Trwają konsultacje projektu MPZP Zbytki

Autor: , Osiedle: Las Nadwiśle Sadul Zerzeń Data: .

Przystąpienie do opracowania planu nastąpiło 27 listopada 2008 roku, a obecną nazwę nadano zmianą z 12 maja 2016 roku, kiedy to plan podzielono na części Sadul i Zbytki. Część I planu dla obszaru Sadul została uchwalona przez Radę Warszawy w dniu 10 maja 2018 roku. Część II – Zbytki została ponownie wyłożona do konsultacji 27 stycznia br. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 4 lutego br., a samo wyłożenie będzie trwało do 9 marca br. Uwagi można składać do 30 marca br.

Granice obszaru MPZP Sadul i Zbytki część II – Zbytki to:

 • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Wąbrzeskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Trakt Lubelski, południowa linia ulicy Lucerny,
 • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca rezerwy pod budowę Trasy Olszynki Grochowskiej (TOG), następnie śladem Rowu Zagoździańskiego do granicy MPZP okolic ulicy Zwoleńskiej
 • od południa: północna granica MPZP okolic ulicy Zwoleńskiej oraz wschodnia granica ulicy Wiązanej i północna linia rozgraniczająca ulic Kombajnistów i Bronowska,
 • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Wodniaków do jej przedłużenia do Kanału Nowe Ujście, następnie wschodnią granicą Kanału Zerzeńskiego.
Rysunek projektu planu obszaru Sadul i Zbytki, część II – Zbytki

Szczegółowe rozwiązania – zabudowa

MPZP Sadul i Zbytki część II – Zbytki podzielono na obszary od A do G.

Obszar A [od Wąbrzeskiej do Traktu Lubelskiego 251 po zachodniej stronie Traktu Lubelskiego]:

 • najbardziej zurbanizowany obszar planu. Dominuje zabudowa szeregowa, bliźniacza oraz przy Trakcie Lubelskim zabudowa jednorodzinna wolnostojąca,
 • przy ulicy Kadetów istnieją usługi – skład drewna i sprzedaż blachodachówki oraz po drugiej stronie ulicy myjnia i sklep instalacyjno- budowlany,
 • przewidziano zachowanie obecnej funkcji oraz zabudowę niezagospodarowanych działek zabudową jednorodzinną wolnostojącą, a przy samej ulicy Kadetów również szeregową i usługową do 12 metrów wysokości.
 • na rogu ulic Trakt Lubelski i Kadetów rozwiązania planu przewidują możliwość budowy budynku usługowego o intensywności zabudowy do 1,0, powierzchni zabudowy 30%, oraz wysokości zabudowy od 7 do 12 metrów.

Obszar B [od Traktu Lubelskiego 251 do Kanału Nowe Ujście, po zachodniej stronie Traktu Lubelskiego]

 • rejon planu, który w ostatnim czasie jest urbanizowany. Trwa budowa budynków szeregowych oraz kilkudziesięciu budynków jednorodzinnych wolnostojących. Poniżej skarpy przy Kanale Zerzeńskim zachowane tereny zielone,
 • przewidziano kontynuację urbanizacji terenu. Przewiduje się zabudowę szeregową i usługową przy samym Trakcie Lubelskim oraz przy fragmencie Trasy Nowo Bora Komorowskiego do 12m wysokości, zabudowę jednorodzinną wolnostojącą na pozostałym obszarze do 9 metrów wysokości oraz poniżej skarpy zachowanie terenów zielonych.

Obszar C [od Kanału Nowe Ujście do ulicy Bronowskiej po zachodniej stronie ulicy Trakt Lubelski]

 • rejon planu, który również jest urbanizowany od wielu lat. Istnieje zabudowa szeregowa, bliźniacza oraz jednorodzinna wolnostojąca.
 • przewidziano dalszą zabudowę obszaru do 12m wysokości. Na terenach miejskich na przedłużeniu ulicy Lebiodowej na zachód przewiduje się budowę domów komunalnych do 8 lokali na budynek oraz wyznaczenie terenu zieleni urządzonej i rekreacji. W rejonie na południe od przedłużenia ulicy Pokrzywowej na zachód do ulicy Bronowskiej oraz przy rezerwie pod Trasę Nowo Bora Komorowskiego przewiduje się zabudowę szeregową i usługową. Na pozostałym obszarze przewiduje się zagęszczenie zabudowy jednorodzinnej. Do czasu skablowania linii wysokiego napięcia z Międzylesia do Siekierek w obszarze wyznacza się fragment z ograniczoną zabudową o szerokości 15 m.

Obszar D [między ulicą Lucerny, Trakt Lubelski, Lebiodową a rezerwą pod TOG] :

 • południowy fragment obszaru mocno zurbanizowany z zabudową od wolnostojącej do szeregowej i na samym wschodzie ogródkami działkowymi, środkowy fragment z pustymi zarośniętymi działkami m.st Warszawa na wschód od kanałku kanałem Nowe Ujście, na zachód od kanałku Nowe Ujście z zabudową bliźniaczą, wolnostojącą oraz z tzw.”trawnikami” oraz północny fragment z zielenią leśną tzw. „Las przy Lucerny”,
 • przewidziano kontynuację urbanizacji fragmentu południowego obszaru wraz z zachowaniem ogródków działkowych, w środkowej części na wschód od Kanału Nowe Ujście z przewidzianymi usługami publicznymi [szkoła podstawowa i przedszkole], w środkowej części na zachód od kanału Nowe Ujście przewiduje się zurbanizowanie obszaru poprzez możliwość realizacji zabudowy od wolnostojącej po szeregową i usługową oraz w północnym fragmencie obszaru zachowanie lasu.

Obszar E [ograniczony ulicami Lebiodowa, Wiązana, Kombajnistów i Trakt Lubelski] :

 • obszar z zabudową od szeregowej do wolnostojącej silnie urbanizowany w ostatnich latach.
 • przewidziano kontynuację urbanizacji obszaru poprzez wyznaczenie możliwości zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej na północ od ulicy Widłaków oraz również szeregowej i usługowej od ulicy Widłaków do ulicy Kombajnistów.

Obszar F [między ulicami Wiązaną, Lebiodową , rezerwą pod TOG oraz północną granicą MPZP rej. ul. Zwolenskiej]

 • obszar z zabudową od wolnostojącej po szeregową również silnie urbanizowany w ostatnich latach
 • przewidziano kontynuację urbanizacji obszaru oraz możliwość realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.

Obszar G [między rezerwą pod TOG a ulicą Węglarską i jej przedłużeniem na południe]

 • obszar ogródków działkowych, zabudowy przy ulicy Lebiodowej oraz terenów otwartych zalesionych i zakrzaczonych do granicy z rezerwą pod TOG.
 • przewidziano zachowanie ogródków działkowych, wprowadzenie zieleni urządzonej na południe od ulicy Lebiodowej z zachowaniem zabudowy do czasu realizacji zadania.

Szczegółowe rozwiązania – komunikacja

 • Podstawową komunikacje ponadlokalną będą stanowić TOG [ulic główna przyspieszona], ulica zbiorcza projektowana Nowo Bora Komorowskiego, ulicę zbiorcze Trakt Lubelski, Kadetów i Lucerny,
 • podstawową komunikację lokalną będą stanowić projektowane ulice , oznaczane literami KDL
 • funkcje uzupełniającą dojazdową do konkretnych działek będą stanowić drogi dojazdowe KDD oraz drogi wewnętrzne KDw łączące fragmenty obszarów z drogami zbiorczymi lub lokalnymi.
 • w planie przewidziano realizacje dwóch placów miejskich w rejonie usług publicznych w obszarze D oraz dwóch ciągów pieszo rowerowych 7 KP łączący Trakt Lubelski z obszarem usług publicznym przy obszarze zieleni leśnej w obszarze D oraz 8 KP łączący ulice 4 KDL z ulicą 8 KDL na skarpie oddzielającej obszar zalewowy od obszaru nad zalewowego i rejon zabudowy od rejonu zieleni urządzonej,
 • plan przewiduje realizację komunikacji rowerowej wzdłuż TOG, Trasy Nowo Bora Komorowskiego, ulic Trakt Lubelski , Kadetów, Lucerny i Bronowskiej oraz dopuszcza realizacje dróg dla rowerów na pozostałych drogach wyznaczonych w planie,
 • plan przewiduje komunikację autobusową wzdłuż TOG, Trasy Nowo Bora Komorowskiego, ulic Kadetów, Trakt Lubelski, Lucerny, Bronowska, Kombajnistów i Lebiodowej,
 • plan przewiduje możliwość realizacji komunikacji tramwajowej wzdłuż Trasy Nowo Bora Komorowskiego wyznaczając przy tym obszar pod podstację trakcyjną linii tramwajowej w rejonie Jeziora Żabiego.

Zasady ochrony środowiska

 • wyznacza się tereny zieleni urządzonej w obszarze B [pod skarpą], w obszarze G na południe od ulicy Lebiodowej, obszar zieleni urządzonej i rekreacji własność m.st Warszawa w obszarze C, zieleni leśnej w obszarze D [Las przy Lucerny], tereny wód powierzchniowych [Kanał Nowe Ujście i Rów Zagóździański oraz zachowuje się część ogródków działkowych w obszarze D i G,
 • ochrona cieków wodnych Kanał Nowe Ujście i Rów Zagoździański.
 • dla terenów dróg i placów ustala się stosowanie rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz hałasu,
 • ustala się zachowanie oraz uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenie nowych drzew w przestrzeni publicznej,
 • ustala się odprowadzanie wód roztopowych i opadowych na terenie działki budowlanej, a na terenie dróg do kanalizacji deszczowej wraz z odstępstwami jeśli taka forma nie będzie możliwa,
 • zakazuje się stosowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe
 • wyznacza się obszar Systemu Przyrodniczego Warszawy oraz korytarz wymiany powietrza.

Uwagi mieszkańców

W dniu 4 lutego br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Wawerskim Centrum Kultury. Na spotkaniu padło wiele uwag i pytań. Najwięcej czasu zajęło omówienie tematu realizacji budowy komunalnej na działce miejskiej w obszarze C. Mieszkańcy mieli wątpliwości jaka zabudowa tam może powstać, a niektórzy nawet sprzeciwiali się lokalizacji takiej zabudowy w tym miejscu. Na działce miejskiej mają powstać budynki komunalne, ale tylko takie same jak zbudowane obecnie na ulicy Bambusowej. Czyli budynki ekologiczne, energooszczędne. W każdym budynku będzie po 8 lokali mieszkalnych według standardów komunalnych czyli około 50m2 na mieszkanie. Według urzędników przewiduje się realizację zabudowy o mniejszej intensywności jak ta po sąsiedzku od południa [jest tam zabudowa szeregowa] oraz o wysokości do 9 metrów.
Realizacja nowego ciągu drogowego lokalnego na zachód od ulicy Trakt Lubelski w obszarze A i B czyli zaprojektowane ulice 1 KDL, 3 KDL i 4 KDL również wzbudziły sporo kontrowersji. Szczególnie ich przebieg przez obszar osiedli Panorama bliżej ulicy Kadetów, które to osiedla są częściowo zamknięte. Według urzędników taka droga jest niezbędna chociażby dla ruchu pieszego i rowerowego. Nie przewiduje się jednak rozbudowy istniejącego fragmentu drogi przez osiedle Panorama. Tylko otwarcie drogi dla mieszkańców od południa oraz jej połączenie do ulicy Kadetów.
Padły też pytania w sprawie zasadności realizacji ciągu pieszego na skarpie zalewowej, zabudowy pod linią wysokiego napięcia w obszarze C, wyznaczenia dróg rowerowych przez osiedla oraz w sprawie konieczności wyznaczania w planie terenów archeologicznych i obszarów zieleni urządzonej G3.1 ZP (tj. czy nie można zmienić go w obszar zabudowy mieszkaniowej).

Co dalej z projektem planu?

MPZP Sadul i Zbytki część II – Zbytki może być uchwalony jeszcze w tym roku, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie trzeba go ponownie wykładać lub dzielić na mniejsze części.
Obszar Zbytki, a de facto część dawnych osiedli / wsi Zbytki i Zastów jest obecnie mocno urbanizowany. Dla zrównoważonego rozwoju tej zabudowy plan miejscowy dla tego obszaru trzeba uchwalić jak najszybciej.