Kto kontroluje Zarząd?

Statut dzielnicy Wawer mówi o tym, że to „Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy” oraz że to „Rada Dzielnicy kontroluje działalność Zarządu Dzielnicy”. Jak ta kontrola wygląda w praktyce?

Bez kontroli w sprawie audytów do audytów
Jako klub radnych Razem dla Wawra byliśmy (i wciąż jesteśmy) bardzo rozczarowani sposobem wyjaśniania przez Zarząd Dzielnicy nieprawidłowości, jakie miały miejsce w decyzjach Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer w latach 2015-2018, a które uwidocznione zostały m.in. w audycie zaledwie kilku decyzji wydanych w tym czasie.

Po pierwsze nie mamy wiedzy jakie szczegółowo działania zostały podjęte. W przypadku części z audytowanych decyzji wysłane zostały wnioski do organów nadrzędnych, ale do dzisiaj tej korespondencji nie otrzymaliśmy, mimo iż o to wnioskowaliśmy. Nie wiemy na przykład czy wszystkie zarzuty podniesione w ekspertyzach zostały w tych wnioskach uwzględnione. Wiemy natomiast, że Zarząd przykrywał te pierwotne ekspertyzy kolejnymi, których też niestety nigdy nie zobaczyliśmy. Już sam fakt wykonywania audytów do audytów jest karygodny z każdego punktu widzenia, bo i kosztowego i merytorycznego.

Dla części z tych decyzji, które były objęte audytem i dla których również wskazano szereg nieprawidłowości i przypadków łamania prawa, Zarząd Dzielnicy stwierdził, że nic się nie stało i nie ma potrzeby reagowania w jakikolwiek sposób. Czy to prawidłowa reakcja, szczególnie biorąc pod uwagę, że obecny Zarząd donosiłby niejako sam na siebie (2/3 składu obecnego Zarządu to te same osoby co Zarząd w poprzedniej kadencji samorządowej)?

Nie wiemy też o jakichkolwiek konsekwencjach osobowych wyciągniętych wobec osób odpowiedzialnych. W urzędowym Kurierze Wawerskim oświadczono, że wyciągnięte zostały „konsekwencje wobec pracowników, których błędy wpłynęły na wydanie błędnych decyzji”, co swego czasu potwierdzał Pan Burmistrz Szczepański. Kiedy zapytaliśmy o szczegóły usłyszeliśmy od Burmistrza, że to jest jednak wewnętrzna sprawa urzędu.
Uważamy, że wszystkie te kwestie powinny być szczegółowo wyjaśnione. Może się bowiem okazać, że za kilka lat dowiemy się o kolejnych nieprawidłowościach, właśnie wskutek braku wyciągnięcia wniosków i konsekwencji z tych, które już zostały wykryte.

W związku z powyższym jako Klub radnych Razem dla Wawra przygotowaliśmy projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wawer kontrolę trybu postępowania oraz podjętych działań Zarządu Dzielnicy w związku z ekspertyzami wybranych decyzji administracyjnych Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer z lat 2015-18. Niezwłoczna kontrola miałaby dotyczyć poprawności działania Zarządu zarówno w zakresie treści wniosków złożonych do organów odwoławczych dla części audytowanych decyzji, jak i w związku z zaniechaniem działań dla pozostałych decyzji. Co postanowiła Rada Dzielnicy na sesji w dniu 10 lutego br w tej sprawie? Głosami Koalicji Obywatelskiej postanowiła takiej kontroli po prostu nie przeprowadzać.

Bez kontroli w sprawie wydatkowania środków na remonty
Podobnie było w przypadku innego projektu uchwały Klubu Razem dla Wawra tj. dotyczącego zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli wydatkowania środków bieżących przeznaczonych na remonty dróg w 2020 roku. To pokłosie konkretnych wątpliwości dotyczących wydatkowania bieżących środków remontowych na realizację nowej inwestycji w postaci chodnika w ulicy Chodzieskiej. Jaka była wola Rady Dzielnicy w dniu 10 marca br. odnośnie tej uchwały? Postanowiono analogicznie problemu nie zauważać i takiej kontroli nie przeprowadzać.

Skoro Rada Dzielnicy nie kontroluje Zarządu, to właściwe jest pytanie kto go kontroluje. Nikt?