Stanowisko Stowarzyszenia Razem dla Wawra w sprawie projektu I etapu inwestycji mieszkaniowej w centrum osiedla Międzylesie

Autor: , Osiedle: Międzylesie Data: . Otagowany jako: , ,

zaprezentowanego w dniu 25 stycznia 2021 roku przez przedstawicieli spółki Dom Development na Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Po zapoznaniu się z koncepcją zagospodarowania działki przy ul. Pożaryskiego w Międzylesiu uznaliśmy, że znacząco odbiega ona od ustaleń obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Międzylesia w zakresie: funkcji zabudowy, jej wysokości jak również dopuszczalnych linii zabudowy.
Za największy mankament przedstawionej koncepcji zabudowy etapu I inwestycji uznajemy jej zbyt dużą intensywność – niewspółmierną do charakteru zabudowy okolicy. Obowiązek dostosowania się charakterem zabudowy „do okolicy w której inwestycja mieszkaniowa ma być zlokalizowana” wynika wprost z art. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, służącej za podstawę prawną do wydania zgody na w/w inwestycję.
W związku z powyższym postulujemy:

USTALIĆ MAKSYMALNY
WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
NA „I” = 1,5

czyli identycznie jak zaproponowany dla obszarów z zabudową wielorodzinną w wyłożonym do publicznego wglądu w styczniu br. projekcie planu miejscowego obszaru ul. Krupniczej, sąsiadującego z przedmiotowym terenem. Wyznaczenie współczynnika intensywności zabudowy na poziomie „I”=1,5 ograniczy planowaną powierzchnię użytkową (PU) do około 21 000 m2. – przyjmując 18% na usługi oraz średnią wielkość mieszkania jako 50 m2, byłoby to ok 350 mieszkań.
Proponowana przez dewelopera intensywność zabudowy działki „I”=1,8 znacząco odbiega od intensywności zabudowy osiedla Międzylesie. Oznaczałoby to wybudowanie 26 000 m2 PU – przyjmując 10% na usługi oraz średnią wielkość mieszkania jako 50 m2, byłoby to ok 480 mieszkań. Co prawda w zapisach obowiązującego obecnie planu zagospodarowania współczynnik intensywności wyznaczono na poziomach 1,8 oraz 2,8, ale pozostałe parametry limitują możliwość zabudowy do maksymalnie 20 000 m2. PU.

USTALIĆ
MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ ZABUDOWY
NA 16 METRÓW


czyli identycznie jak w obowiązującym aktualnie dla tego obszaru planie zagospodarowania Centrum Międzylesia. Zwracamy uwagę, że zaproponowana w koncepcji maksymalna wysokość budynków na poziomie 22,8 metra nie ma odpowiednika w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie osiedla Międzylesie oraz sąsiedniego osiedla Anin.

USTALIĆ MINIMALNĄ POWIERZCHNIĘ
UŻYTKOWĄ USŁUG
NA POZIOMIE 18%

(liczoną bez powierzchni pomocniczych, zapleczowych itp.). Planowana inwestycja powinna mieć charakter centrotwórczy, a zaproponowane przez dewelopera przeznaczenie na funkcje usługowe 10% powierzchni użytkowej wydaje się dalece niewystarczające.

INWESTYCJE TOWARZYSZĄCE
Inwestycje towarzyszące proponowane przez inwestora wynikają z obowiązku ustawowego, a ich zakres jest ściśle powiązany z planowaną liczbą nowych mieszkańców. Nie będą więc realizowane dla dobra całej społeczności, ale głównie po to, by obsłużyć mieszkańców nowego osiedla, tak jak na przykład proponowana rozbudowa szkoły. Dlatego też finansowanie inwestycji towarzyszących powinno pozostawać w całości po stronie inwestora, aby nie obciążać budżetu dzielnicy.

UZASADNIENIE
Mając na względzie dobro lokalnej społeczności, traktując całą planowaną 3-etapową inwestycję jako okazję do realizacji w tym miejscu spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego całego terenu z szansą na harmonijny rozwój tej części Wawra, jesteśmy gotowi rekomendować ofertę Spółki Dom Development pod warunkiem uwzględnienia naszych postulatów.
Nie ulega wątpliwości, że intensywność zabudowy (a więc docelowa liczba mieszkań i mieszkańców) zdeterminuje skalę przeobrażeń nowego centrum osiedla Międzylesie i będzie miała zasadniczy wpływ na okoliczną infrastrukturę drogową, rekreacyjną i oświatową poziomu podstawowego i licealnego.

Widzimy konieczność zwiększenia procentowej ilości funkcji usługowych w porównaniu do projektowanej. Nie bez powodu, to funkcja usługowo-handlowa w zapisach obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest traktowana jako podstawowa i przeważająca. Zwiększenie powierzchni użytkowej tych funkcji sprzyjałoby realnemu przeobrażeniu miejsca nadając mu rangę nowego Centrum Międzylesia (a nawet całej dzielnicy).

Zakładana przez dewelopera intensywność zabudowy działki „I”=1,8 znacząco odbiega od intensywności zabudowy osiedla Międzylesie. Proponowane przez nas wyznaczenie maksymalnego współczynnika intensywności zabudowy na poziomie „I”=1,5 ograniczy kubaturę nadziemną inwestycji do akceptowalnych rozmiarów.