi. Łączne wydatki na rok 2018 wynosiły około 10,5 mln złotych.

OSP współpracuje z innymi instytucjami, działa również w ramach różnorodnych programów i projektów, pomagających w aktywizacji społecznej i zawodowej. Jak podkreśla przedstawione sprawozdanie, znaczenie ma nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim pomoc socjalna, wspierająca zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Przekłada się to na poprawę relacji rodzinnych, umie­jętności gospodarowania, większą samodzielność osób objętych pomocą.

Budynek z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Włókienniczej 54. Fot. Michał Mroziński

W jakich warunkach pracuje Ośrodek? Budynek przy ulicy Włókienniczej w Falenicy, w którym od blisko dziesięciu lat mieści się OPS, powstał w latach powojennych i nie spełnia nie­stety bieżących potrzeb. Reali­zowane zadania obejmują pracę z osobami niepełnosprawnymi – a pomiesz­czenia, w których się znajduje, nie są do tych celów dostosowane. Przede wszystkim brak windy, która pozwoliłaby im na wygodne dotarcie na piętro. Dodatkowym utrudnieniem jest brak toalet dostosowanych do ich potrzeb. Brakuje też pomieszczeń, w których możnaby przyjmować klientów czy prowadzić warsztaty. Co więcej, pracę zaburzają tak prozaicz­ne czynniki jak niemożność regulacji kaloryferów. Jak się więc okazuje, budynek i pomieszczenia, w których ulokowane jest OPS, nie spełniają zapewniających komfortową pracę standardów, które wydawałyby się w przypadku tej insty­tucji czymś oczywistym.

W opracowaniu tekstu bardzo przydatne było udostępnione radnym szczegółowe, pisemne sprawozdanie z działalności OPS Dziel­nicy Wawer m.st. Warszawy za 2018 rok.