Początek końca „Leśnego Zakątka”

Autor: , Osiedle: Międzylesie Data: .

Od 9 listopada na stronie bip.warszawa.pl jest dostępny wykaz uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu m.p.z.p. rejonu ul. Hafciarskiej i rozpatrzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Wszystkich uwag naliczyłem 411; zostały złożone przez 212 podmiotów (osób i instytucji). Jedynie 93 z nich (czyli ok 22%) zostało uwzględnionych w całości.

Złożono m.in. 44 uwagi postulujące „zachowanie funkcji „usługi oświatowej” dla terenu 16.2.U.” – czyli terenu na którym znajduje się (jeszcze) przedszkole publiczne nr 85 „Leśny Zakątek” – w ten sposób, żeby funkcja oświatowa (np. żłobka/przedszkola) były obowiązujące i jedyna możliwe do realizacji na tym obszarze. W tych uwagach uderza zróżnicowany sposób uzasadnienia, a więc należy przyjąć, że wszystkie pisane były indywidualnie z troską o cel nadrzędny.

Wszystkie te 44 uwagi zostały przez Prezydenta odrzucone z identyczną argumentacją:
„Uznaje się za zasadne zachowanie szerszego zakresu usług możliwych do realizacji na terenie 16.2.U z uwagi na eksponowaną lokalizację tego terenu i potencjał inwestycyjny, a także położenie w bliskim sąsiedztwie centrum dzielnicowego. Ponadto plan miejscowy sporządza się na wiele lat i zapotrzebowanie na konkretne usługi może ulec zmianie. Zapisy projektu planu z zakresu przeznaczenia terenu w § 43 ust. 1 ustalają realizację m.in usług oświaty. W związku z powyższym zapisy planu nie prowadzą do likwidacji przedszkola.”

Nie jest tajemnicą, że o możliwość zmiany / rozszerzenia funkcji dla tego obszaru (czyli także możliwości likwidacji w przyszłości funkcji przedszkolnej) wnioskował Zarząd Dzielnicy Wawer w piśmie z dn. 23 VII 2020 skierowanym do BAiPP. Pod pismem podpisało się dwóch członków zarządu, zastępców burmistrza: Leszek Baraniewski oraz Jacek Wiśnicki (ten – na niespełna 2 miesiące przed odwołaniem z funkcji członka zarządu). Oto fragment tego pisma zarządu odnoszący się do w/w obszaru:
„Zarząd Dzielnicy Wawer wnosi o wprowadzenie zmian w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej:
o ujednolicenie obszaru funkcyjnego 17.1.U, 17.2.U-Z, 17.3.U-O, 17.4.U do obszaru o funkcji usługowej bez przesądzania o jego profilu, z możliwością lokalizowania tam m. in. usług oświaty, usług zdrowia i funkcję biurową. Teren obszaru 17.2.U-Z, jest zagospodarowany nie przez usługi zdrowia lecz przez usługi gastronomiczne, zaś teren 17.3.U-O terenu oświaty może ulec zmianie, dlatego istotne jest by nie przesądzać o profilu usług w każdym z ww. obszarów funkcyjnych.(…)”

W cytowanym piśmie obaj członkowie zarządu zapomnieli nadmienić, że teren obszaru 17.2.U-Z (Pałacyk Chrzanowskiego, gdzie dziś mieszczą się obok siebie usługi zdrowia i gastronomia) znajduje się od zawsze w rękach prywatnych, natomiast pozostałe obszary są częścią kompleksu Instytutu Elektrotechniki, pod którego funkcje naukowe, w latach 40’ XX w. wywłaszczono poprzednich właścicieli tych terenów. Można bez wielkich wątpliwości przyjąć, że obecna w obszarze 17.3.U-O (wg nowej nomenklatury „16.2.U”) funkcja oświaty (czyli przedszkole publiczne nr 85 „Leśny Zakątek”) to minimum tego do czego Państwo Polskie zobowiązało się w momencie wywłaszczenia. Komu więc potrzebna jest zmiana funkcji i wyrugowanie z tej działki przedszkola? Nie wiem, ale obecny zapis w wyłożonym m.p.z.p. dla ul. Hafciarskiej dopuszcza w tym miejscu wszelkie funkcje, także handlową, np. sporej wielkości dyskont do 2000 m2 powierzchni użytkowej sprzedaży. Dopuszcza, niczego nie nakazuje, bardzo to wszystko niewinnie i elegancko się plecie…

Niech nikogo także nie zmyli różna symbolika obszarów przyjęta w obu pismach (w piśmie zarządu 17.1.U, 17.2.U-Z, 17.3.U-O, 17.4.U, a w wyłożonym m.p.z.p. „16.2.U”). To od pewnego czasu standardowa praktyka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, aby zmieniać symbole obszarów w trakcie procedury uchwalania planów miejscowych. Im większe zamieszanie – tym łatwiej pogubić klocki i myśli.