Marysin Wawerski bez ekranów akustycznych

Autor: , Osiedle: Marysin Data: .

Zgodnie z wynikami badań akustycznych oraz zaleceniami decyzji środowiskowej, mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej Marysina Wawerskiego powinni uzyskać ochronę przed ponadnormatywnym hałasem kolejowym. Nic jednak nie wskazuje, że to nastąpi.

Od samego początku temat ekranów akustycznych towarzyszył przygotowaniom inwestycji „Modernizacji linii kolejowej nr 7” i wywoływał wiele zagorzałych dyskusji. Dla osób mieszkających daleko od torów ekrany akustyczne stanowiły tylko problem wizualny, który podzieli dzielnicę. Jednak wg właścicieli posesji usytuowanych blisko modernizowanego odcinka ich instalacja wydaje się koniecznością.

Na wniosek PKP Linie Kolejowe S.A. przeprowadzono badania1, a ich wyniki opisano w Załączniku nr 5 do raportu oddziaływania na środowisko pt. „Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Warszwa Wawer – Otwock”.

Na odcinku prawie piętnastu kilometrów, Warszawa Gocławek – Otwock badania przeprowadzono tylko w pięciu punktach. Dwa z nich były na odcinku Warszawa Gocławek – Warszawa Wawer, wzdłuż którego analiza nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. To jednak niekoniecznie pokrywa się z informacją o aktualnym stanie klimatu akustycznego w zakresie hałasu kolejowego w obrębie m.st. Warszawa, dostępnym na mapie akustycznej miasta, opracowanej w 2017 r. (www.mapa.um.warszawa.pl), na którą też powołano się w powyższej analizie. Dodano tylko mały wycinek mapy, dobrany jakby specjalnie, aby pokazać brak przekroczeń norm hałasu. Jednak na Rysunku nr 1 (i wielu innych miejscach) możemy zobaczyć wyniki badań akustycznych, na których widoczne są przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla budownictwa jednorodzinnego.

Warto zauważyć, że badania poziomu hałasu wykonano przy maksymalnej prędkości pociągu 55 km/h, jednak po zmodernizowanych torach pociągi będą jeździć nawet do 160 km/h.

Fragment mapy akustycznej miasta Warszawy z 2017 r. – mapa hałasu kolejowego w porze dnia. Źródło: www.mapa.um.warszawa.pl

W tym samym dokumencie wykonano prognozę oddziaływania akustycznego na rok 2023 dla toru 4 z pozostałymi 3 torami i wyniki okazały się już bardzo niepokojące (zdjęcie obok).
Według autora analizy, wykonana prognoza wskazuje konieczność budowy ekranów akustycznych w kolejnym etapie rozbudowy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wawer – Otwock, niestety odcinek Gocławek – Wawer już się nie załapał. PKP PLK twierdzi, że budowa już trwa i nie można wprowadzać takich zmian. O dziwo zmianę w postaci dodania czwartego toru na odcinku przebiegającym przez Marysin Wawerski można było wprowadzić.

Z analizy akustycznej dowiemy się także, że do trwającej inwestycji wydane zostały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2, w których, na odcinku przebiegającym przez Marysin Wawerski, określono warunki realizacji zabezpieczeń ograniczających hałas w postaci m.in ekranów akustycznych. Niestety wbrew przedstawionym wynikom i prognozom autor analizy znów wyciągnął odmienny wniosek, że dodatkowe zabezpieczenia akustyczne na tym odcinku nie są wymagane, a jako jedyne zabezpieczenie: „(…) zastosowane zostaną metody ograniczania hałasu u źródła, poprzez zastosowanie nowej technologii torowiska, tj. szyn bezstykowych oraz podkładów betonowych na podsypce. Jednakże efekt redukcji hałasu w wyniku zastosowania ww. torowiska zostanie zniwelowany w części przez dostosowanie torowiska do jazdy z prędkością do 160 km/h” – o dziwo ta „nowoczesna technologia” szyn bezstykowych oraz podkładów betonowych na podsypce ma swoje miejsce od wielu lat na obecnym torowisku, a przekroczenia dopuszczalnego poziomu już są rejestrowane.

Prognozowanie akustyczne na rok 2023 dla toru 4 wraz z pozostałymi 3 torami dla przedsięwzięcia pn.: “Rozbudowa linii kolejowej nr 7 poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Wawer – Otwock”

W taki oto sposób mieszkańcy Marysina Wawerskiego, kosztem własnego zdrowia zostali skazani na życie w ponadnormatywnym hałasie. Być może na wiele lat, gdyż po oddaniu inwestycji modernizacji trasy kolejowej przebiegającej w ich sąsiedztwie, PKP PLK dopiero wykona kolejne badania, znajdzie środki oraz przeprowadzi długotrwały proces przetargowy i budowlany. O ile temat nie zostanie „zamieciony pod dywan

Przebudowa linii kolejowej nr 7 na odcinku marysińskim. Fot. S. Pyciński

Przypisy:

  1. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 7 POPRZEZ DOBUDOWĘ CZWARTEGO TORU NA ODCINKU WARSZAWA WAWER – OTWOCK”.
    Z wynikami badania można zapoznać się w dokumencie umieszczonym na stronie http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/rap2022/420.434.2019.MBR.1.zip
  2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Sygn. WOOŚ.4201.1.1.2011.LP z dnia 27 sierpnia 2012r., oraz Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o Sygn. DOOŚ-oaII.4201.2.2012.mk.12 z dnia 26 listopada 2014 r., zmieniająca Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Sygn. WOOŚ.4201.1.1.2011.LP.