Jaki plan dla Zakola i rejonu ul. Kadetów?

Autor: , Osiedle: Las Zerzeń Data: .

Stowarzyszenie Razem dla Wawra i Gazeta Wawerska wielokrotnie podkreślały rolę planów miejscowych w kształtowaniu ładu przestrzennego. Procedura ich tworzenia jest długa i wieloetapowa. Publiczne wyłożenie projektu m.p.z.p. to ważny moment debaty społecznej nad planem kiedy każdy może mieć wpływ na kształt rozstrzygnięć. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z propozycjami planistów i złożyć swoje uwagi. Każda z nich jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z odpowiedziami. Uwagi mogą być odrzucone, uwzględnione w całości lub częściowo. Zawsze z uzasadnieniem. Jak zwykle istotną rolę w tych konsultacjach odgrywa interes właścicieli terenów objętych procedurą planistyczną, a rozstrzygnięcia polegają w dużej mierze na oszacowaniu rangi dobra prywatnego i społecznego.

Jak wiadomo rejon ul. Kadetów oraz Zakole Wawerskie to wartościowe, unikalne na skalę aglomeracji pod względem przyrodniczym tereny. Są włączone w obszar chronionego krajobrazu, a dodatkowo – na terenie Zakola – utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.

O Zakolu Wawerskim od dłuższego czasu głośno jest w  lokalnych i ogólnowarszawskich mediach, w sprawę jego ochrony włączyli się ekolodzy, naukowcy, aktywiści. Nie można jednak zapominać o objętym ochroną sąsiednim rejonie Kadetów, wydającym się na pozór zwykłym, idealnym do zabudowy nieużytkiem. Nic bardziej mylnego, bo jego skarb kryje się pod ziemią, a jest nim… WODA. Rejon Kadetów to, podobnie jak Zakole Wawerskie, swoisty magazyn wody. Jak wskazała w rozmowie z nami wicedyrektor Lasów Miejskich Andżelika Gackowska, w obszarze chronionego krajobrazu występują podziemne cieki zatrzymujące wodę i powoli odprowadzające ją do Wisły. Stąd ich dodatkowa ważna funkcja: odbiór i retencja nadmiaru wody z deszczów nawalnych. Pamiętacie liczne kałuże i lokalne podtopienia podczas wiosennych i letnich ulew? Jeśli zostaną naruszone stosunki wodne (np. zabudową tego obszaru), będzie ich jeszcze więcej. Podziemne cieki wodne to skomplikowany system naczyń połączonych, a ich naruszenie może spowodować skutki daleko wykraczające swoim zasięgiem poza obszar prywatnych działek. W pierwszej kolejności odczują je okoliczni mieszkańcy, którym może zalewać piwnice i podziemne garaże.

Kolorem różowym oznaczono teren chroniony w ramach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, beżowym natomiast obszar chronionego krajobrazu
Żródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Koszty społeczne
Czy możemy jako społeczność ingerować w władztwo nad prywatną własnością? Tak, jeśli np. oddziaływanie tych działek wykracza daleko poza ich granice. Nasze wawerskie – uliczne i osiedlowe rozlewiska są przede wszystkim skutkiem braku właściwej retencji wód wynikającej z ograniczania powierzchni przepuszczalnej. Ale kałuże to prozaiczny problem na tle znacznie poważniejszego, czyli suszy spowodowanej przyspieszonym odpływem i parowaniem wód.

Ponadto, jeśli tereny te zostaną zabudowane, to ogół podatników będzie musiał partycypować w budowie tutejszej infrastruktury, np. kanalizacji, melioracji czy oświetlenia.

W projektach planów przewidziano tereny o następującym przeznaczeniu:
Dla Zakola Wawerskiego:

 • lasy
 • zieleń urządzona z zachowaniem zieleni naturalnej
 • wody powierzchniowe
 • zabudowa usługowa
 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • drogi publiczne
 • ciągi piesze.

Dyskusja online: 7 grudnia o godz. 17.00

Dla rejonu ul. Kadetów:

 • zieleń urządzona
 • usługi publiczne
 • usługi sportu i rekreacji
 • lasy
 • wody powierzchniowe
 • drogi publiczne.

Dyskusja online: 8 grudnia o godz. 17.00

Zdjęcie lotnicze z 2001 r. – Obszary Zakola Wawerskiego i rejonu ul. Kadetów
zawsze były lasami, nieużytkami lub terenami rolnymi. Zakaz zabudowy w tym
miejscu nie pogorszyłby zatem stanu posiadania właścicieli działek, a jedynie
pozostawił niezmienionym. Natomiast w przypadku decyzji o organizacji na
nich publicznie dostępnych terenów rekreacji, miasto powinno je wykupić po
cenach adekwatnych do przeznaczenia działek. Żródło: mapa.um.warszawa.pl

Jak złożyć uwagi do planu?

 • podczas dyskusji publicznej on-line (aby wziąć w niej udział należy napisać maila na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl i czekać na otrzymanie linka do spotkania)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.