Brzemię współodpowiedzialności

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Anin Falenica Las Marysin Miedzeszyn Międzylesie Nadwiśle Radość Sadul Wawer Zerzeń Data: . Otagowany jako:

Zdecydowanie łatwiej jest stać z boku i wytykać błędy. Prościej jest też wskazywać problemy do rozwiązania niż samodzielnie je rozwiązywać. Wzięcie na swoje barki jakiejkolwiek odpowiedzialności wiąże się zawsze z pracą, obowiązkami, dodatkowymi kosztami i ryzykiem. Nie każdy ma na to ochotę – w dzisiejszych czasach coraz częściej wybierana jest łatwizna i ignorancja.

Jako Stowarzyszenie Razem dla Wawra bezpośrednio po wyborach samorządowych, świadomie, choć nie bez obaw, podjęliśmy rozmowy o współpracy z Koalicją Obywatelską. Nie odrzuciliśmy oferty stworzenia większościowej koalicji w Radzie Dzielnicy Wawer mając wiedzę o tym jak wiele jest jeszcze w Wawrze do zrobienia i jak bardzo potrzebne są tutaj ręce do pracy. Mając zatem do wyboru realny wpływ i szansę na kształtowanie dzielnicy Wawer lub przy­glądanie się z boku i wytykanie błędów rządzącym, wybraliśmy pracę w pierwszym szeregu i wzię­cie współodpowiedzialności za rozwój naszej dzielnicy. Zawsze zresztą czuliśmy się współgospodarzami dzielnicy, a teraz powinna za tym iść również nieco większa sprawczość.
Od początku koalicyjnych rozmów mieliśmy kilka twardych postulatów warunkujących współpracę.

W zakresie zapewnienia dostępu mieszkańcom Wawra do podstawowych mediów, takich jak wodociąg czy kanalizacja uznaliśmy, że na początku niezbędne jest ropoczęcie procedur administracyjnych oraz samego projektowania dla wszystkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ujętych w aktualnym planie inwestycyjnym spółki MPWiK. Otrzymaliśmy w tym zakresie zapewnienie, że nastąpi to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To powinno zdecydowanie zintensyfikować rozwój infrastruktury podstawowej, tak oczywistej w wielu miasteczkach i wioskach. Zobowią­zaliśmy się także wspólnie, już jako koalicja, do przedsta­wienia kolejnych propozycji optymalizacji działań w tym zakresie. Jedną z tych propozycji, uzgodnioną już teraz, jest opracowanie mapy dzielnicy, która w czytelny sposób będzie prezentować urealnione terminy powstania poszcze­gólnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem na jakim aktualnie etapie znajduje się dana inwestycja komunalna. Każdy mieszkaniec będzie mógł dzięki temu obserwować postęp w realizacji tych podstawowych mediów do jego posesji.

Najtrudniejszym do uzgodnienia w koalicyjnych rozmowach obszarem były sprawy związane z ładem przes­trzennym. Od samego początku uzgodnień postulowaliśmy wzię­cie w całości odpowiedzialności za ten obszar w celu ochrony istniejącej tkanki miejskiej oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju urbanistycznego Wawra. Udało nam się w tym względzie ostatecznie porozumieć, co skutko­wać będzie między innymi tym, że w kompetencjach i bezpośrednim nadzorze wiceburmistrza ze strony Razem dla Wawra znajdować się będzie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer. Ponadto przeprowadzony zostanie audyt pracy tego wydzia­łu, ogłoszony zostanie konkurs na jego naczelnika, a także przeprowadzona zostanie kontrola wybranych decyzji administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwo­leniu na budowę. Ujednoli­cona zostanie także interpretacja współczynników planistycznych i podstawowych definicji i parametrów zagospodarowania terenu. Razem z koalicjantem będziemy też dążyć do jak najszybszego uchwalenia planów miejscowych obejmujacych dzielnicę Wawer.

Zgodziliśmy się również co do potrze­by pilnej koordy­nacji poczynań zmierzających do przeciwdziałania smogowi w dziel­nicy Wawer. W praktyce ma to być reali­zowane m.in. poprzez powołanie dedykowanego zespołu koordynującego w tym zakresie, składającego się z odpo­wie­dzial­nych jednostek i strony społecznej.

Zgodziliśmy się również co do tego, że potrzebny jest konkretny plan rozbudowy ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, takiej jak parkingi rowerowe, dla zbudowania ogólnodzielnicowego systemu dla komunikacji rowerowej. Priorytetem mają być drogi dla rowerów w ramach wschodniej nitki ul. Patriotów oraz jej połączenia z drogą dla rowerów w ul. Wał Miedzeszyński.
Przeprowadzony zostanie także przegląd otoczenia placówek oświatowych pod kątem organi­zacji i bezpieczeństwa oraz estetyki i zieleni miejskiej. Tutaj rozwiązania dopiero będą wypracowywane z udziałem zainteresowanych stron, w tym strony społecznej.

Tych uzgodnień jest więcej, chociaż mamy świadomość, że wszys­tkiego nie da się ustalić z góry. Stąd najważniejsze na tym etapie są deklaracje woli współpracy po obydwu stronach i to, że jesteśmy w dużej mierze spójni w kwestiach programowych. To czy bedziemy potrafili współpracować i zgadzać się ze sobą w poszczególnych kwestiach pokażą nadchodzące tygodnie i miesiące.
Rozmowy koalicyjne i poszcze­gólne ustalenia sfinalizowane zostały wyborem nowego Zarządu Dzielnicy na sesji Rady Dziel­nicy Wawer w dniu 3 grudnia br. Wiceburmistrzem z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Wawra został Jacek Wiśnicki. Znam Jacka już od jakiegoś czasu i mogę zapewnić, że ma mnóstwo pomysłów, szybko się uczy i z pewno­ścią będzie Państwa pozytywnie zaskakiwał.

Uzgodnioną koalicję traktujemy jako nowe otwarcie w dzielnicy Wawer, które jest szansą na korektę dotychczasowej polityki i sposobu działania dzielnicy, a także postawienia na pierwszym miejscu nowych tematów, takich jak dbałość o ład przestrzenny, uzupełnienie infrastruktury podstawowej czy walka ze smogiem. Chcemy wcielać w życie nasze idea­ły, z którymi szliśmy do wyborów samorządowych, zwłasz­cza w zakresie zieleni i ładu przestrzennego. Możemy być i będziemy wierni naszym ideałom, bo działalność samorządowa to nie jest dla nas być albo nie być – to dla nas przede wszystkim pasja i zatroskanie o dobro wspólne.

Nasze zobowiązania oznaczają, że czeka nas dużo pracy. Wierzę w to, że brzemię współodpowie­dzialności za Wawer, które podejmujemy, przyniesie, przynaj­mniej po pewnym czasie, satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.