Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzeni

Na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 12 lutego br. Pani Ewa Tołwińska, Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód w Biu­rze Architektury i Planowania Przestrzennego, przedstawiła stan prac nad miej­scowymi planami zagospodarowania przestrzennego (M.p.z.p.) na terenie dzielnicy Wawer. W trakcie opracowywania jest tu aktualnie 17 takich planów.

M.p.z.p. Zakola Wawerskiego oraz m.p.z.p. rejonu ul. Kadetów są na etapie opracowywania koncepcji. Aktualny jest pomysł na przeznaczenie całego tego terenu, a dotyczy to obszaru ponad 270 hektarów, na park publiczny. Trwają obecnie rozmowy z Biurem Funduszy Europejskich o zapewnieniu finansowania na ten cel, ale jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o sukcesie. Decyzje w tym zakresie będą należały do władz Warszawy.

M.p.z.p. obszaru Las jest już opracowywany od 2006 roku, a obej­muje teren ponad 230 hektarów. Po ostatnim, drugim już wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, wpłynęło 550 uwag, a prawie każda z uwag składa się z kilku punktów. Plan jest ju jednak na ostatniej prostej, aby przekazać rozpatrzenie tych uwag do weryfikacji i akceptacji prezydentowi miasta. Głównym problemem na obszarze tego planu są wąskie dział­ki porolne, których zabudowywanie pogłębia coraz większy brak funkcjonalności osiedla. Intencja jest taka, aby ten plan uchwalić jak najszybciej, mimo dużego sprzeciwu społecz­nego co do poszczególnych kwestii.

M.p.z.p. obszaru Sadul dla części II – Zbytki jest przewidziany do ponownego wyłożenia wsku­tek zmiany przeznaczenia części terenów po rozpatrzeniu uwag po pierwszym wyłożeniu. Nie ma konkretnego terminu ponownego wyłożenia tego projektu planu, ale będzie to realizowane zaraz po wyłożeniu m.p.z.p. rejonu Borkowa, który projektanci powinni dostarczyć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego jeszcze na początku marca.

M.p.z.p. obszaru na północ od ul. Chodzieskiej jest na samym początku procedury planistycznej. Uchwała o przystąpieniu do opracowywania tego planu miała miejsce w 2018 roku i do listopada ubiegłego roku składane były wnioski do tego planu. Granice tego obszaru zostały tak wyznaczo­ne, aby ratować obszary niezainwestowane.

M.p.z.p. Kolonia Borków oraz m.p.z.p. Kolonia Zagóźdź dotyczą obszarów na których obowiązuje plan zagospodarowania, a ich ponowne opracowywanie dotyczyło przede wszystkim odstąpie­nia od wymaganych scaleń gruntów przewidzianych w obo­wiązującym planie. Ten pierwszy plan został już przedyskutowany w ramach miejskiej komisji architektoniczno – urbanistycznej, co skutkuje negatywną opinią odnośnie odstępowania od wymaganych scaleń. Podobnej opinii należy się zatem spodziewać także dla m.p.z.p. Kolonii Zagóźdź.

M.p.z.p. rejonu ul. Zwoleńskiej (część II) jest problematyczny z uwagi na to, że w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy teren ten jest przeznaczo­ny pod usługi, a powstała tam głównie zabudowa jednorodzinna i jest dalsza presja na powstawanie na tym obszarze zabudowy jednorodzinnej. Prawdopodobnie skończy się to zatrzy­maniem procedury uchwalania tego planu.

M.p.z.p. obszaru Radość po zachod­niej stronie ul. Patriotów (część III) obejmuje teren ośrodka sportowego w Miedzeszynie, co do którego dzielnicowe władze swego czasu składały uwagi związane ze znaczną intensyfikacją zabudowy sportowej na tym terenie. Trwa weryfikacja czy w dalszym ciągu są to realne i zasadne plany.

M.p.z.p. obszaru Błota jest w dalszym ciągu na etapie wstępnej koncepcji. Głównym problemem jest tu zmiana przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne.

M.p.z.p. obszaru Falenica Wschód (część II) jest planowana wkrótce do wyłożenia do publicznego wglądu.

M.p.z.p. obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Sztygarów jest po aktu­alizacji przeprowadzonej przez pracownię zajmującą się tym planem. W projekcie wprowa­dzono między innymi zmiany przeznaczenia lasów na cele nieleśne, co wymaga ponownego, całościowego wystąpienia o zmianę przeznaczenia tych terenów.

M.p.z.p. Aleksandrowa to ponad 441 hektarów terenu. Trzech projektantów “poległo” już na opracowywaniu tego planu, teraz zaj­muje się nim miejska pracownia. Problemem są też odlesienia – nie ma tu pozytywnych uzgodnień ani Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ani dyrekcji Mazo­wieckiego Parku Krajobrazowego. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zastanawia się nad podziałem tego planu na mniejsze części.

M.p.z.p. Międzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej oraz m.p.z.p. rejonu ul. Krupniczej są dopiero odpo­wiednio w trakcie opracowywania i uzgodnień.

Prace nad m.p.z.p. obszaru Marysina Wawerskiego stanęły jakby w miejscu. Plan ten miał być podzielony na dwie części, ale Rada Warszawy tego do chwili obecnej nie uchwaliła. Poproszono jednocześnie o wydzielenie większej części z aktualnego obszaru objętego tym planem, tj. już nie tylko w rejonie ul. Goździków, ale aż do ulicy Korkowej, co może dzi­wić, bo centrum Marysina byłoby wtedy podzielone na pół na dwa oddzielne plany.

Bez względu na to jakie wyjaśnienia co do poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego można było usłyszeć na posiedzeniu komisji, nie można nie ulec wrażeniu, że tempo prac nad uchwalaniem tych planów jest w dalszym ciągu mizerne.