Z wodociągami i kanalizacją bez zmian

Ponad pół roku temu, na sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 8 czerwca 2022 roku, klub radnych Razem dla Wawra zaproponował podjęcie stanowiska w sprawie zintensyfikowania działań związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. To oczywiste, że przyśpieszenie jest tu niezbędne – wie o tym w Wawrze każdy, kto ma szambo i śledzi niedoścignione (bo średnio co 2 lata aktualizowane) terminy możliwego przyłączenia się do sieci. We wspomnianym projekcie stanowiska Rady Dzielnicy zawarty był wniosek o wystąpienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) w kwestii niezwłocznego rozpoczęcia projektowania wszystkich zadań przewidzianych w ich własnym planie inwestycyjnym. Tylko tyle i aż tyle.

Trzeba zacząć projektować
Niezwykle istotne jest to, aby skłonić miejską spółkę MPWiK do jak najszybszego podjęcia wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych w planach na najbliższe lata. To bowiem właśnie etap projektowania jest najtrudniejszym etapem przygotowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych. To wtedy dowiadujemy się o brakującym dostępie do konkretnych nieruchomości, o potrzebie przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień, o konieczności uzyskania ministerialnych odstępstw czy decyzji środowiskowych itd. Na etapie projektowania trzeba też rozwiązać ewentualne problemy z późniejszą budową, np. przewidzieć przebudowę sieci gazowej, przeniesienie studzienek kanalizacji deszczowej czy też jednoczesną likwidację szamb (co ma miejsce np. w wąskich uliczkach wewnętrznych). Sama budowa infrastruktury to wisieńka na torcie, którym jest właśnie wcześniejszy, żmudny etap przygotowania inwestycji.

Musi być po naszemu
Koalicja rządząca inicjatywę opozycyjnego klubu poparła, ale zgłosiła poprawkę zmieniającą w całości treść stanowiska i jego uzasadnienie. Jeszcze się bowiem nie zdarzyło, żeby radni rządzący przyjęli bez zmian propozycję opozycji. Tłumacząc zatem koniecznością skonkretyzowania stanowiska, w jego treści zaproponowano m.in. potrzebę stworzenia wawerskiego programu budowy dróg, zwiększenie liczby pracowników MPWiK, zwiększenie dotacji do likwidacji szamb, optymalizację działań wobec tych, co się do sieci nie przyłączają, a nawet wystąpienie do ustawodawcy o zmiany w regulacjach dotyczących pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje kanalizacyjne. Możnaby stwierdzić, że to same konkrety, ale ostatecznie rozmywają jednak temat oraz samą odpowiedzialność miejskiej spółki wymienionej na wstępie za powolne tempo realizacji inwestycji. Usunięto także niestety wezwanie do MPWiK o rozpoczęcię fazy projektowej dla wszystkich zadań inwestycyjnych.

W stanowisku zaproponowano jednocześnie powołanie zespołu roboczego, który w ciągu trzech miesięcy miałby przedstawić propozycje konkretnych rozwiązań. Z uzasadnienia stanowiska wyrzucono rzecz jasna informacje obrazujące fatalne tempo rozwoju infrastruktury liniowej w stosunku do planów inwestycyjnych MPWiK.

W głosowaniu odrzucono przeniesienie dyskusji nad treścią dokumentu do merytorycznej komisji, a zaraz potem zdecydowaną większością głosów podjęto stanowisko w nowej treści. Zawsze to bowiem lepiej stanowisko przyjąć, nawet jeśli jest rozmyte na wiele wątków, niż nie podejmować go w ogóle i udawać, że problemu nie ma. Zresztą, te konkretne propozycje rodziły nadzieje na to, że rzeczywiście sami rządzący w Wawrze podejmą w końcu działanie w sprawie przyśpieszenia realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych. O tym jakże złudne to były nadzieje okazało się już przy pierwszej próbie uzyskania informacji o podjętych krokach w tej sprawie.

Czas na „sprawdzam”
Minęło kilka miesięcy od podjęcia stanowiska przez Radę Dzielnicy, a o jakimkolwiek działaniu Zarządu w tej sprawie nic do dzisiaj bowiem nie słychać. Kiedy zapytałem o tę kwestię na sesji w dniu 16 listopada 2022 roku (czyli po ponad pięciu miesięcach od podjęcia przedmiotowego stanowiska) burmistrz Szczepański przyznał, że chętnie poinfomuje o podjętych działaniach, ale teraz nie jest na to przygotowany, bo nawet treści tego stanowiska nie pamięta.

W dniu 16 grudnia 2022 złożyłem pisemne zapytanie o tę sprawę, ale na odpowiedź niestety cały czas czekam (do dnia wydania tego numeru Gazety Wawerskiej minęły niespełna 2 miesiące od złożenia zapytania, choć odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 14 dni).

Z wodociągami i kanalizacją zatem bez zmian. Nikomu, za wyjątkiem tych, którzy nie mają do nich dostępu, nie zależy na przyśpieszeniu ich budowy.
Klub radnych Razem dla Wawra zgłosił formalnie wniosek o wprowadzenie punktu na temat rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do porządku obrad sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 8 lutego br.


STAN REALIZACJI INWESTYCJI MPWiK
PRZEWIDZIANYCH NA LATA 2021-2028*

Wodociągi (ok. 121 km sieci do wybudowania):

  • dla 50% zadań nie podjęto żadnych działań
  • dla 8% zadań rozpoczęto wybór projektanta
  • 42% zadań jest na dalszym etapie

Kanalizacja (ok. 190 km sieci do wybudowania):

  • dla 45% zadań nie podjęto żadnych działań
  • dla 14% zadań rozpoczęto wybór projektanta
  • 41% zadań jest na dalszym etapie

*na podstawie pisma MPWiK z dnia 16.02.2022 r.

W dniu 17.03.2022 r. Rada Warszawy przyjęła nowy plan inwestycyjny MPWiK (na lata 2022-2030), w którym poszczególne inwestycje zostały ponownie odsunięte w czasie.