Sytuacja planistyczna w Wawrze

W trakcie sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 28 sierpnia br. omówiona została sytuacja planistyczna w Wawrze. Stan prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p) zreferowała Pani Ewa Tołwińska, Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód w Biu­rze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Aktualnie na obszarze Wawra opracowywanych jest 17 planów o łącznej powierzchni 2377,05 ha (z czego 186,14 ha to zmiany planów obowiązujących), co stanowi ok. 32% powierzchni dzielnicy.

Na terenie dzielnicy Wawer mamy także 17 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 2025,63 ha, co stanowi ok. 25% powierzchni dzielnicy.

Źródło: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Dla M.p.z.p. Zakola Wawerskiego i M.p.z.p. w rej. ul. Kadetów cały czas opracowywana jest koncepcja odnośnie wszystkich funkcji, jakie na tym terenie mogłyby być realizowane, a w szczególności innych funkcji niż te związane z ochroną środowiska.

M.p.z.p. obszarów Sadul i Zbytki część II – Zbytki, jak się okazuje, jest najbliżej kolejnego wyłożenia do publicznego wglądu. Prawdopodo­bny termin wyłożenia tego planu to przełom września i października br. Pierwotnie planowano, iż nastę­pnym wykładanym projektem planu będzie M.p.z.p rejonu Borkowa, ale ostatecznie okazało się, że ten plan będzie jednak wykadany jako drugi.

M.p.z.p. Marysin Wawerski część I będzie musiał być wyłożony ponownie do publicznego wglądu. Rozwiązana została jednak umowa z dotychczasowym projektantem tego planu. Przygotowywany jest właśnie przetarg na wyłonienie nowego studia projektowego do prowadzenia dalszych prac nad planem. Część II poczeka na uchwalenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, ze wzgledu na wydane już na tym obszarze warunki zabudowy i pozwolenia na budowę.

Dla M.p.z.p. rejonu ulicy Krupniczej procedowane były wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne, ale uzyskały odmowne decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dla M.p.z.p. obszaru Międzylesia w rejonie ulicy Hafciarskiej takie wnioski o odlesienia będą dopiero wysłane.

M.p.z.p. rejonu Borkowa przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu po raz trzeci. Może to nastąpić jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku.

M.p.z.p. na północ od Chodzieskiej najprawdopodo­bniej bę­dzie musiał poczekać na uchwalenie no­wego, wspomnianego już studium.

Dla M.p.z.p. Kolonia Borków i Kolonia Zagóźdź ciało doradcze, jakim jest Miejskiej Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, stoi na stanowisku, że zamiast opracowywania nowych planów, dla terenów, dla których takie plany obowiązują, powinno się przede wszystkim rozpocząć procedury scaleń gruntów.

W sprawie M.p.z.p. dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów część III, do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wpłynęło aktualne stanowisko Zarządu Dzielnicy Wa­wer, aby powrócić do wcześniejszego projektu tego planu, który był już przy­gotowany do uchwalenia, ale został wstrzymany wskutek powstania pomysłów na intensyfikację infrastruktury sportowej na tym terenie.

M.p.z.p. Zbójna Góra w rej. ul. Sztygarów został skorygowany o uzyskane uzgodnienia i jest przy­gotowywany wniosek o zmianę przeznaczenia części terenów leśnych na tereny nieleśne.

Dla M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód część II (a, b, c) również procedowany jest ponowny wniosek o zmianę terenów z leśnych na nieleśne. W przypadku tego planu przygotowywane jest także wyłożenie do publicznego wglądu.

Odnośnie M.p.z.p. obszaru Błota projektant orzymał wykaz uwagi od Biura Architektury i Planowania Przestrennego i koryguje na tej podstawie projekt planu.

M.p.z.p. obszaru Aleksandrowa jest w trakcie uzgodnień, opracowywania wniosków o odlesienia, a następnie będzie przygotowywany do publicznego wglądu. Mimo, iż nie widać tego na zewnątrz to usłyszeliśmy zapewnienia, że prace nad tym planem zostały zintensyfikowane. Termin pierwszego wyłożenia jest jednak zależny od uzgodnień i odlesień.

Przy okazji omawiania opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego można było się dowiedzieć, że do nowego, opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy wpłynęło około 25 tysięcy wniosków i jest to ogrom pracy, aby wszystkie te wnioski rozpatrzyć.

Najistotniejszą jednak wiadomością z ostatnich dni w kwestii ładu przestrzennego Wawra jest to, że Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br. uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las, nad którym prace rozpoczęto 13 lat temu.

Plan ten nie jest idealny. Ale też nigdy idealny by nie był, bez względu na to jak wiele jeszcze razy byłby wykładany do publicznego wglądu. Zawsze coś komuś by się nie podobało. Jego uchwalenie jest tak naprawdę najlepszym co się w tej chwili mogło wydarzyć w kwestii ochrony resztek ładu przestrzennego w osiedlu Las i osiedlu Zerzeń w dziel­nicy Wawer. Na obszarze planu mieszka około 3 tysiące mieszkańców, a docelowo może tu mieszkać nawet 10 tysięcy mieszkańców! Potencjał rozwoju jest tu więc bardzo duży.

Dzięki decyzji Rady Warszawy w dużej mierze kończy się dewelo­perska wolna amerykanka w postaci m.in. chaotycznej zabudowy łanowej na obszarze około 300 ha. Stworzony został szkielet podstawowowej siat­ki komunikacyjnej (i tak zresztą ograniczonej po wcześniejszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu).
Chronione będzie dzięki temu także jezioro Żabie i tereny przylegające do tego unikatowego zbiornika wodnego. Spośród wszystkich rozważanych możliwości jego uchronienia to właśnie uchwalenie planu zagospodarowania wskazywane było jako najszybsza i naj­bardziej skutecz­na ścieżka.

Plan zagospodarowania obszaru Las wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazo­wieckiego.