O meblowaniu dzielnicy ciąg dalszy. List otwarty mieszkańców.

Po publikacji artykułów o meblowaniu dzielnicy Wawer przez deweloperów w poprzednim numerze Gazety Wawerskiej otrzymaliśmy od Państwa dużo wiadomości z przykładami dewastacji ładu przestrzennego. Na podstawie tych zgłoszeń będą powstawały kolejne artykuły na naszych łamach.

Sprawdziliśmy też dokładnie jak wyglądało w liczbach wydawanie pozwoleń na zabudowę wielorodzinną na terenie dzielnicy Wawer w ostatnich latach. Liczba wydanych pozwoleń rośnie z roku na rok. W 2013 roku wydano tylko jedno pozwolenie na zabudowę wielorodzinną, a w 2017 roku wydanych zostało już 8 takich pozwoleń.

Wieloletnie rządy Platformy Obywatelskiej w Wawrze bezpowrotnie zmieniły charakter naszej dzielnicy. Bezpowrotnie, bo każdy nowy wniosek o warunki zabudowy dla wielolokalowych inwestycji będzie się mógł dopasowywać do tych molochów, które już powstały. Na zawsze zmieniono zatem charakter wawerskich osiedli z zabudowy jednorodzinnej na chaotyczną.

Będąc bezpośrednim sąsiadem planowanej inwestycji wielorodzinnej najczęściej można odwoływać się od wydanych decyzji administracyjnych. Pozostali okoliczni mieszkańcy nie mają zupełnie żadnych narzędzi, aby próbować wpływać na sposób kształtowania zabudowy przez deweloperów i urzędników. Pozostają apele do władz Wawra o rozsądek i opanowanie w tej kwestii.

W majowym numerze Gazety Wawerskiej taki apel wystosowali mieszkańcy osiedla Anin. Ten apel to krzyk niemocy i rozpaczy nad postępującą dewastacją przestrzeni w tym osiedlu i w całej dzielnicy Wawer.

 

LIST OTWARTY


Szanowny Panie Burmistrzu,

My – mieszkańcy Anina – jesteśmy głęboko rozczarowani tym jak na skutek działań Zarządu Dzielnicy Wawer, postępuje nieodwracalna w skutkach dewastacja ładu przestrzennego naszego osiedla. Już siódmy rok trwa, niezgodna z zapisami szczegółowymi planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin, zabudowa obszarów UMN/2 i UMN/3, zaś obecny Zarząd Dzielnicy jest w naszej opinii bezrefleksyjnym kontynuatorem „rażących naruszeń prawa” przy wydawaniu kolejnych decyzji o pozwoleniu na budowę w tych obszarach.

Pomimo wielokrotnie zgłaszanych przez nas wątpliwości, rozpoczęła się właśnie budowa kolejnego budynku wielorodzinnego w obszarze UMN/3 w Aninie pomiędzy ulicami Pożaryskiego i Wydawniczą. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla w/w inwestycji wydano 29 września 2017 roku – 4 tygodnie po wniesieniu przez nas skargi na Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Panią Małgorzatę Kalbarczyk, której zarzuciliśmy błędne interpretowanie zapisów szczegółowych obowiązującego planu zagospodarowania  osiedla Anin. W dniu  13 września 2017 roku, na sesji Rady Dzielnicy Wawer, w Pańskiej obecności, nasi przedstawiciele poinformowali Zarząd oraz Radę Dzielnicy o tym, że wg nas brak funkcji usługowej w parterach budowanych w obszarach UMN/2 i UMN/3 budynków wielorodzinnych stanowi rażące naruszenie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz ma istotny wpływ na intensywność projektowanej przez deweloperów zabudowy. Na sesji tej, w odpowiedzi na nasze uwagi, zamiast rzeczowych argumentów usłyszeliśmy kłamstwa skierowane do nas oraz do 23ech obecnych na sali wawerskich radnych opisujące niezgodne z zapisami szczegółowymi planu zagospodarowania dopuszczalne funkcje terenu UMN/3. Wypowiadał je reprezentant Zarządu Dzielnicy  wiceburmistrz Leszek Baraniewski. Dwa tygodnie później Zarząd Dzielnicy, w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, wydał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 898/2017.

Nie przemówiły do Pana nasze argumenty ani nawet widoczne gołym okiem skutki niespotykanie intensywnej, ponadnormatywnej zabudowy wielorodzinnej w sąsiednim obszarze UMN/2 pomiędzy ulicami VIII Poprzeczną, Stradomską i IX Poprzeczną. Nie zauważył Pan dewastacji drzewostanu, chaosu komunikacyjnego, nieprzejezdności wąskich osiedlowych uliczek, parkujących wzdłuż w/w ulic samochodów w ilości nieporównywalnej z  żadnym innym rejonem Anina.

Zarząd Dzielnicy Wawer, któremu Pan przewodniczy, zignorował uchwałę przegłosowaną przez wawerskich radnych na Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 7 listopada 2017 roku wnioskującą do Zarządu Dzielnicy o wystąpienie do Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie wydawania pozwoleń na budowę w obszarze UMN/3 do czasu opracowania, zgodnie z zapisami § 22 pkt. 7 planu, koncepcji programowo-przestrzennej, w celu ograniczenia intensywności zabudowy.

Wiemy, że trwa obecnie postępowanie związane z wnioskiem o pozwolenie na budowę na kolejnej działce w obszarze UMN/3 nr ew. nr 17 przy ul. X Poprzecznej. Po raz kolejny sprzeciwimy się niezgodnymi z zapisami szczegółowymi planu decyzjom Zarządu Dzielnicy Wawer.

Podpisano, z imienia i nazwiska przez 103 mieszkańców Anina.

(lista z nazwiskami, adresami oraz oryginalnymi podpisami w dyspozycji redakcji Gazety Wawerskiej).