Miasto chce chronić Zakole Wawerskie

Urzędnicy miejscy zwrócili się z prośbą do dzielnicy Wawer o opinię na temat przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Zakole Wawerskie. Obszar ten obejmuje 161 hektarów.

Autor: , Osiedle: Las Zerzeń Data: . Otagowany jako: ,

Urzędnicy miejscy zwrócili się z prośbą do dzielnicy Wawer o opinię na temat przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Zakole Wawerskie. Obszar ten obejmuje 161 hektarów.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w tej sprawie, powodem przystępowania do opracowania takiego planu jest po prostu brak obowiązującego prawa miejscowego, które skutecznie zabezpieczyłoby tereny położone w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed niekorzystnymi zmianami w zagospodarowaniu, kolidującymi z polityką przestrzenną m. st. Warszawy, wyrażoną w studium. W dalszej treści tego uzasadnienia można przeczytać, że gdyby dopuścić do inwestowania na tym terenie postępowałyby różne negatywne  zjawiska, takie jak: obniżanie się poziomu wód gruntowych, zanik występujących podmokłości, terenów wodno-błotnych, zbiorowisk wilgotnych i zmienno wilgotnych łąk oraz degradacja siedlisk zwierząt gdzie występuje m.in. ok 37 gatunków ptaków.Jednocześnie już teraz Urząd Dzielnicy Wawer otrzymuje stosunkowo dużo wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu niezgodnych z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy.

W dniu 17 sierpnia br.  o godz. 17:00 sprawę przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakole Wawerskie będzie opiniować Komisja Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer, a w dniu 23 sierpnia o godz. 17:00 Rada Dzielnicy Wawer.