Aktualny stan dzielnicowych inwestycji

Podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer w dniu 8 stycznia br. omówiony został stan aktualnie prowadzonych inwestycji oraz stan przygotowania inwestycji już zaplanowanych na lata 2019 – 2023, które są prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Dzielnicy Wawer. Ze strony Wydziału Inwestycji sprawy te referował naczelnik tego wydziału, Pan Andrzej Kobus.

INWESTYCJE AKTUALNIE PROWADZONE

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński – ul. Mozaikowa

Będzie to ciąg asfaltowy o szerokości 3 metrów. Przedłużenie czasu realizacji związane jest z koniecznością uzyskania zezwoleń na 9 drzew kolidujacych z inwestycją oraz aktualnie także z warunkami atmosferycznymi. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec kwietnia br.

Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica

Według harmonogramu rzeczowego inwestycja ma 47% postęp prac. Dotychczasowe opóźnienie nie wynikało tylko i wylącznie z przyczyn wykonawcy, a związane było w dużym stopniu z prowadzonym projektem budowy nowego toru linii kolejowej. Zgodnie z informacją Wydziału Inwestycji wykonawca przedstawił dokumentację w tym zakresie, która uchroniła go przed karami. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na kwiecień br.

Przykrycie boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi

Przy szkołach nr 128 przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. Wilgi, nr 218 przy ul. Kajki oraz nr 204 przy ul. Bajkowej takie hale juz powstały. Do końca stycznia powstaną przy szkołach nr 216 przy ul. Wolnej, nr 86 przy ul. Korynkciej oraz nr 109 przy ul. Przygodnej. Zarządcą tych hal jest odpowiednio dana placówka oświatowa. Na chwilę obecną wykonawca spóźnił się z realizacją tych hal o 21 dni, ale przedstawił dokumentację m.in związaną z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i nie ma na obecnym etapie mowy o karach.

Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni.

Zadanie realizowane jest przez Zakład Gospodarowania Nieruchomości dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, a planowany termin jego zakończenia to koniec 2019 roku.

INWESTYCJE NA LATA 2019-2023

Budowa ronda Przewodowa – Strzygłowska

Po 24 stycznia br. tj. po sesji Rady m.st. Warszawy, kiedy to mają być zabezpieczone środki w budżecie na 2019 rok, będzie ogłoszony szósty z kolei przetarg na budowę tego ronda

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowka – ul. Masłowiecka

Z tzw „wolnej ręki” podpisana została umowa z firmą wykonawczą. Budowa ronda planowana jest w roku bieżącym, aktualnie trwają prace przy głównej nitce ul. Bronowskiej.

Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej

Wykonana została dokumentacja, która jest aktualnie jeszcze sprawdzana. Inwestycja prowadzona jest wspólnie z MPWiK i po sprawdzeniu dokumentacji będzie prowadzone wspólne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Budowa planowana jest na 2019 rok, prace mogłyby się rozpocząć w marcu br. od zakresu podległego spółce MPWiK.

Budowa ul. Kwiatów Polskich

Wykonana została dokumentacja pod wniosek o decyzję na realizację inwestycji drogowej. W lutym br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, a sama budowa na co najmniej rozpocząć się w roku bieżącym.

Budowa ciągu ul. Tawułkowa i ul. Liliowa

W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie budowy planowane jest na 2020 rok. Ta inwestycja drogowa będzie dowiązywać się do Południowej Obwodnicy Warszawy i wymagane jest w związku z tym koordynacja z projektantami i wykonawcami tamtej inwestycji.

Budowa ul. Celulozy

W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie budowy planowane jest na 2020 rok.

Budowa ciągu pieszo -jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11KDD)

Wykonana została już dokumentacja projektowa, a w roku bieżącym planowana jest realizacja.

Odwodnienie terenów w osiedlu Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle

Planowana jest w tym roku kontynuacja prac na kwotę nieco ponad 3 mln zł.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej

Wykonana została inwesntaryzacja, a także uzupełniona została, a w pewnym zakresie wykonana od nowa, dokumentacja kosztorysowa. Obiekt został zabezpieczony na okres zimowy. Po uzyskaniu finansowania tj. po 24 stycznia br. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie tej inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec bieżącego roku. Wskutek odejścia wykonawcy od realizacji umowy, Wydział Budżetowo – Księgowy Urzędu Dzielnicy Wawer prowadzi procedurę windykacji kar przewidzianych w umowie. Jeśli postępowanie windykacyjne się nie powiedzie sprawa zostanie skierowana do sądu. Wartośc kosztorysu na dokończenie budowy to ok. 12 mln zł. Kwota realizacji tej inwestycji w stosunku do pierwotnych zamierzeń została zatem zwiększona o ponad 4 mln zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej

Opracowany został projekt, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. Przed etapem realizacji budowy firma wykonawcza stwierdziła, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że nie jest dla wykonawca opłacalna realizacja takiej inwestycji i zdecydował się na odstąpienie od umowy i zapłatę kar finansowych przewidzianych w umowie. Wyłonienie nowego wykonawcy planowane jest w bieżącym roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów

Wyłoniony został wykonawca, trwają prace związane z budową modułów. Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem.

Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej

w 2019 roku wykonana została dokumentacja wstępna tj. program funkcjonalno – użytkowy. Na dzień dzisiejszy brak jest środków na realizację zadania i trwają zabiegi o zabezpieczenie finansowania tej inwestycji.

Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej

Wykonywana jest obecnie dokumentacja projektowa, w najbliższym czasie wykonawca przedstawiać będzie pierwszy projekt techniczny tego obiektu.

Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej

Planowana hala będzie wyposażona m.in. w takie funkcje jak np. skok o tyczce, skok w wzwywż, bieżnia  i inne. Dokumentacja została wykonana przez specjalistyczną firmę, została już uzgodniona z inwestorem i przyszłymi użytkownikami. Projekt uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Związku Lekkoatletyki. W chwili obecnej zapewnona jest tylko część środków na to zadanie – kosztorys przewyższa aktualnie zapewnione środki o ok. 10 mln zł. Potrzebne jest zatem pozyskanie dodatkowych środków bowiem gorszym rozwiązaniem byłoby etapowanie tej budowy.

Posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w dniu 8 stycznia br. Fot. Rafał Czerwonka