Szkoła Podstawowa nr 140 w Radości obchodzi 80 – lecie swego istnienia

Autor: , Osiedle: Radość Data: .
Szkoła Podstawowa nr 140 w Radości

W  dniach 8 – 9 czerwca 2018 r. społeczność radościańskiej 140 – tki przeżywać będzie okrągły jubileusz szkoły. Chcielibyśmy, by nasze święto stało się okazją do spotkań dla wszystkich, którzy czują się związani z tym szczególnym miejscem przy ulicy Wilgi. 8 czerwca (piątek) odbędą sie oficjalne uroczystości, a  w  sobotę – 9 czerwca serdecznie zapraszamy w  godzinach 15.00 – 19.00 na Piknik Rodzinny, który, jak co roku, gwarantuje świetną zabawę i  moc wzruszeń.

Historia i współczesność.

Szkoła w osiedlu Radość wcześniej mieściła się przy ulicy Reymonta (dzisiejszej Kąkolowej), a  tuż przed II wojną światową w Święto Niepodległości 11 listopada 1938 r. został oddany do użytku nowy budynek przy ulicy Wilgi (do 1954 – Kościelnej). Szkoła budowana była etapami np. sala gimnastyczna powstawała przez kilka lat, a w jej niewykończonych murach (nie było też podłogi) funkcjonowała strzelnica dla uczniów. Sale lekcyjne ogrzewane były kaflowymi piecami, a  czas lekcji wyznaczał, potrząsając dzwonkiem, woźny – p. M. Miecznikowski, który stał się jedną z  legend szkoły tak, jak później p. E. Lubaszka. Bo zawsze miała ona szczęście do wspania- łych, oddanych ludzi – nauczycieli i  pracowników. Każde pokolenie uczniów pamięta tych dla siebie, w  danym czasie, najważniejszych. Do takich osób bez wątpienia należą: p. S. Zalech, p. M. Sobczykiewicz, p. Z. Węgielewska, p. A. Piórek czy p. M. Snopek. Wymieniać można bardzo długo – historia szkoły to historia wspaniałych, nietuzinkowych, twórczych ludzi, którzy oddali jej serce i  talent tak chociażby jak p. F. Adamkiewicz – autorka cudownych, wzruszają- cych wierszy czy wieloletni dyrektorzy m.in. p. F. Tkaczyk. Ostatnie ćwierćwiecze szkoły to praca dyr A. Żbikowskiej, B. Kuskowskiej i  obecnego dyrektora – p. B. Sceliny. W  tym czasie następowały ważne i  dynamiczne zmiany – 19 lat funkcjonowania gimnazjum, dobudowa skrzydła szkoły przeznaczonego dla najmłodszych dzieci, stworzenie kompleksu nowoczesnych boisk czy placu zabaw. Powstanie zespołu szkół i niezwykle sprawne zarządzanie szkołą przez p. dyrektor B. Scelinę sprawiło, że stała się możliwa gruntowna modernizacja budynku – wykonano nową elewację i  całościowy remont wewnątrz, przybyła mała sala gimnastyczna wraz z  zapleczem. Sale lekcyjne są wyposażone w  komputery, rzutniki, ekrany i  tablice interaktywne, a  młodsze dzieci korzystają z  “magicznego dywanu” – urządzenia, dzięki któremu można łączyć zdobywanie wiedzy z aktywnością fizyczną.

Szkoła i ludzie.

Szkoła jest ważna i  znacząca dla każdej lokalnej społeczności, dotyczy to również naszego osiedla. Przez wszystkie lata swego istnienia szkoła usytuowana w centralnej części Radości, w pobliżu kościoła parafialnego, była miejscem nie tylko nauki kolejnych pokoleń, ale także spędzania czasu wolnego na zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach, zabawach tanecznych, wyjazdach letnich i  zimowych oraz wielu innych. Często zamieniała się również w centrum wydarzeń kulturalnych. Aby poza głównymi funkcjami szkoły można było realizować tak różnorodną i  wartościową działalność, potrzebni są niezwykli, ofiarni i  kreatywni ludzie, a  do takich właśnie ma szczęście 140 – stka. Często dzieje się tak, że uczą w  szkole osoby, które kiedyś były jej uczniami, a inne po prostu decydują się związać z placówką swój los. I  można tu zauważyć pewną prawidłowość – jeśli ktoś prawdziwie pokocha szkołę, to pozostaje jej wierny przez lata, a ona mu się taką samą miłością odpłaca. Najlepszym przykładem jest tu działające przy szkole Ognisko Muzyczne. Rozpoczęło ono swe istnienie w  1948 roku, a  prowadzone było przez wybitnych muzyków pp. Kulikowskich. Po latach, staraniem p. dyrektor A. Żbikowskiej, w  2011 roku dokonano reaktywacji ogniska. Kieruje nim, wraz z  żoną – Wandą, p. K. Heering – absolwent szkoły, uczeń ogniska, a  obecnie wspaniały muzyk, wieloletni prorektor i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Szopena w  Warszawie. Ognisko nosi imię swego założyciela – A. Kulikowskiego i  umożliwia dzieciom, ale również dorosłym profesjonalną naukę gry na instrumentach, a  także kształcenie śpiewu. Dzięki działalności ogniska szkołę odwiedzili z  koncertami tacy artyści jak Andrzej Olejniczak, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz czy Zbigniew Zamachowski. Innym przykładem jest działający w  szkole teatr. Grupa Teatralna “Assunta”, prowadzona przez nauczycielkę języka polskiego i  reżysera teatru p. M. Rokicką, od lat jest chlubą szkoły, a jej występy były wielokrotnie nagradzane na przeglądach i  festiwalach nie tylko w  Warszawie, ale i w kraju. Niektórzy uczestnicy tych zajęć postanawiają związać z  teatrem swą przyszłość – mamy więc absolwentów, którzy zostali aktorami.

Tak Szkoła Podstawowa nr 140 wyglądała jeszcze kilka lat temu,

 

a tak wygląda obecnie.

Przyszłość definiowana przez pamięć i szacunek dla tradycji.

Jednym z  ważniejszych wyróżników pracy szkoły jest kształtowanie właściwych postaw oraz dbałość o  naukę historii i  kultywowanie tradycji. Już najmłodsi uczniowie poznają ważne dla narodu daty i  uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, a starsi – szczególnie młodzież gimnazjalna – biorąc udział w rajdach, spotkaniach i  różnego typu wydarzeniach tematycznych, kształ- tują swą świadomość i  poglądy. Przykładem pięknej lekcji historii, która odbyła się 13 listopada 2015 r., stała się uroczystość upamiętniająca nauczycieli prowadzących w  czasie II wojny światowej tajne nauczanie na terenie Wawra. Podkreślić należy, że ideą wychowania szkoły oprócz budowania postaw patriotycznych zawsze było kształcenie w  duchu tolerancji i  wielokulturowości ze szczególnym poszanowaniem prawa każdego człowieka do wolności i samostanowienia. Oprócz wiedzy przedmiotowej uczymy naszych podopiecznych pomagania innym, wrażliwości i  sprzeciwu wobec wszelkiego zła (między innymi: udział w akcjach społecznych i charytatywnych). Jednocześnie chcemy, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę i  umiejętności w  sposób jak najbardziej zgodny z wymogami współczesnego świata. Uczymy ich więc skutecznie i  efektywnie w  tym świecie funkcjonować. Realizujemy to zadanie np. w  ramach nauczania dwujęzycznego, które od sześciu lat rozwija dyrektor B. Scelina z grupą nauczycieli. Temu również służą corocznie organizowane wyjazdy młodzieży do różnych krajów europejskich, które umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych, a  także poznawanie kultury i  historii Europy. Lata szkolne to ważny okres w życiu każdego z  nas. Zapraszamy więc wszystkich, którzy mają w  sercu wspomnienia o  Szkole Podstawowej nr 140 w  Radości na czerwcowe spotkanie z  przeszłością, dniem dzisiejszym i tym, co dopiero nas czeka tu, przy ulicy Wilgi.

Tablica poświęcona nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej