Organizacja ruchu podczas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Bez kategorii Falenica Miedzeszyn Nadwiśle Data: . Otagowany jako:

Na sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 29.11.2017 zaprezentowane zostały informacje na temat budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) dla odcinków tej trasy przebiegających przez dzielnicę Wawer. Informacje te zaprezentowane zostały przez wykonawców tj. firmę GP Mosty oraz firmę Warbud i obejmowały ogólne informacje o parametrach technicznych trasy oraz, co najbardziej interesowało mieszkańców, tymczasowe organizacje ruchu (w nawiasach zostały podane planowane terminy ich wdrożeń, a materiały pochodzą od wykonawców).

W pierwszej kolejności omówiono tzw. odcinek B, obejmujący przebieg trasy POW od dzielnicy Wilanów, wraz z mostem nad Wisłą, do okolic ulicy celulozy. Po wawerskiej stronie Wisły, na odcinku od mostu do węzła Wał Miedzeszyński będą to 4 pasy ruchu w każdym kierunku, a od wspomnianego węzła w kierunku wschodnim będą to 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje tutaj trzy główne etapy prac.

Etap I (17.11.2017 – 07.2018) dotyczy aktualnie wdrożonej organizacji ruchu związanej z uruchomieniem objazdu w ciągu ulicy Wał Miedzeszyński w rejonie przebiegu trasy POW.

Etap II (07.2018 – 05.2019) związany jest z dołączeniem do istniejącego objazdu nowego przebiegu ulicy Ogórkowej, wybudowanej wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński, aż do rejonu ul. Czarnuszki. W tym etapie rozpocznie się przebudowywanie ulicy Wał Miedzeszyński.

Etap III (05.2019 – 05.2020) polega na uruchomieniu dodatkowego odcinka ulicy Ogórkowej, położonego w rejonie węzła Wał Miedzeszyński, w kierunku północnym. W tym momencie gotowa będzie już trasa POW nad ul. Ogórkową i ul. Wał Miedzeszyński.

Stan docelowy odcinka B gotowy będzie w sierpniu 2020 roku. Przedstawiciel wykonawcy tego odcinka, Pan Mariusz Bukowski – kierownik robót drogowych z firmy GP Mosty, zapewnił, że przez cały czas trwania budowy zapewniona będzie przejezdność w linii Wału Miedzeszyńskiego, nigdy nie było i nie jest planowane zamknięcie takiego ciągu komunikacyjnego.

Następnie omówiony został odcinek C trasy POW obejmujący odcinek o długości 7,5km od rejonu ulicy Celulozy do węzła z trasą lubelską. W ramach tego odcinka powstaną między innymi wiadukty nad trasą POW w ciągu ulicy Tawułkowej i Mozaikowej, wiadukty w ramach węzła Patriotów oraz wiadukty w ulicy Zabawnej i Izbickiej. W najbliższym czasie składany będzie wniosek o dodatkowy, trzeci wiadukt kolejowy w ramach węzła Patriotów.
Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego powstaną trzy estakady: pierwsza o długości 365m, druga o długości 150metrów i trzecia, najkrótsza estakada o długości 40 metrów. Tymczasowe organizacje ruchu ruchu dla odcinka C obejmują poszczególne rejony inwestycji i nazwane są odpowiednio: Celulozy, Tawułkowa, Mozaikowa, Patriotów zachód, Patriotów wschód, Patriotów i Izbicka.

Ul. Celulozy zostanie zamknięta (04.12 – 10.07.2020) na odcinku od ul. Dąbrowy do ul. Rozchodnikowej, a dokładniej podzielona zostanie na dwie części: odcinek północny i odcinek południowy.

Ul. Tawułkowa zamknięta będzie (7.11.2018 – 15.10.2019) na fragmencie pomiędzy ul. Szafirową,  i Brodnicką z jednoczesnym utrzymaniem ruchu pieszo – rowerowego, po oddaniu do ruchu ul. Mozaikowej.

Mozaikowa zostanie zamknięta (27.11.2017 – 5.11.2018) na na odcinku ul. Szafirowa – ul. Brodnicka z dopuszczeniem dojazdu do posesji. Pierwotnie ulica ta miała być zamknięta na 13 miesięcy, jednak po analizie i zmianach zamknięta będzie na początku tylko na okres około tygodnia, następnie w okresie wiosennym 2018 roku również będzie zamknięta na krótki okres czasu, i wreszcie w czasie wakacji w 2018 roku zostanie zamknięta na czas ok. 2-3 miesięcy. Po tym ostatnim zamknięciu oddany zostanie do użytku wiadukt w ciągu ulicy Mozaikowej.

W momencie kiedy będzie zapewniona przejezdność wzdłuż wschodniej jezdni ul. Patriotów to zamknięta będzie zachodnia jezdnia ul. Patriotów, na ok. rok czasu (13.07.2019 – 07.07.2020).

Dużo będzie się działo w rejonach nazywanych roboczo „Patriotów – wschód” oraz „Patriotów”(04.12.2017 – 06.07.2019).  Pierwszy etap organizacji ruchu dla rejonu „Patriotów – wschód” już został tu wdrożony, ul. Zabawna jest zamknięta i wykonywane są podpory wiaduktu, który powstanie w tym miejscu.

W rejonie wschodniej jezdni ul. Patriotów, w pierwszej kolejności zamknięta zostanie ul. Arniki z dopuszczeniem ruchu dojazdowego do posesji przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości ruchu na obu jezdniach ul. Patriotów. Na tym etapie wykonywany tu będzie wodociąg.

W kolejnym etapie na okres ok. 2 tygodni zamknięta zostanie wschodnia nitka ul. Patriotów, na odcinku ul. Drozdowa – ul. Arniki.

Następnie wschodnia jezdna ul. Patriotów zostanie zamknięta, ale jednocześnie zostanie uruchomiony objazd wzdłuż ul. Arniki, przez plac budowy do ul. Drozdowej.

W ostatnim etapie tymczasowej organizacji ruchu wschodniejnitka ul. Patriotów zostanie zamknięta na odcinku Drozdowa – Dusznicka z jednoczesnym oddaniem do użytkowania nowego obiektu w ciagu ul. Zabawnej.

W dalszym ciągu awaryjnie przewidziane jest całkowite zamknięcie wschodniej jezdni Patriotów na odcinku Drozdowa – Dusznicka bez drogi objazdowej dla ruchu lokalnego.

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w Miedzeszynie na czas ok. dwóch tygodni.

W rejonie ul. Izbickiej w pierwszej kolejności budowana będzie docelowa pętla autobusowa (27.11.2017 – 30.06.2019).

Następnie ul. Izbicka zostanie zamknięta na odcinku od ul. Kwitnącej akacji do ul. Przełęczy (01.07.2019 – 30.08.2019). Nastąpi to w okresie letnim,  po to aby oddać wiadukt do użytkowania w ciągu ul. Izbickiej.

Łatwo nie będzie. Biorąc pod uwagę jednoczesną przebudowę i poszerzenie Wału Miedzeszyńskiego oraz przebudowę Traktu Lubelskiego, musimy przygotować się na dużo komunikacyjnych zawirowań w najbliższym okresie.