14 kwietnia br. wybierzemy nowe rady osiedlowe

Autor: , Osiedle: Bez kategorii Data: .

Lubisz wiedzieć o tym, co się dzieje w najbliższej okolicy? Wiesz jakie problemy trzeba rozwiązać po sąsiedzku? Chcesz mieć wpływ na lokalne sprawy? A może po prostu chcesz poznać swoich sąsiadów? Zostań radnym lub radną osiedla w dzielnicy Wawer!

W taki sposób zachęcaliśmy do wzięcia udziału w poprzednich wyborach do rad osiedli. Te same otwarte pytania zachęcajce do udzia­łu w pracach rad osiedlowych aktualne są także dzisiaj. Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Wawer podjęta została uchwała o przeprowadzeniu wyborów do rad osiedli w dniu 14 kwietnia br. Tym razem wybory odbędą się w nie­dzielę, w dodatku w Niedzielę Palmową, co powinno przełożyć się na wyższą frekwencję w tych wyborach.

Rada osiedla jest najniższym szcze­blem samorządu terytorial­nego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. W dziel­nicy Wawer funkcjonuje 13 rad osiedlowych w osiedlach: Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin Wawerski Południe, Marysin Wawerski Północ, Miedze­szyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer i Ze­rzeń. Każda z rad osiedlowych liczy 9 członków. Członkowie tych rad pracują społecznie, nie pobiera­jąc żadnych diet. Uprawnionym do kandydowania i głosowania w wyborach do rad osiedlowych jest każdy, kto stale zamieszkuje na obszarze danego osiedla, posiada obywatel­stwo polskie i ukończył 18 lat.

Z ramienia prezydium Rady Dziel­nicy Wawer zostałem poproszony o wzięcie odpowiedzialności za współpracę z radami osiedli w obecnej kadencji samorządowej. Sam wywodzę się z Rady Osiedla Sadul, gdzie zaczynałem uczyć się warszawskiego samorządu i zależy mi na tym, aby rady osiedlowe, które są często najbliżej mieszkańców w danych osiedlach, były doceniane i miały bezpośrednie przełożenie na pracę dzielnicowego urzędu i rady.

W poprzedniej edycji wyborów do rad osiedli, tj. w maju 2015 roku, wskutek braku wystarczającej liczby kandydatów, wybory nie odbyły się w osiedlu Radość. Jesz­cze wcześniej, w listopadzie 2012 roku wyborów nie było w osiedlu Falenica i w osiedlu Nadwiśle. Liczę na to, że w nadchodzących wyborach osiedlowych wybie­rzemy wszystkie rady osiedlowe w Wawrze.

Nadzór nad wyborami do rad osiedli sprawować będzie Dziel­nicowa Komisja Wyborcza, powołana już przez Burmistrza Dzielnicy. Komisja składa się z 4 przedstawicieli dzielnicowej rady oraz 3 przedstawicieli urzędu. W skład komisji wyborczej weszli następujący przedstawiciele Rady Dzielnicy Wawer: Helena Kroszczyńska, Włodzimierz Zalew­ski, Michał Mroziński i piszący te słowa Rafał Czerwonka. Ze strony urzędu do komisji weszli: Krzysztof Celiński, Joanna Stoberska i Alicja Lewandow­ska – Kolano. Przewodniczącym Dzielnicowej Komisji Wyborczej został wybrany Krzysztof Celiński.

Już teraz zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach do rad osiedli, także jako kandydaci do tych rad.

Rada Dzielnicy Wawer, oprócz zarządzenia wyborów do rad osiedlowych powołała także doraźną Komisję Statutową. Zadaniem tej komisji będzie zaopi­niowanie zmian w statucie dzielnicowym oraz przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w statutach rad osiedlowych. Komisja ta będzie pracować do 31 grudnia br. Przewodniczącym Komisji Statutowej wybrany został Andrzej Krasnowolski z klubu Prawo i Sprawiedliwość.