W oczekiwaniu na nowe plany miejscowe

Autor: , Osiedle: Las Zerzeń Data: .

Wykładane właśnie do konsultacji dwa plany miejscowe (m.p.z.p.) dla Zakola Wawerskiego i rejonu ul. Kadetów dotyczą obszarów, których problematyka była w przeszłości wielokrotnie poruszana na forum samorządowym – na posiedzeniach Komisji Ładu Przestrzennego oraz sesjach Rady Dzielnicy. Przeglądając protokoły posiedzeń z dwóch poprzednich kadencji samorządowych regularnie powtarzają się w dyskusjach i głosowanych uchwałach oraz stanowiskach wciąż te same wątki i problemy.

Jesień w Zakolu Wawerskim. Fot. Michał Mroziński

2012
Biorący udział w posiedzeniach właściciele gruntów wielokrotnie występowali do radnych z wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów oznaczonych w Studium jako „ZP2” (rejon Kadetów, część Zakola) i dopuszczenie tam zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Np. w  czerwcu i sierpniu 2012 roku omawiano wnioski o zmianę w Studium dla obszaru w rejonie ulicy Kadetów (konkretnie dotyczyło to obszaru między Trasą Siekierkowską, Traktem Lubelskim oraz projektowanymi ul. Nowo-Bora-Komorowskiego i Trasą Olszynki Grochowskiej). Stanowisko argumentowano brakiem walorów przyrodniczych tych terenów; podnoszono, że przeznaczenie prywatnych gruntów na trasy komunikacyjne i zieleń miejską otworzy drogę do roszczeń właścicielskich. Poziom wód gruntowych miał być zdaniem wnioskodawców odpowiedni dla zabudowy. Komisja Ładu Przestrzennego opowiedziała się wówczas przeciw tym propozycjom. Dodatkowo, w grudniu 2012 roku wpłynęła wstępna opinia geotechniczna dla Zakola Wawerskiego, a w maju 2014 roku przypominano, że wg opracowania ekofizjograficznego tereny te są aktywne przyrodniczo.

2015
W kwietniu 2015 roku mieszkańcy z rejonu ulicy Kadetów po raz kolejny wystąpili o zmianę przeznaczenia gruntów na cele budowlane, akcentując mocno problem niekontrolowanego nawożenia odpadów i ziemi na okoliczne działki. Podkreślali, że nawożenie ziemi na jednej działce skłania sąsiadów do działania symetrycznego, celem wyrównania poziomu do gruntów podniesionych. Taka sytuacja naraża właścicieli na ponoszenie odpowiedzialności za działania niezgodne z prawem. Zaradzić problemowi miało przygotowanie opinii prawnej. Mieszkańcy wskazywali także, że mogliby ochronić swoje działki przed nawożeniem, jeśli mieliby możliwość gospodarowania na tych gruntach – np. grodzenia, czy budowania. Radni również niejednokrotnie alarmowali w sprawie nawożenia ziemi i odpadów.

W lipcu 2015 roku omawiano odrzuconą inicjatywę mieszkańców południowego obszaru Kadetów, którzy wyszli z propozycją przeznaczenia części terenu pod korty tenisowe. Przy okazji podniesiono kwestię ew. zmiany przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Możliwości przekształcenia obszaru „ZP2” pod cele inwestycyjne były przedmiotem uchwały podjętej w lipcu 2015 przez Komisję Ładu Przestrzennego. Zaproponowana w kwietniu 2016 zmiana tej uchwały – tak aby odnosiła się nie do celów inwestycyjnych, ale także mieszkaniowych – doprowadziła do ponownego jej podjęcia, a towarzysząca temu dyskusja z udziałem mieszkańców po raz kolejny poruszyła główne wątki sporu – niekontrolowane pojawianie się na nieużytkach odpadów i śmieci, postępująca za tym degradacja środowiska, sytuacja wodna, brak możliwości swobodnego gospodarowania własnym terenem.

2017
Problem ograniczonych możliwości dysponowania gruntami był podnoszony w październiku jeszcze w 2017 roku, w trakcie opiniowania uchwały o przystąpieniu do sporządzania m.p.z.p. dla rejonu Kadetów. Przeciwni przystąpieniu do planu mieszkańcy zwracali uwagę, że rozpoczęcie procedury planistycznej uniemożliwi im składanie wniosków do nowego Studium o dopuszczenie zabudowy terenów (choć Studium miało raczej ograniczać możliwość zabudowy). Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o przystąpieniu do m.p.z.p.
W sierpniu 2017 roku podobna w tonie dyskusja towarzyszyła zaopiniowaniu uchwały o przystąpieniu do m.p.z.p. Zakola Wawerskiego i w tym przypadku panowała zgoda co do zasadności ochrony przyrodniczej tego obszaru. Jeszcze w sierpniu 2019 (już w bieżącej kadencji samorządowej) przedstawicielka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego podkreślała na Komisji Ładu, że głównym powodem objęcia procedurą planów obszarów Zakola i Kadetów była konieczność ochrony przyrody.

2019
W styczniu 2019 roku, już podczas bieżącej kadencji samorządu, na wawerskiej Komisji Ładu miała miejsce kolejna burzliwa dyskusja z udziałem właścicieli Łąk Zastowskich, którzy ponownie przedstawili problemy związane z brakiem możliwości gospodarowania gruntami i wnioskowali o przekształcenie terenu na cele budowlane i usługowe. Radni podjęli w tej sytuacji uchwałę o zwrócenie się do Prezydenta o wykup od właścicieli terenów położonych na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w celu ustanowienia tam parku miejskiego.
Wielokrotnie na posiedzeniach komisji przewijał się też temat przewidzianej w aktualnie obowiązującym studium dla Warszawy rezerwy pod tzw. Trasę Olszynki Grochowskiej – TOG. Trasa miałaby przebiegać na granicy mpzp Zakola i rejonu Kadetów. Wątpliwości budziły ostateczne parametry trasy, tzn. czy miałaby to koniecznie być droga klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz czy w ogóle faktycznie powstanie. Wielu właścicieli czuło się pokrzywdzonych koniecznością utrzymywania rezerwy własnych terenów pod fantomowe inwestycje drogowe, bez jakiejkolwiek gratyfikacji ze strony Skarbu Państwa.