Decyzja na budowę bloku na ul. Korkowej 102 uchylona

Autor: , Osiedle: Marysin Data: .

2 czerwca Wojewoda Mazowiecki uchylił w całości decyzję nr 75/PBR/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. o pozwoleniu na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Korkowej 102 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jako klub radnych Razem dla Wawra przedłożyliśmy pismem z 25 lutego nasze wątpliwości co do wydanej decyzji administracyjnej. Zwróciliśmy w nim uwagę, że wydano pozwolenie na budynek, który niebezpiecznie oddziałuje na sąsiadujące wieżowce. Naczelniczka wawerskiego Wydziału Architektury Teresa Zduńczyk nie chciała nawet zapoznać się z naszymi uwagami, a burmistrz Norbert Szczepański potwierdził prawidłowość postępowania. 12 radnych (wyłącznie członków koalicji rządzącej wawerskim samorządem) odrzuciło w głosowaniu wniosek z postulatem o weryfikację decyzji.

Zdaniem Wojewody
W uzasadnieniu decyzji Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że w trakcie postępowania nie dokonano wystarczająco szczegółowej oceny stanu faktycznego sprawy, ani należytego sprawdzenia zgodności projektowanej inwestycji z przepisami.

Nie dokonano szczegółowych ustaleń co do zgodności planowanej inwestycji z decyzją ustalającą warunki zabudowy oraz z przepisami Warunków technicznych (naruszenie ww. art. 107 S 3 Kpa).

Nie przedłożono czytelnej analizy nasłonecznienia i przesłaniania z jednoznacznymi wnioskami w zakresie spełnienia warunków par.13 i par.60 Warunków technicznych jednocześnie zaznaczając, że:
prawidłowo sporządzona analiza nasłonecznienia i przesłaniania wraz z jednoznacznymi wnioskami, pozwoli ocenić czy skarżącym przysługuje status strony w niniejszym postępowaniu.

Za niezbędne uznano także przedstawienie szczegółowych, niebudzących wątpliwości obliczeń powierzchni biologicznie czynnej.
Wojewoda podkreślił konieczność poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich (mając w szczególności na względzie par. 13 i 60 oraz par. 271-273 Warunków technicznych (…).

Wojewoda zwrócił uwagę, że załączona do wniosku o pozwolenie na budowę dokumentacja projektowa nie jest także zgodna z decyzją o warunkach zabudowy w zakresie braku uzyskania właściwych zezwoleń „na ewentualne usunięcie krzewów i drzew” oraz dokonywanie utwardzeń nawierzchni, czy zmienianie rzędnej terenu”.

Wojewoda uznał za „niedopuszczalne” tolerowanie w dokumentacji nieautoryzowanych wklejek (m.in. na rysunku zagospodarowania terenu oraz na zestawieniu powierzchni terenu), ponieważ każda nieautoryzowana wklejka może oznaczać niezgodność zatwierdzonej mapy ze stanem rzeczywistym.

Za „niedopuszczalne” uznano również istnienie w przedłożonym projekcie budowlanym dwóch rysunków zatytułowanych „projekt zagospodarowania terenu”. Dodatkowo, rysunek projektu zagospodarowania terenu określono jako nieczytelny, a legendę do niego jako niekompletną.

Jak do tego doszło?
07 lutego naczelniczka wawerskiego WAiB wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Korkowej 102.

15 lutego, po interwencji jednego z radnych opozycyjnych, zwracam się do Urzędu Dzielnicy o udostępnienie dokumentacji;

20 lutego, po stwierdzeniu braku w w/w dokumentacji rzetelnej analizy przesłaniania (w takiej sytuacji Organ miał obowiązek zażądać od inwestora uzupełnienia dokumentacji), wykonuję ją na podstawie dostępnych danych oraz wizji lokalnej.

25 lutego klub radnych Razem dla Wawra – wraz ze mną Rafał Czerwonka oraz Michał Mroziński – występujemy do władz Dzielnicy z pismem, w którym informujemy o naszych wątpliwościach co do rzetelności przeprowadzonego postępowania administracyjnego; do pisma dołączamy rysunki analizy przesłaniania, z których wynika, że zachodzi podejrzenie, że projektowany obiekt nie respektuje interesu mieszkańców sąsiadujących z inwestycją bloków (par.13 i par.60 Warunków Technicznych). W grę wchodzi dobrostan kilkunastu rodzin zamieszkujących sąsiadujące z inwestycją wieżowce.

2 marca do Wojewody Mazowieckiego wpływa 38 wniosków odwoławczych od w/w decyzji, w większości od mieszkańców sąsiadujących z planowaną inwestycją wieżowców, tych samych mieszkańców;

14 marca (dostarczone 15 marca) wpływa na skrzynki pocztowe radnych RdW odpowiedź na pismo, w którym burmistrz Norbert Szczepański odpisuje m.in., że Organ, po analizie opracowań, nie stwierdził w przedłożonej dokumentacji nieprawidłowości w zakresie par.13 i par.60 Warunków Technicznych.

15 marca na sesji Rady Dzielnicy pojawia się punkt wniesiony przez klub radnych RdW „Podjęcie stanowiska w sprawie sposobu procedowania w/w decyzji o pozwoleniu na budowę”. Stosunkiem głosów 12:9 projekt stanowiska zostaje odrzucony głosami koalicji rządzącej.
W trakcie dyskusji naczelniczka WAiB jednoznacznie stwierdza, że nie ma zamiaru zapoznawać się z dołączonymi do złożonego przez nasz klub pisma rysunkami. Burmistrz Norbert Szczepański potwierdza, że całe postępowanie przebiegło prawidłowo.

15 marca, na tejże sesji Rady Dzielnicy, przewodniczący Michał Żebrowski odbiera mi w trakcie dyskusji głos po słowach, że Urząd nie broni interesu mieszkańców (bloków sąsiadujących z inwestycją na ul. Korkowej 102).

15 marca, do wszystkich radnych zostaje wysłane pismo-odpowiedź podpisana przez projektanta budynku, w którym napisał on, że „projekt budowlany jest kompletny i całościowy”, zapytanie radnych uznaje „za bezzasadne i bezpodstawne”, a dołączoną do tego zapytania opinię z analizą przesłaniania uznaje za „bez znaczenia, niepoprawną i niewłaściwą”. Projektant rekomenduje mi umiar w ocenach ze względu m.in. na „solidarność zawodową wymaganą od kolegów architektów” oraz ze względu na „uczciwą konkurencję” jako, że wykonujemy ten sam zawód(?!)
Z pisma wynika również, że projektant jest od 2022 roku biegłym sądowym dla Sądu Rejonowego w Łodzi w specjalności Architektura i Urbanistyka;

2 czerwca Wojewoda Mazowiecki uchyla w całości w/w decyzję.

Czerwoną obwódką zaznaczono obrys działki inwestycyjnej ul. Korkowa 102.
Źródło: ukośne.um.warszawa.pl

Co dalej?
W świetle postawionych przez Wojewodę Mazowieckiego zarzutów unieważniona decyzja trafi do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia. Z uzasadnienia wynika, że ten „kompletny i całościowy projekt” wymaga istotnych weryfikacji, „a bezpodstawne zarzuty” powinny jednak zostać wzięte pod uwagę.

Mając na uwadze powyższe, klub radnych Razem dla Wawra zamierza złożyć skargę na naczelniczkę WAiB wnosząc jednocześnie o odsunięcie jej od wykonywania obwiązków służbowych. Adresatem skargi jest zawsze przełożony – w tym wypadku będzie to burmistrz Dzielnicy Wawer Norbert Szczepański.


(…) Obowiązkiem właściwego organu, a następnie organu odwoławczego jest nie tylko zbadanie czy osoby uprawnione uczestniczyły w przygotowaniu projektu, lecz także, czy rzeczywiście załączone rysunki mogą posłużyć dla oceny oświetlenia i nasłonecznienia sąsiednich, istniejących budynków, a nadto dokonać stosownych obliczeń, które ewentualne twierdzenia inwestora pozwalają aprobować, bądź merytorycznie zakwestionować (…).

Fragment z orzecznictwa