Jaka przyszłość pól zastowskich?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

Kiedyś miejsce utrzymania wielu mieszkańców Wawra, teraz miejsce zapomniane z ograniczeniami dla właścicieli. Taki jest obraz tzw. „pól zastowskich”, w którym to miejscu jeszcze w latach dziewięćdziesiątych trwała produkcja rolnicza. Na polu rosły kapusta, ziemniaki, marchew, buraki, różnego rodzaju zboża. Bliżej obecnego kanału zerzeńskiego były za to łąki i pastwiska. Jednak wraz z rozwojem budownictwa na osiedlu Gocław i Las oraz w związku ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi w państwie polskim, produkcja rolnicza na tych terenach przestała być opłacalna. Stopniowo właściciele działek na tym terenie ograniczali swoją działalność, a po zbudowaniu ulicy Kadetów działalność rolnicza została ostatecznie zakończona. Ostatnie dwadzieścia lat to degradacja tych terenów, która charakteryzuje się zalewaniem działek, w związku z nielegalnym podwyższaniem terenów lub złymi decyzjami administracyjnymi urzędników wawerskich, którzy wydawali błędne obostrzenia i warunki realizacji inwestycji dla właścicieli nowych osiedli, które powodowały degradacje terenów sąsiednich. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego po sąsiedzku, na polach zastowskich zaczęto nielegalnie wysypywać góry gruzu i innych odpadów budowlanych. Oczywiście w wielu przypadkach bez wiedzy właścicieli terenu. Jednak to właściciel nieruchomości po uprzedniej kontroli przez Straż Miejską lub Wydział Ochrony Środowiska jest karany wysokimi mandatami w związku nielegalnym gromadzeniem odpadów budowlanych na własnej działce. W ostatnich latach w związku z wysokim stanem wód i działalnością bobrów zaczęły obumierać drzewa na użytkach leśnych, które są najbliżej osiedla Zastów. I co się stało?. To mieszkańcy pod pretekstem pielęgnacji drzew zostali zobowiązali przez miasto (Lasy Miejskie) to usunięcia suchych drzew. Jeśli by tego nie zrobili groziła im kara administracyjna. Tylko kilku właścicieli wycięło drzewa na swoich działkach . Jednak ze względu na ograniczony dostęp do działek i w związku z nastaniem wiosny zaprzestano „pielęgnacji drzew”. Sam będąc właścicielem działki na tym terenie mam ograniczony dostęp do niej. Nie mogę w pełni korzystać ze swoich praw właścicielskich.

Pola zastowskie. Fot. Krzysztof Sokołowski

Jakie są plany miasta dla tego terenu? Miasto przystąpiło do sporządzania trzech MPZP obejmujących ten teren. Są to MPZP Las, okolic ulicy Kadetów i Zakola Wawerskiego. We wszystkich tych planach dla terenu „pól zastowskich„ przewidziana jest realizacja zieleni urządzonej czyli nic innego jak parki i skwery, obiektów sportu i rekreacji oraz na niektórych działkach planuje się zachowanie zieleni leśnej lub nasadzenie nowych drzew. Właściciele pól zastowskich jednak nie zgadzają się z planami miasta i w związku z tym składają wnioski do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Warszawy o zmianę przeznaczenia działek z terenów zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji (ZP2) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN/MNE).

6 listopada o godzinie 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Wawer odbędzie się spotkanie w sprawie nowego studium, na którym będzie można wypowiedzieć się na ten temat.