Ciasno na Zagórzańskiej

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Data: .

Ulica Zagórzańska w Aleksandrowie ma dwa oblicza: odcinek południowy, z szeroką jezdnią i chodnikiem oraz odcinek północny, bardzo wąski i bez chodnika. Problemem południowego odcinka ulicy są nadmierne prędkości kierowców, które skutkują nie tylko zagrożeniem na drodze, ale i większym hałasem. Inaczej prezentuje się ulica na odcinku północnym, od skrzyżowania z ul. Porośle w kierunku granicy miasta. Jezdnia jest tu bardzo wąska (ok. 3,5 m) i nie ma chodnika, a jest to główna oś komunikacyjna w tej okolicy. Wykonany na wysokości jednego z osiedli mieszkaniowych krótki chodnik nie rozwiązuje problemu. W Aleksandrowie wyrasta nowa zabudowa, co przekłada się na wzrost liczby mieszkańców, a tym samym większą liczbę zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu. Mieszkańcy od kilku lat alarmują w sprawie trudnej sytuacji na tym odcinku Zagórzańskiej, gdzie na wąskiej drodze pieszych mijają nie tylko samochody osobowe, ale i ciężarówki biorące udział w trwających robotach budowlanych. Także mijanie się samochodów jest utrudnione. W kolejnych latach możemy się spodziewać dalszej intensyfikacji ruchu. Również oświetlenie drogi nie jest wystarczające ze względu na fakt, że lampy są odsunięte od jezdni. Nie da się w takiej sytuacji mówić o bezpiecznym i komfortowym przemieszczaniu się.

O wymijaniu na Zagórzańskiej należy zapomnieć. Fot. Konrad Czapski

Temat opisywała już „Gazeta Wawerska” w październiku 2021. Zgodnie z odpowiedzią na zgłoszone wówczas w tej sprawie zapytanie radnego, należyta przebudowa ulicy jest utrudniona ze względu na „nieuregulowany stan prawny nieruchomości, brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego, drzewa które znajdują się na działkach drogowych, oraz bliska odległość słupów energetycznych. (…) W celu kompleksowego rozwiązania problemu związanego z wąską jezdnią, brakiem chodnika, brakiem oświetlenia w ul. Zagórzańskiej należałoby wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne do budżetu Dzielnicy Wawer które pozwoli na realizację zadania tj.: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, podział nieruchomości, wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod inwestycję oraz przeprowadzenie prac budowlanych związanych z budową ul. Zagórzańskiej. Obecnie Dzielnica Wawer nie posiada wolnych limitów finansowych w celu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla m.st. Warszawy.” (z odpowiedzi na zapytanie nr 78, UD-XIII-WOR.0003.62.2021.BBO).

W tym roku wprowadzono do planu wydatków majątkowych pozycję „Budowa ul. Podkowy – prace przygotowawcze”, co otwiera drogę do koniecznej modernizacji innej ważnej w Aleksandrowie ulicy. Jednak musimy pamiętać, że tych potrzeb w osiedlu jest więcej i przykładem jest właśnie Zagórzańska.

Omawiany odcinek Zagórzańskiej znajduje się w tej części osiedla, którą obejmuje północną część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadal nieuchwalonego. Plan został podzielony jakiś czas temu na dwie części, północną i południową. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu części południowej opóźnia się ze względu na trwające uzgodnienia (kwestia tzw. odlesień). W ogóle nie jest natomiast już procedowana część północna, od której odstąpiono ze względu na przygotowywanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. Według doniesień medialnych miasto ma jednak odstąpić również od uchwalania studium. Czy w praktyce oznacza to, że północna część Aleksandrowa nie doczeka się żadnego aktualnego dokumentu planistycznego?
Ze względu na kolejne głosy i obawy mieszkańców dotyczące ulicy Zagórzańskiej zgłaszamy aktualnie kolejne zapytanie radnego w tej sprawie.

Niedokończony, kilkunastometrowy odcinek ul. Zagórzańskiej – codzienność w deszczową porę. Fot. Konrad Czapski

Miasto nie widzi niezameldowanych
Dyskusja nad projektem wspomnianego wyżej nowego studium przypomniała o tym, że miasto w swojej polityce opiera się na danych demograficznych. Nowi mieszkańcy, sprowadzający się do Warszawy i Wawra, powinni się zatem meldować, gdyż dzięki temu miasto będzie mogło zobaczyć ich w swoich statystykach.

Cytując stronę srodmiescie.um.warszawa.pl: Każda zameldowana osoba to realne pieniądze przekazywane z budżetu miasta na realizację różnych zadań w dzielnicy. Z ilością meldunków związane są finanse przeznaczane na sprzątanie lokalnych ulic, dodatkowe remonty i nowe inwestycje. Na podstawie informacji o liczbie i wieku mieszkańców powstaje oferta sportowa i kulturalna, a także sprawdzane jest zapotrzebowanie oświatowe. To istotny wskaźnik w planowaniu działań opiekuńczych dla osób starszych i tworzeniu dodatkowej infrastruktury dla najmłodszych. To również kwestia bezpieczeństwa. W razie zdarzeń losowych oraz sytuacji kryzysowych, wiedza o liczbie osób zamieszkujących dany obszar jest nie bez znaczenia dla służb ratunkowych i władz dzielnicy.