W berka z dzikami

Lasy Miejskie w Warszawie szacują, że aktualnie w skali całego miasta występuje ok. 1500 dzików. Ich populacja błyskawicznie się tu zwiększa, bo mają znakomity dostęp do pożywienia – z nieogrodzonych działek, niezabezpieczonych kontenerów na śmieci, nieużytków lub też nawet bezpośrednio od dokarmiających ich mieszkańców. O szczegółach prowadzonych działań w zakresie dzikich zwierząt przez miasto można było się dowiedzieć z wystąpienia Pani Angeliki Gackowskiej – Zastępcy Dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie na lipcowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Krajobrazu Rady Dzielnicy Wawer.

W bieżącym roku Lasy Miejskie zaobserwowały znaczny wzrost liczby zgłoszeń od mieszkańców dotyczących występowania dzików – do połowy roku było już tyle zgłoszeń, co w całym 2020 roku, a to oznacza wzrost dwukrotny. Lasy Miejskie informują w zakresie wystepowania dzików jednostkę nadrzędną tj. miejskie Biuro Ochrony Środowiska.

Od 2008 roku na terenie Warszawy prowadzone były redukcje dzików. Do końca 2017 roku prowadzone były zarówno odłowy redukcyjne, jak i dwukrotnie odstrzał redukcyjny. Pod koniec 2017 roku pojawiły się regulacje związane z chorobą ASF, w związku z czym od końca 2017 do 2020 roku zredukowanych było 1450 dzików, z czego ponad 45% (konkretnie 647 dzików) z terenu Wawra.

Aktualnie Lasy Miejskie w Warszawie, które są jedynie wykonawcą rozporządzeń dotyczących zwierząt na terenie miasta, nie mają żadnej podstawy prawnej do odłowu czy odstrzału dzików. Do grudnia 2020 roku działania te mogły być realizowane na podstawie rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii, ale w związku z tym, że nie ma przypadków ASF-u na terenie stolicy, nie ma on teraz podstaw do wydawania kolejnych decyzji odnośnie redukcji populacji dzików. Lekarz weterynarii nie wydaje odpowiedniego rozporzadzenia, bo nie występują przypadki ASF-u w Warszawie, ale nawet gdyby występowały, to i tak dzików nie można byłoby wywozić poza Warszawę, aby nie rozprzestrzeniać choroby.

Na podstawie prawa łowieckiego, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę (tj. kiedy liczebność dzików na terenie miasta jest na tyle duża, że stanowi zagrożenie), decyzję o redukcji dzików mógłby podjąć Prezydent Warszawy, ale póki co takiej decyzji nie ma i nie wiadomo nawet czy należy się jej spodziewać w najbliższym czasie.

Obecne działania Lasów Miejskich ograniczają się zatem do przeganiania i odstraszania dzików. Roważane jest też przeprowadzenie pierwszych w historii Warszawy badań termowizyjnych dużych zwierząt.