Ogrodzenie tymczasowe

Autor: , Osiedle: Międzylesie Sadul Data: .

Schludne, ocynkowane, polakierowane czarnym kolorem i posadowione na prefabrykowanych płytach betonowych ogrodzenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Międzyosiedlowej powstało wiosną 2022 roku. Cała zachodnia część ogrodzenia, od strony Kanału Zagoździańskiego, powstała na obszarze oznaczonym w obowiązującym tu planie zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Zwoleńskiej symbolem d2.3 ZP – zieleń urządzona. Zapisy tego planu mówią wprost: „zakazuje się ogrodzenia terenów zieleni urządzonej ZP”. Czy zatem ogrodzenie, które wchodzi około 8 metrów na teren przeznaczony pod zieleń powstało zgodnie z prawem?

Sprawę zgłosiłem w czerwcu 2022 roku tam, gdzie zgłasza się kwestie zgodności powstającej zabudowy z przepisami planistycznymi – do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB). Przez kilka miesięcy nikt nie odpowiedział, nie wiem czy w ogóle zareagował.

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy przy ul. Międzyosiedlowej. Fot. R. Czerwonka

W marcu 2023 roku złożyłem w tej sprawie skargę, którą chwilę później Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (MWINB) uznał za zasadną, wskazując m.in., że „(…) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (…)”. MWINB podkreślił, że w tym przypadku nie wiadomo nawet czy moje pismo zainicjowało postępowanie administracyjne. W ocenie MWINB „opieszałe działanie organu nadzoru budowlanego I instancji może budzić uzasadnione obawy skarżącego co do dotrzymywania przez organy administracji publicznej zasady szybkości postępowania i zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwowych wymienione w Kpa” MWINB zobowiązał w związku z tym PINB dla m.st. Warszawy do „(…) podjęcia stosownych kroków zapobiegających występowaniu podobnych przypadków w przyszłości”.

W każdym razie po wystosowaniu skargi odpowiedź od PINB-u odnośnie powstałego ogrodzenia otrzymałem natychmiast. Z odpowiedzi dowiedziałem się między innymi, że ten solidny płot jest tymczasowym zabezpieczeniem terenu budowy, że takowe nie podlega badaniom co do zgodności z przepisami planistycznymi i że podlega rozbiórce po zakończeniu budowy, a ta jeszcze się nie zakończyła. Trochę to zastanawiające, bo ogrodzenie wygląda jakby miało być tym docelowym. Ciekawe zatem czy o konieczności rozbiórki tego schludnego, aczkolwiek tymczasowego ogrodzenia też będę musiał jeszcze oddzielnie przypomnieć?