Kalendarium powstawania Centrum Lokalnego w Falenicy 2013-2020

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

PRZYGOTOWANIA / KONSULTACJE SPOŁECZNE

2013 – Konsultacje z mieszkańcami „Warszawa 2.0. Zmieniamy Warszawę”.
2014 – Utworzenie w budżecie miasta rezerwy 90 mln na rozwijanie centrów lokalnych.
II 2015 – 1sze spotkanie z falenickimi mieszkańcami i kupcami. Obecny zastępca prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewski proponuje pod szyldem „Centrum Integracji Lokalnej” modernizację targowiska wraz z terenem przyległym. Na cel przeznaczono 4,7 mln zł.
IV 2015 – Prezydent m.st Warszawy przekazuje Dzielnicy Wawer do zarządzania nieruchomości m.st. Warszawy położone przy ulicach Walcowniczej, Bystrzyckiej i Trocinowej czyli teren targowiska.
VI 2015 – Oddział warszawski SARP ogłasza warsztaty nt. idei Centrów Lokalnych. Do organizatorów napływają komentarze i wnioski dotyczące finalnego wyboru pionierskich 10ciu lokalizacji. Zarząd Dzielnicy Wawer powierza Zakładowi Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi teren targowiska przy ul. Walcowniczej, a tym samym nadzór nad realizacją przebudowy targowiska w ramach zadania Centra Lokalne.
IX 2015 – Pod egidą warszawskiego oddziału SARP powstaje „Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie” z wytypowanymi 10 warszawskimi lokalizacjami na „Centra Lokalne”- wśród nich znajduje się Falenica.
IX 2015 – ZGN Wawer (bez konkursu architektonicznego i bez przetargu) podpisuje z Pracownią Projektową VGR umowę na opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej przebudowy targowiska w Falenicy oraz na przeprowadzenie konsultacji społecznych na kwotę 69 tys. zł z terminem XII 2015. Koncepcja została przekazana inwestorowi dopiero w VI 2016 r., a kwota wzrosła do 88 tys. zł.
IX 2015 – Konsultacje społeczne w Falenicy.
XI 2015 – W Gazecie Stołecznej ukazuje się specjalny dodatek „Centra Lokalne” z głównym nagłówkiem: „50 milionów na centra lokalne”. Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy: „Rekomendacje SARP dotyczące lokalizacji warszawskich centrów lokalnych to początek naszego projektu ożywienia miejsc spędzania wolnego czasu przez społeczności lokalne. Proces tworzenia centrów lokalnych nie kończy się na wskazanej dziesiątce”.
VIII 2016 – Ewa Masny–Askanas, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: ”W pierwszym warszawskim Centrum Lokalnym znajdzie się targowisko, siłownia plenerowa, plac zabaw, parking dla korzystających z targowiska, biblioteka wraz z centrum społeczno-kulturalnym i atrakcyjnie zagospodarowane skwery. Radni przeznaczą na budowę całego obiektu aż 14 mln”.1


TARGOWISKO – PROJEKTOWANIE i BUDOWA

XI 2016 – ZGN, po przetargu publicznym, podpisuje z firmą GiD Zespół Projektowy umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej targowiska (w oparciu o koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonaną wcześniej przez Pracownię Projektową VGR). Wartość umowy 269 tys. zł, termin wykonania V 2017. Projekt wprawdzie przekazano Zamawiającemu w terminie i został skierowany do realizacji wykonawcy robót budowlanych, lecz ujawnione szybko liczne błędy projektowe uniemożliwiły prowadzenie robót.
V 2017 – Napływają informacje o planach PKP dotyczących przebudowy linii Warszawa – Otwock. Pomysł na tunel pod torami w centrum Falenicy.
VI 2017 –ZGN podpisuje kolejną umowę z GiD Zespół Projektowy na projekt (zapomnianego!) tymczasowego zasilania targowiska. Koszt 16 tys. zł.
IX 2017 – Dyrektor ZGN Ryszard Skoczeń podpisuje z wykonawcą targowiska, firmą Climatic, umowę na 14,275 mln zł. Wiceprezydent Michał Olszewski zapowiada: ”Projekt będzie realizowany etapowo, zajmie dłużej niż, gdybyśmy robili go jednorazowo. To dlatego, żeby nie przerywać pracy targowiska, zachować ciągłość pracy.” Pokazano wizualizacje projektu. Zakłada on budowę jasnych parterowych pawilonów z dużymi witrynami i spadzistym dachem wzdłuż ulicy Walcowniczej i Filmowej. Obiekty będą miały od 15 do 26 m2 powierzchni. W całości bazar ma być gotowy w VIII 2019 roku, choć w nieoficjalnych rozmowach urzędnicy przyznają, że mają nadzieję na wcześniejsze ukończenie prac – pod koniec 2018 roku. Mniej więcej w tym samym czasie ma być gotowa Kulturoteka na rogu Walcowniczej i Patriotów. Natomiast do 2022 roku pod torami kolejowymi PKP PLK zamierza wybudować tunel.2
III 2018 – Z uwagi na liczne błędy projektowe w dokumentacji budowlanej i wykonawczej targowiska w Falenicy uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, ZGN Wawer zleca wykonanie za 35 tys. zł. ekspertyzy sprawdzającej poprawność zaprojektowania konstrukcji obiektów targowiska. Ekspertyza potwierdza liczne i poważne błędy obliczeniowe i konstrukcyjne i stwierdza, że dokumentacja w obecnym stanie nie może stanowić podstawy do realizacji inwestycji.
V 2018 – Z uwagi na protest projektanta co do ustaleń ekspertyzy z III 2018, oraz wobec faktu przekazania przez GiD Zespół Projektowy kolejnych czterech rewizji projektu konstrukcji obiektów targowiska (pawilonów i zadaszenia na placu do handlu z samochodów), ZGN zleca za 34 tys. zł. wykonanie kolejnej ekspertyzy otrzymanych 4 rewizji projektu. Ekspertyza potwierdza kolejne wady i to, że projekt konstrukcji nadal nie może stanowić podstawy realizacji inwestycji.
V 2018 – ZGN (rok po odbiorze dokumentacji projektowej od projektanta i 8 miesięcy po skierowaniu jej do realizacji) odstępuje od umowy z GiD Zespół Projektowy w części dot. konstrukcji i nadzoru autorskiego oraz nalicza kary umowne i występuje do sądu o odszkodowanie. Jednocześnie ZGN zawiera umowę z wykonawcą przebudowy targowiska w Falenicy, firmą Climatic, na sporządzenie projektu wykonawczego konstrukcji oraz dostosowanie projektu architektonicznego w zakresie umożliwiającym wykonanie inwestycji. Koszt 195 tys. zł.
VI 2018 – Na budowę targowiska w Falenicy potrzeba dodatkowych 3 mln. zł. Na skutek wykrycia błędów w projekcie prawdopodobnie opóźni się także termin oddania do użytku. Kilkumiesięczne opóźnienie wydaje się nie do uniknięcia, ale – jak twierdzi dyrektor ZGN Krzysztof Jończyk – termin zakończenia realizacji inwestycji nie może przekroczyć 21 grudnia 2019 roku. 3
XII 2018 – Trwa odliczanie do otwarcia pierwszego etapu targowiska. Niestety nie udało się nadrobić opóźnienia. Zakończenie II etapu przewidziane jest do 31 maja 2019 roku. Etap III – od ulicy Filmowej – ma rozpocząć się 1 VI 2019 i potrwać do 30 VIII 2019 roku. Ostatni, obejmujący część od strony ul. Walcowniczej, według założeń wystartuje 1 IX 2019 i zakończy się 20 XII 2019 roku. 4
IV 2019 – Budowa bazaru w Falenicy została podzielona na cztery etapy. Pierwszy dotyczy budowy 21 pawilonów (od Trocinowej i Bystrzyckiej). Zgodnie z umową pozostałe 67 pawilonów będzie gotowych do końca grudnia 2019. Na inwestycję przeznaczono 17,2 mln zł. Według oceny przedstawiciela ZGN terminy te nie są jednak realne i wymagane będzie wydłużenie prac. 5
VIII 2019 – według obliczeń Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy dokonującego kontroli przebudowy Targowiska w Falenicy, wydatki na inwestycję wg zawartych umów wzrosną do kwoty 19,22 mln zł. Warto też odnotować, że w latach prowadzenia inwestycji 2015-2020, wawerskim ZGN zarządzało kolejnych 5 dyrektorów natomiast od IX 2017 do 2020 na budowie targowiska w Falenicy zmieniło się 5 Kierowników Budowy. Od IX 2015 do IV 2019 na zadanie przebudowy Targowiska w Falenicy ZGN podpisał łącznie 22 umowy plus wiele aneksów. Poza wskazanymi wyżej umowami na wykonanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej, na wykonanie dokumentacji projektowej, na roboty budowlane, na zamienną dokumentacje konstrukcji i umowy na wykonanie 2 ekspertyz projektu konstrukcji podpisano dodatkowo: 10 umów na nadzór robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych za kwotę ponad 200 tys. zł. oraz zapłacono 112 tys. zł. za obsługę prawną. Do samej tylko umowy z IX 2017 na wykonanie robót budowlanych z firmą Climatic do VIII 2019 podpisano 10 aneksów zawierających zmiany zakresu prac, kwot, terminów i in… .
IV 2020 – kolejny, 11 już aneks do umowy z IX 2017 z firmą Climatic na przebudowę Targowiska w Falenicy, przesuwa termin oddania obiektu do użytku na 20 XII 2020.
VII 2020 – Wg dyrektora ZGN Piotra Stefańskiego dotrzymanie grudniowego terminu zakończenia prac przy przebudowie Targowiska w Falenicy jest mało realne. Głównie z uwagi na COVID oraz na wykryty podczas wykopów pod kolejne pawilony potężny, nieuwzględniony na mapach geodezyjnych, zbiornik na nieczystości.

KULTUROTEKA – PROJEKTOWANIE i BUDOWA

III 2017 – Przygotowano tzw. program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy obiektu wielofunkcyjnego tzw. Kulturoteki oraz podpisano umowę z wykonawcą kulturoteki w systemie zaprojektuj i buduj. Koszt inwestycji to ponad 5,8 mln zł. W budynku kulturoteki znajdzie się m.in. filia WCK, filia Biblioteki Publicznej oraz Miejsce Aktywności Lokalnej. Kulturoteka stanie się integralną częścią Centrum Lokalnego, obejmującego także targowisko i jego otoczenie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kw. 2017 r.6
XI 2017 – Uroczyste wbicie łopat pod kulturotekę w Falenicy przez członków Zarządu Dzielnicy. Przypomniano, że obiekt ma powstać do listopada 2018 r. Koszt budowy to ponad 6 mln zł.
I 2020 – Jak relacjonuje rzecznik Urzędu Dzielnicy Konrad Rajca, Kulturoteka najprawdopodobniej zostanie otwarta dla mieszkańców jeszcze w styczniu, teraz trwają odbiory. Termin zakończenia inwestycji wydłużył się ze względu na utrudnienia, jakie napotkał wykonawca przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych.7
I 2020 – Władze dzielnicy zapowiadają, że wielkie otwarcie Kulturoteki odbędzie się w lutym 2020 r.. Budowa Kulturoteki kosztowała blisko 6 mln. zł.8
VII 2020 – Oficjalne otwarcie Kulturoteki w Falenicy.

Źródła:

  1. tvnwarszawa.tvn24.pl,
  2. wawer.warszawa.pl,
  3. tvnwarszawa.tvn24.pl,
  4. tuwawer.pl
  5. tuwawer.pl,
  6. wawer.warszawa.pl,
  7. wyborcza.pl,
  8. eska.pl

PYTANIA

Dlaczego nie ogłoszono konkursów na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Lokalnego w Falenicy (podobnie jak np. dla skweru S. Broniew-skiego „Orszy” na warszawskim Mokotowie), na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku kulturoteki, koncepcji architektonicznej targowiska (lub przynajmniej nieograniczonego przetargu na wykonanie takiej koncepcji)?

oraz

Dlaczego nadzór nad budową targowiska powierzono dzielnicowemu ZGN, przygotowanemu bardziej do administrowania dzielnicowymi nieruchomościami niż nadzoru nad tak dużymi inwestycjami?