Nie śpij, bo Cię wywłaszczą

Autor: , Osiedle: Falenica Miedzeszyn Data: .

Wraz z wybudowaniem trasy POW i znajdującego się nad nią wiaduktu łączącego ul. Tawułkową i Liliową, władze dzielnicy zdecydowały o przebudowie tych ulic po obu stronach trasy.

Przypadkiem, na początku marca br., jeden z mieszkańców ul. Tawułkowej dowiedział się, że gotowy już projekt przebudowy drogi zostanie lada moment złożony wraz z wnioskiem o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) celem wydania zgody na inwestycję. Po przejrzeniu dokumentacji zwrócił jednak uwagę, że przygotowana i zatwierdzona przez urzędników dokumentacja przewiduje, że ciężar całej inwestycji na odcinku od ul. Sulęcińskiej do wiaduktu nad POW ma spocząć na mieszkańcach wschodniej części ul. Tawułkowej. Okazało się, że mieliby oni zostać wywłaszczeni z części swoich działek o szerokościach pasów od 4 m do 8 m. Po tej stronie drogi znajdują się obecnie działki z zabudową jednorodzinną wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. dojściami, ogrodzeniami, skrzynkami przyłączeniowymi itp., podczas gdy strona zachodnia ul. Tawułkowej to w 70% działki puste (aktualnie zabudowywane przez deweloperów nieużytki rolne). Reasumując: tereny po zachodniej stronie ul. Tawułkowej miałyby, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, nie być objęte wywłaszczeniem, a wszelkie obciążenia przebudowy drogi ponieśliby tylko właściciele działek po stronie wschodniej.

Mieszkańców zbulwersował brak proporcjonalności planowanych wywłaszczeń oraz przyjęte przez projektanta przebudowy drogi rozwiązania – np. lokalizacja nowych przystanków autobusowych odbywa się również kosztem właścicieli strony wschodniej.

Pokrzywdzeni mieszkańcy, słysząc od pracowników Urzędu Dzielnicy Wawer, że wszystko jest już przesądzone i że decyzje wywłaszczeniowe są nieuchronne, złożyli w dniu 19 marca br. w tej sprawie skargę na działania Zarządu Dzielnicy Wawer do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy. Swoje wątpliwości zgłosili również w dniu 23 marca br. w ramach posiedzenia Komisji Rozwoju Dzielnicy Wawer.

Fragment projektu budowlanego ul. Tawułkowej. Źródło: UD Wawer

Na posiedzeniu Komisji, przedstawiciele urzędu, w osobach zastępcy burmistrza Leszka Baraniewskiego oraz naczelnika Wydziału Inwestycji Andrzeja Kobusa – zastrzegając, że muszą się do tematu przygotować – próbowali na bieżąco odpowiadać na zadawane przez mieszkańców i radnych pytania . Wiceburmistrz stwierdził, że wniosek o ZRiD z załączonym projektem budowlanym ulicy Tawułkowej i Liliowej został już złożony i że Wydział Architektury potrzebuje jeszcze około 2 miesięcy na wydanie decyzji, co następne zdementował naczelnik Kobus twierdząc, że taki wniosek nie został jeszcze złożony. Uczestniczący w Komisji usłyszeli również, że projekt budowlany został już od projektanta odebrany, co oznacza, że nikt nie kwestionował wyprofilowania drogi i przyjętego sposobu dysponowania gruntami. Naczelnik Kobus przekonywał, że taki wybór przebiegu ulicy zdeterminowany został sieciami podziemnymi, a co za tym idzie koniecznością obniżenia kosztów przebudowy drogi. Tę informację natychmiast zdementowali mieszkańcy twierdząc, że nie przebiega tamtędy sieć wodociągowo – kanalizacyjna, a gazociąg znajduje się po obu stronach drogi na poszczególnych jej odcinkach. W trakcie posiedzenia Komisji Rozwoju, urzędnicy nie umieli odpowiedzieć, dlaczego w ramach planowanej inwestycji nie planuje się wykorzystać już istniejącego, niezabudowanego od lat tzw. pasa technicznego po zachodniej stronie ul. Tawułkowej, a zamierza się wywłaszczyć właścicieli działek po wschodniej strony ulicy. Stwierdzono, że najlepszym rozmówcą byłby projektant drogi i w związku z tym zostanie on zaproszny na kolejne posiedzenie Komisji. Na chwilę obecną nie wiemy zatem dlaczego planuje się wyburzanie i ponowne odbudowywanie już istniejącej infrastruktury (bramy, ogrodzenia, przyłącza energetyczne i gazowe) po wschodniej stronie drogi, chociaż mieszkańcy nie mają wątpliwości, że wyłączenie spod inwestycji pasa technicznego szerokości 3-5 metrów (specjalnie od lat zarezerwowanego pod rozbudowę ul. Tawułkowej) służy wyłącznie partykularnym interesom właścicielskim i kłóci się z ideą sprawiedliwości społecznej.

Na podstawie relacji mieszkańców ul. Tawułkowej oraz przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju.


Pytania i uwagi skierowane przez jednego z mieszkańców do urzędników Urzędu Dzielnicy Wawer (przesłane także do wiadomości radnych):

 1. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju w dniu 23 marca br., naczelnik Wydziału Inwestycji oznajmił, że w sprawie przedmiotowego projektu budowlanego odbyły się jakieś spotkania z mieszkańcami, w tym rozmowy z projektantem drogi. Jeśli tak faktycznie było, proszę o możliwość potwierdzenia tego faktu w postaci notatek, lub korespondencji mailowej.
 2. Proszę o możliwość zaznajomienia się z treścią umowy pomiędzy projektantem a UD Wawer.
 3. Czy dla potrzeb przedmiotowego projektu powstał Zespół Opiniujący Dokumentację Projektową przebudowy ulicy Tawułkowej? Jeśli tak, to jakie osoby były w tym zespole? Czy powstały notatki z uwag członków tego Zespołu do projektu?
 4. Czy urzędnicy Dzielnicy Wawer lub mieszkańcy zgłaszali uwagi do przebiegu projektowanej trasy ulicy Tawułkowej do projektanta? Czy zostały na tą okoliczność sporządzone odpowiednie protokoły lub notatki? Jakie uwagi z tego tytułu zostały uwzględnione, a jakie nie?
 5. Czy projektant opracował kilka wariantów przebudowy ulicy Tawułkowej oraz, czy dla każdego z wariantów przygotowany został kosztorys uwzględniający koszty wywłaszczenia, przebudowy
  mediów, etc.?
 6. Czy Wydział Inwestycji może udowodnić, że opiniował różne warianty przebiegu ulicy Tawułkowej? A jeśli nie, to kto podjął decyzję o zatwierdzeniu obecnej wersji projektu budowlanego?
 7. Dlaczego Wydział Inwestycji zgodził się na rozwiązanie opracowane przez projektanta w taki sposób, że nowa ulica obciąża całą inwestycją wyłącznie nieruchomości o numerach nieparzystych,
  stanowiących w przybliżeniu wschodnią część ulicy Tawułkowej skoro zachodzi podejrzenie, że taki projekt mógł zostać sporządzony z naruszeniem reguł legalności, rzetelności, gospodarności,
  proporcjonalności, a finalnie naruszy Art. 227 KPA.
 8. Czy Wydział Inwestycji zdawał sobie sprawę, że nowy projekt doprowadzi do tego, że wywłaszczeni zostaną wyłącznie właściciele nieruchomości już zabudowanych, natomiast właściciele nieruchomości stanowiących w większości nieużytki rolne, nie będą w ogóle obciążeni nową inwestycją? Jeśli tak, to w jaki sposób Wydział Inwestycji uzasadni interes publiczny oraz mieszkańców?
 9. Dlaczego zdecydowano się na wykonanie rowów melioracyjnych w projektowanej ulicy Tawułkowej skoro obecna ulica ich nie ma? Dlaczego rowy te mają znajdować się po stronie nieruchomości zabudowanych (nieruchomości o numerach parzystych), a nie po stronie nieruchomości stanowiących obecnie nieużytki rolne?
 10. Po zachodniej części ulicy Tawułkowej znajdują się nieruchomości, które w większości stanowią pola nieuprawne. Każda z tych działek stanowi pas ziemi o długości ponad 100 m. Nowo projektowana trasa ulicy Tawułkowej wydaje się być ukłonem w kierunku firm deweloperskich, ponieważ nie zabiera ani 1 cm z granicy tych działek. Obecnie na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem przebudowy ulicy Tawułkowej jest jedno osiedle domów w zabudowie bliźniaczej wybudowane przez dewelopera, a na działce ew. nr 3/2 rozpoczęły się właśnie prace budowlane przez firmę deweloperską. Proszę o uzasadnienie interesu publicznego w którym obecni mieszkańcy w starciu z deweloperem staja się obywatelami drugiej kategorii oraz udowodnieniu, że przepisy o proporcjonalności zostały tutaj spełnione?
 11. W projekcie zagospodarowania terenu przedmiotowego projektu użyto map do celów projektowych, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tzn. nie uwzględniają nieruchomości już zabudowanych, m.in. posiadających numery parzyste przy ulicy Tawułkowej, a tym samym wypaczają obraz całej inwestycji. Dlaczego Wydział Inwestycji nie wniósł uwag do projektu i zgodził się na taki sposób poprowadzenia nowej trasy ulicy Tawułkowej, który nie uwzględnia całej infrastruktury?

W dniu 08.03.2021 r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie złożyłem dwie skargi (UD-XIII-WOM-OB./4917/21 oraz UD-XIII-WOM-OB./4918/21) na przedmiotowy projekt przebudowy ulicy Tawułkowej.

Z poważaniem
Michał Waszkiewicz