BUDUJESZ – INFORMUJESZ

Nielegalna wycinka drzew na ul. Dzieci Polskich na Wiśniowej Górze poruszyła we wrześniu środowisko Stowarzyszenia Razem dla Wawra. Znamienne jest to, że ogrodzony teren inwestycyjny nie był zaopatrzony w informacyjną tablicę budowlaną, choć wszystko wokół nosiło znamiona zamierzenia inwestycyjnego podpadającego pod pozwolenie na budowę. Czara goryczy się przelała.

Stowarzyszenie Razem dla Wawra ogłasza akcję „BUDUJESZ-INFORMUJESZ”. Działając w imię dobra publicznego, zamierzamy stworzyć listę inwestycji wawerskich, które nie wypełniły – wynikającego
wprost z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie tablicy informacyjnej – obowiązku informacyjnego
już od pierwszego dnia trwania przedsięwzięcia inwestycyjnego
wymagającego pozwolenia na budowę czyli:

 • braku tablicy
 • źle wypełnionej tablicy
 • źle wyeksponowanej tablicy

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Wiesza się ją w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie. Napisy powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, przy użyciu czarnych liter i cyfr, o wysokości co najmniej 4 cm. Zdarza się, że podane dane są nierzetelne, lub niepełne – taka tablica jest również niezgodna z prawem.


INFORMACYJNA TABLICA BUDOWLANA
POWINNA M.IN. ZAWIERAĆ:

 • określenie rodzaju robót budowlanych;
 • adres prowadzenia tych robót;
 • numer pozwolenia na budowę;
 • numer zgłoszenia;
 • nazwę, adres i numer telefonu właściwego
 • organu nadzoru budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz
 • numer telefonu inwestora, wykonawcy robót
 • budowlanych,
 • kierownika budowy, inspektora nadzoru,
 • projektantów;
 • numery telefonów alarmowych
 • numery telefonów alarmowych Policji, straży
 • pożarnej, pogotowia;
 • numer telefonu okręgowego inspektora pracy

Przykład źle wypełnionej tablicy informacyjnej (źródło: besty.pl)

Terminy
Do końca października czekamy na Wasze maile. Przesyłajcie
zdjęcia (wystarczy jedno) lub informacje o niedopełnieniu obowiązku
informacyjnego na skrzynkę Stowarzyszenia Razem dla Wawra:

kontakt@razemdlawawra.pl

W ciągu kilku dni dotrzemy do każdej lokalizacji i zweryfikujemy dane. Niechlubna lista wraz z didaskaliami trafi niezwłocznie na biurko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dlaczego?
Bo mamy prawo do informacji. Jesteśmy u siebie, a więc wymagajmy
od siebie nawzajem. Przestrzegajmy prawa. To minimum, które ułatwia nam żyć zgodnie we wspólnocie w jednej dzielnicy. Niech nie zmyli Was RODO – tutaj obowiązuje Prawo Budowlane. Poznajmy skalę zjawiska. Robimy to, ponieważ nikt inny tego nie robi.

Dlaczego My?
Stosownie do § 7 oraz § 8 Statutu Stowarzyszenia Razem dla Wawra celami Stowarzyszenia są (…) działalność na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności obrona ich interesów jako wspólnoty i włączanie ich do działalności społecznej i publicznej, (…) dbanie o utrzymanie porządku urbanistycznego i ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju na terenie m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Wawer; (…) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (…) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Stowarzyszenie
Razem dla Wawra