Konsultacje społeczne w sprawie UPUL

W przestrzeni publicznej, w dyskusjach, apelach, protestach i kłótniach politycznych, bardzo często pojawia się temat lasów w kontekście ich walorów, znaczenia dla gospodarki i ekologii. Atmosfera jest gorąca. Niestety pojedynki na argumenty są nudne i wymagają rzetelnej wiedzy. Łatwiej więc organizować protesty i manifestacje, bo to skutecznie zwiększa rozpoznawalność i słyszalność organizatorów. Z prawie 30% poziomem zalesienia powierzchni Polska. na tle państw europejskich wypada średnio. Skutkiem powojennego bałaganu własnościowego i prawnego, wiele terenów przejęło Państwo i samorządy, inne zostały zalesione wbrew wiedzy i woli właścicieli. W rezultacie otrzymaliśmy w spadku mozaikę własności leśnych, z których wszystkie jednakowo podlegają ustawowemu obowiązkowi prowadzenia gospodarki leśnej. Podczas gdy Lasy Miejskie w Warszawie są dofinansowywane przez samorząd, a Lasy Państwowe samofinansują się ze sprzedaży drewna, prywatni właściciele zostają z tym problemem sami. Właściciele prywatni (czasami jedna parcela ma ich wielu) są na ogół posiadaczami małych działek i zazwyczaj nie są zainteresowani prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej. Odpowiadają formalnie za szkody wyrządzane przez połamane gałęzie i drzewa, czy odpady porzucone na działkach, a ich grunty są uszczuplane przez wydeptane przez spacerowiczów ścieżki, czasem rozjeżdżone wehikułami. Cóż więc dziwnego, że najchętniej pozbyliby się tego „bogactwa” sprzedając działki na cele budowlane (bo za leśne dostaliby grosze)? Ale to nie takie proste.

Zgoła inne podejście do lasów (państwowych i prywatnych – nie ma znaczenia) mają np. ich nowi sąsiedzi skuszeni przez deweloperów wizualizacjami „leśnych ostoi”, czy „zielonych osiedli pod dębami”. Wszyscy są wycinaniu lasów przeciwni.

I tu dochodzimy do sedna problemu: konieczna jest długofalowa i przewidywalna polityka planistyczna i urbanistyczna oraz idący w ślad za nią strumień środków niezbędnych do regulowania lasów, a także wszystkich obszarów cennych przyrodniczo (jak np. Zakole Wawerskie). Od początku obecnej kadencji samorządu (2018) apelują o to radni i członkowie Stowarzyszenia Razem dla Wawra.

Mieszkamy w dzielnicy gdzie przeważają lasy prywatne – jest ich w Wawrze aż 1100 ha. Lasy miejskie i państwowe zajmują po ok. 450 ha. Problem utrzymania kondycji lasów prywatnych jest więc na naszym terenie poważny. Pewne wsparcie ich właścicielom dają uproszczone plany urządzenia lasu (UPUL-e), tworzone co 10 lat na zlecenie Lasów Miejskich, sprawujące jednocześnie nadzór nad lasami prywatnymi.

Mapa przedstawiająca działki leśne na terenie Wawra.
Kolorem niebieskim wyróżniliśmy lasy prywatne. Już na pierwszy rzut oka widać przewagę własności prywatnej. Widać także nierównomierny dostęp do lasów z rożnych miejsc, rozdrobnienie działek i malutkie wyspy wśród zabudowań, co nie sprzyja kondycji drzew, bo uniemożliwia ich właściwą pielęgnację. Czyż nie powinniśmy naciskać na władze, żeby ten stan uregulować?
Mapa została sporządzona przez Nadleśnictwo Celestynów na prośbę Gazety Wawerskiej

PUL – konsultacje dla wszystkich zainteresowanych
Z obszernych informacji uzyskanych z Lasów Miejskich w Warszawie dowiedzieliśmy się, że w ramach rozpoczynającego się właśnie procesu konsultacji, dokumentacja pod nazwą „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, dzielnica Wawer, na lata 2024-2033”1, zostanie wyłożona do publicznego wglądu 31 marca br. w Urzędzie Dzielnicy Wawer oraz w siedzibie Lasów Miejskich przy ul. Korkowej 170 A.

Właściciele działek leśnych otrzymają pisemne zaproszenia z informacją o miejscu i terminie wyłożenia dokumentacji. Dodatkowo, w siedzibie Urzędu i w Wawerskim Centrum Kultury, Filia w Falenicy, dla wszystkich zainteresowanych zorganizowane będą spotkania konsultacyjne, w trakcie których wszelkich wyjaśnień udzielą pracownicy, wykonawcy i leśnicy Lasów Miejskich. Będzie też można składać uwagi.

Oto najważniejsze uprawnienia
i obowiązki jakie na właścicieli nakłada ustawa o lasach:

 1. możliwość pozyskiwania drewna i innych surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu, zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu;
 2. prawo do bezpłatnego doradztwa dotyczącego zalesiania i gospodarki leśnej;
 3. prawo wykonywania na koszt lasów miejskich, zabiegów ochronnych w razie wystąpienia organizmów zagrażających trwałości drzewostanu;
 4. obowiązek wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych przeciwdziałających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 5. obowiązek zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiających się organizmów szkodliwych;
 6. obowiązek zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 7. obowiązek ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 8. obowiązek przebudowy drzewostanu, wg wskazówek zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu.

O kondycji drzewostanu i zalecanych zabiegach informuje właśnie UPUL. Nie wdając się w szczegóły ma to postać tabel pn. „Opis taksacyjny“, oddzielnie dla każdego numeru oddziału i pododdziału, czyli w uproszczeniu – właściciela lub właścicieli. W poszczególnych kolumnach są dane: powierzchnia, gatunki drzew, gatunki występujące w podroście i podszycie2, oddzielnie dla każdego gatunku wiek roślin, wymiary pierśnicy3 i wysokość, planowany przyrost masy oraz wskazania gospodarcze czyli planowane zabiegi. Do każdego opisu właściciel dostanie ogólne wskazówki i zalecenia. Służy mu prawo do sprostowań, wyjaśnień i odwołań w terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Przypisy:

 1. Sporządzona w formie pisemnej przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o.
 2. Podrost – środkowe piętro lasu zajęte przez młode drzewa i krzewy, które mają szanse w sprzyjających okolicznościach stać się lasem a podszyt to dolna warstwa: ocienia glebę, stanowi pokarm dla zwierzat i jest siedliskiem różnych form fauny.
 3. Pierśnica – miara stosowana w opisie drzew. Jest to wynik pomiaru drzewa na wysokości 1,3 m – czyli na wysokości klatki piersiowej dorosłego człowieka – stąd nazwa.