Targowisko niekompetencji

Autor: , Osiedle: Falenica Data: . Otagowany jako: , , , , ,

W 2015 r. warszawski Ratusz w porozumieniu z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich wybrał Falenicę jako miejsce realizacji pilotażowego programu Warszawskich Centrów Lokalnych. Częścią tego Centrum miało być nowoczesne targowisko. Przy wsparciu SARP można było się spodziewać konkursu w którym architekci na niemałym, bo liczącym 7660m2 placu wyczarują nowoczesny obiekt targowy zachowujący ważne cechy starego bazaru, czyli np. możliwość handlu z samochodów – cenionej w warunkach miejskich formy zakupu świeżych warzyw i owoców prosto od producentów. Niestety, konkursu na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną przebudowy targowiska nie zorganizowano.

Na bazie wykonanej przez Pracownię Projektową VGR w 2016 r. koncepcjii (bez przetargu, ani konkursu), firma GiD Zespół Projektowy (tym razem wyłoniona w przetargu publicznym) przygotowała i przekazała wawerskiemu Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) w maju 2017 r. dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy).
Wkrótce nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy targowiska firmą Climatic. Od przedstawicieli Ratusza i Dzielnicy Wawer mieszkańcy usłyszeli przy tej okazji, że oto powstaje „najlepsza przestrzeń publiczna”, „rynek wśród białych pawilonów”! Brzmiało nieźle. Demonstrowano wizualizacje.

Wizualizacja projektu targowiska. Czy to dostaliśmy? Niezupełnie.
Zmieniono płyty elewacyjne z białych na jasnobrązowe i zrobiło się smutniej.
Widać, że brak dobrego zadaszenia dla kupujących i sprzedających Inwestor
zaakceptował już w fazie koncepcji.

Wkrótce jednak wykonawca zgłosił inwestorowi, że dokumentacja projektowa zawiera liczne błędy, które nie pozwalają na wykonanie stalowych konstrukcji pawilonów i zadaszeń placu. W projekcie zabrakło stacji trafo, jak się okazało – niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnego targowiska. Zaczęła się karuzela: pisma, narady, aneksy do umowy, ekspertyzy projektu konstrukcji, zwiększanie kosztów budowy, przesuwanie terminów – obraz niekompetencji inwestorskiego nadzoru nad tym nieskomplikowanym przecież technicznie zadaniem obejmującym kilkadziesiąt niepodpiwniczonych, niewielkich, parterowych, prostych kubatur o powierzchni 15–30m2 plus zadaszenie placu!

Rzeczywistość. Już nie białe a szaro-beżowe pawilony
z nieprzemyślanym sposobem odprowadzenia wody deszczowej.
Rury spustowe od rynien można było wprowadzić pod kostkę.

Od sierpnia 2019 roku falenickie targowisko miało służyć lokalnej (i nie tylko) społeczności. Dotarliśmy do obszernych protokołów kontroli tej inwestycji przeprowadzonych w 2019r. zarówno przez warszawski Ratusz jak i Dzielnicę Wawer. Kontrolerzy podsumowują procedurę wyboru projektanta, wykonawcy oraz sposób wykonywania nadzoru nad przebudową targowiska. Oto wybrane, obszerne cytaty z protokołów kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego Biura Kontroli Urzędu m.st Warszawy z 15 stycznia 2020 r.:

 • kryteria oceny ofert nie gwarantowały wyboru projektanta, który posiadał doświadczenie w projektowaniu budowy lub przebudowy obiektów o charakterystyce i skali zbliżonej do przedmiotu zamówienia;
 • wykonawca (dot. projektanta) nie musiał posiadać żadnego doświadczenia w zakresie projektowania budowy lub przebudowy obiektów o charakterystyce i skali zbliżonej do przebudowy targowiska przy ul. Walcowniczej;
 • warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w sposób nieprecyzyjny, naruszający zasady polskiej gramatyki;
 • zamawiający miał świadomość braku wiedzy i doświadczenia swoich pracowników do rzetelnego odbioru skomplikowanej i obszernej dokumentacji projektowej, jednak nie podjął przed dniem wszczęcia postępowania dotyczącego wykonania prac budowlanych jakichkolwiek działań, które pozwoliłyby mu na uzyskanie obiektywnej i kompetentnej informacji ze źródeł zewnętrznych na temat rzetelności zamówionych przez siebie projektów i ich zgodności ze stanem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami;
 • Skutkiem nieprzygotowania Zamawiającego było odebranie przez Zamawiającego od Projektanta przedmiotu umowy bez jakiegokolwiek, choćby najprostszego sprawdzenia zawartości merytorycznej opracowań (np. kompletności rysunków lub zgodności wersji papierowej z elektroniczną);
 • Zamawiający nie zapewnił np. swoim pracownikom oprogramowania umożliwiającego otwarcie plików cyfrowych zawierających rysunki projektowe;
 • działania ZGN Wawer w zakresie nadzoru i koordynacji nad realizacją prac budowlanych na podstawie projektów wydanych przez GiD Zespół Projektowy były nierzetelne i realizowane z opóźnieniem (…). Koordynacja ta była prowadzona w sposób wadliwy np. nie ustalono lub nie egzekwowano zasad obiegu dokumentów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego;
 • wielokrotne interwencje oraz skargi firmy Climatic na jakość otrzymywanej dokumentacji projektowej i wykonawczej spowodowały, że ZGN Wawer po ok. 8 miesiącach od dnia przekazania dokumentacji przez Projektanta podjął działania mające na celu obiektywną weryfikację jakości opracowań projektowych wykonanych przez GiD Zespół Projektowy
 • zlecenie ekspertyzy pierwotnej wersji dokumentacji projektowej w marcu 2018 r. po ok. 8 miesiącach od przekazania Inwestorowi przez Projektanta opracowań oraz po blisko 4 miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych było działaniem spóźnionym i błędnym;
 • brak wiedzy i doświadczenia pracowników ZGN Wawer do rzetelnego sprawdzenia skomplikowanej i obszernej dokumentacji projektowej spowodował, że ZGN przyjął bierną postawę i bezkrytycznie przyjmował poprawianą przez Projektanta dokumentację;
 • ZGN Wawer zleciła firmie Kappa-Projekt wykonanie (kolejnej – przyp. red.) rewizji nr 4 projektu wykonawczego przebudowy targowiska. Autorzy ekspertyzy w sposób jednoznaczny wskazują na liczne błędy, niską czytelność rysunków oraz konieczną ponowną weryfikację założeń statyczno-wytrzymałościowych. (…) W efekcie otrzymanej ekspertyzy w dniu 22.05.2018r ZGN Wawer poinformował firmę GID Zespół Projektowy o odstąpieniu od umowy nr 142/181/TT/441/NZ/2016 z dnia 15.11.2016r w części dotyczącej konstrukcji i nadzorów autorskich prowadzonych przez projektanta konstrukcji. W tym samym dniu ZGN Wawer zawarł z firmą Climatic umowę, w której powierzył wykonawcy sporządzenie projektu wykonawczego konstrukcji oraz dostosowanie i uszczegółowienie projektu architektury dla zadania przebudowy targowiska przy ul. Walcowniczej w zakresie umożliwiającym wykonanie inwestycji;
 • Inwestor w związku z nierzetelnym wykonaniem umowy na wykonanie projektu budowy targowiska (……) naliczył firmie GID Zespół Projektowy kary umowne (……) Trwa procedura prawna dotycząca zapłaty przez Projektanta na rzecz ZGN Wawer kwoty 222.368,64zł brutto wraz z odsetkami (……)
 • Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie zamiennych projektów wykonawczych w trybie zamówienia z wolnej ręki, mimo niezaistnienia łącznie warunków umożliwiających zastosowanie wybranego trybu niekonkurencyjnego. Artykuł 10 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach określonych w ustawie
 • Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym ustalono, że w przedmiotowej sprawie bezsprzeczne jest nienależyte wykonanie zobowiązania przez Projektanta (błędy i braki w projektach), odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez jakiegokolwiek sprawdzenia zawartości merytorycznej opracowań. (…) Stwierdzono, że to Inwestor swoim nieprofesjonalnym działaniem doprowadził do sytuacji, w której Wykonawca prac budowlanych otrzymał wadliwą dokumentację projektową, a wprowadzane do projektów poprawki były przekazywane z opóźnieniem i były niskiej jakości. W konsekwencji doprowadziło to do przestojów w realizacji inwestycji a następnie do wypowiedzenia Projektantowi części umowy i udzielenia odrębnego zamówienia na sporządzenie zamiennych projektów wykonawczych.

Oszczędzimy Państwu setek kolejnych uchybień w przygotowaniu i prowadzeniu tej inwestycji opisanych szczegółowo na 133 stronach Protokołu kontroli.

Stanowiska do handlu z samochodów. Te daszki nie ochronią
dobrze nawet samochodów przed
zacinającym deszczem a co z kupującymi i sprzedawcami?

Warto podkreślić, że wykonanie 2 ekspertyz dokumentacji projektowej kosztowały ZGN 70 tys zł, zamienna dokumentacja konstrukcji pawilonów i zadaszeń kosztowało 195 tys. zł, a koszt obsługi prawnej związanej z dochodzeniem roszczeń od projektanta wyniósł (do października 2019 r.) ponad 112 tys. zł. Wszystkie te wydatki razem stanowią niebagatelną kwotę 378 tys. zł.

Wizualizacja targowiska w Rykach. Można zadbać o użytkowników
targowiska i zaprojektować funkcjonalne i skuteczne zadaszenie?

I jeszcze ważna sprawa. Wizja architektów została zmieniona w procesie wyboru wykonawcy targowiska – czego kontrolujący, niestety, nie zauważyli. ZGN Wawer zaakceptował propozycję firmy Climatic, w której zmienione zostały okładziny elewacyjne opisane wcześniej w projekcie. Zamiast bardzo jasnych płyt Equitone Linea o grubości 10 mm, firma Climatic wprowadziła znacznie tańsze płyty Equitone Tectiva TE60 w kolorze jasnobrązowym, grubości 8 mm, o mniejszej wytrzymałości. To nie powinno zdarzyć się w procesie przetargu bo jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nie dostaniemy więc „rynku wśród białych pawilonów”. Nie dostaniemy także zadaszonego pasażu dla kupujących. Sprzedający z samochodów nie dostaną dobrze zaprojektowanych stołów i stelaży do wyłożenia towaru. W ochronie przed deszczem, zamiast dobrze zaprojektowanego przekrycia, znowu pojawią się przypadkowe daszki, zasłony, parasole itd.

W 20-tysięcznej Włodawie też potrafili zadbać o użytkowników.
Stanowiska do sprzedaży samochodowej
i pasaż dla kupujących porządnie osłonięte
Wizualizacja targowiska we Wiązownej.
Ma nie tylko zadaszenie wygodne dla wszystkich użytkowników,
ale także ujednolicone stanowiska do wyłożenia towarów.

Kupcy z oddanych już do użytku pawilonów mówią o problemach z wentylacją, trudnych do mycia wąskich pasach nieotwieranych okien, w których trudno coś wyeksponować (a to ważna dla nich sprawa bo na zewnątrz pawilonów nie będzie można wystawiać reklam ani towarów). Mówią o przeciekających dachach pawilonów i nieszczelnych daszkach zewnętrznych. Smutny to obraz i chociaż nowe targowisko będzie na pewno nieporównywalnie lepsze od starego bazarku – to jednak szansa na stworzenie nowoczesnego i w ramach Centrum Lokalnego wygodnego targowiska nie została chyba w pełni wykorzystana.

Pierwotny termin przekazania ostatniego etapu inwestycji do użytku minął 20 sierpnia 2019 r. Najnowsze wieści mówią już o 2021 r.

C.d.n.