Lasy Miejskie – trzebieże to pielęgnacja

Las Matki Mojej w Marysinie Wawerskim – wadliwe drzewa wytypowane do usunięcia. Fot. Piotr Grzegorczyk

Las Matki Mojej to niewielki kompleks leśny położony pomiędzy ulicami: Łysakowską, Akwarelową i Strusia, o powierzchni 12,67 ha. Tworzy go drzewostan sosnowy w wieku około 60 lat, powstały po II wojnie światowej. Zalesiano wtedy wydmowe obszary wokoło Warszawy, w tym również wawerskie nieużytki. Obecnie las jest otoczony zabudową mieszkaniową, pełni ważną funkcję mikroklimatyczną i jest miejscem codziennego odpoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli. Las ten wchodzi w skład obszarów, którymi opiekuje się jednostka miejska: Lasy Miejskie – Warszawa. Całość prac prowadzonych przez warszawskich leśników ma na celu przede wszystkim utrzymanie trwałości lasów czyli zabezpieczenie stałej wymiany pokoleń drzew i obecności lasów w tkance miejskiej w przyszłości. Lasy są kluczowymi obszarami Warszawskiego Systemu Przyrodniczego, wspieranie ich istnienia jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy wykazują one objawy osłabienia, zwłaszcza spowodowanego porolnym pochodzeniem, uproszczonym lub niezgodnym z siedliskiem składem gatunkowym i negatywnym wpływem miasta. W przypadku lasów pochodzących z nasadzeń, monokultur składających się z drzew jednego gatunku i w tym samym wieku, konieczne jest prowadzenie szeregu zabiegów pielęgnacyjnych – trzebieży. Ramy ilościowe i jakościowe tego zabiegu są określone w obowiązującej dokumentacji urządzeniowej. Dla Lasu Matki Mojej takim dokumentem jest aktualny Plan Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Wawer na lata 2019 – 2028. Wskazano tu konieczność przeprowadzenia trzebieży w tym kompleksie leśnym, a decyzję o przystąpieniu do prac w terenie przyspieszyło zaobserwowane obumieranie znacznej ilości drzew. Prace prowadzone obecnie w tym lesie polegają przede wszystkim na usuwaniu pojedynczo wytypowanych, często najsłabszych lub wadliwie zbudowanych drzew, w taki sposób, aby warunki wzrostu dla pozostałych osobników uległy poprawie. Dodatkowo usuwane są drzewa z gatunków inwazyjnych np. robinia akacjowa czy dąb czerwony. Usuwane są również drzewa zagrażające bezpieczeństwu w miejscach wykorzystywanych rekreacyjnie. Efektem prowadzonych prac będzie ogólna poprawa stanu lasu, w miejscy zamarłego fragmentu drzewostanu zostaną posadzone sadzonki drzew i krzewów. Całość prac nie ma wymiaru ekonomicznego, jednak ze względów bezpieczeństwa i dostępności rekreacyjnej nie ma możliwości pozostawiania na dnie lasu całości ściętego drewna. Drewno pozyskane podczas prac trafia do sprzedaży detalicznej wg zasad ogólnych, zamieszczonych na stronie internetowej LM-W, wpływy ze sprzedaży zasilają budżet miasta. Cześć drewna ze ściętych drzew pozostanie w lesie w celu wzbogacenia puli martwego drewna.

Andżelika Gackowska
z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej Lasów Miejskich