Rok 2023 w Stowarzyszeniu

W mijającym roku szczególnie zaangażowaliśmy się w sprawy związane z planowaniem przestrzennym. Jest to główny obszar działalności SRdW od początku kadencji samorządu. Przesądza on bowiem o długofalowym rozwoju naszej intensywnie rozbudowującej się dzielnicy i jakości życia w kolejnych dziesięcioleciach. Dlatego wzięliśmy udział w konsultacjach studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, planu miejscowego rejonu ul. Hafciarskiej, a także w trwających obecnie dla planu Aleksandrowa. W złożonych uwagach kładziemy nacisk na zachowanie zielonego charakteru Wawra, w związku z czym postulujemy zachowanie lasów, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej w działkach budowlanych, zrównoważoną intensywność zabudowy, a także zabezpieczenie terenów pod usługi publiczne. W kwestii studium poparliśmy wyłączenie określonych obszarów z urbanizacji, aby powstrzymać proces „rozlewania się miasta”, który generuje ogromne koszty doprowadzenia niezbędnej infrastruktury.

Stworzyliśmy także petycję i z pomocą mieszkańców zebraliśmy podpisy postulujące przyspieszenie prac nad planem miejscowym osiedla Błota. To równie intensywnie, co chaotycznie rozbudowująca się część dzielnicy, gdzie przeważa interes prywatny nad dobrem wspólnym.

Ze wsparciem sygnalistów monitorujemy wydawane przez wawerski urząd decyzje budowlane. Ostatnim sukcesem mieszkańców Marysina było uchylenie przez sąd administracyjny pozwolenia na budowę wieżowca przy ul. Korkowej 102. Czynnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu wniosków dowodowych.
Zgłosiliśmy kolejne drzewo na pomnik przyrody – sosnę o nietypowym przekroju tuż przy stacji Orlen w Międzylesiu. Stale pilotujemy procedury dotyczące wcześniej wybranych okazów, ale trwają one niemiłosiernie długo.

Działalność SRdW, to także praca redakcyjna przy Gazecie Wawerskiej. Całe nasze zaangażowanie relacjonujemy dla Państwa w licznych artykułach na min. 16 stronach i w 10 000 egzemplarzach naszego periodyku. To tutaj regularnie informujemy o działaniach Lasów Miejskich i Lasów Państwowych, piszemy o nieprawidłowościach w Urzędzie Dzielnicy Wawer, czy też omawiamy liczne przedsięwzięcia infrastrukturalne jak np. przebudowę linii kolejowej. Opublikowaliśmy także zebrane przez nas postulaty kupców dotyczące usprawnienia funkcjonowania falenickiego targowiska. Nagłaśnialiśmy sprawę zanieczyszczenia Kanału Wawerskiego przez oczyszczalnię ścieków „Cyraneczka”.

Na koniec należy podkreślić stałe zaangażowanie trzech naszych członków na forum rady dzielnicy. To interpelacje, głosowania i zapytania, a przede wszystkim nadzór nad działalnością organu wykonawczego czyli Zarządu Dzielnicy Wawer. To podstawowy obowiązek jaki mieszkańcy powierzają swoim przedstawicielom w samorządzie.

W 2023 r. do SRdW wstąpiło 4 nowych członków. Aby efektywniej działać, złożyliśmy wniosek o uznanie nas za organizację pożytku publicznego, co pozwoli zbierać 1,5% z podatku PIT. Przy okazji, serdecznie dziękujemy mieszkańcom wpłacającym darowizny na nasze konto. To dla nas ważne wsparcie.