Oceńcie sami

SAMORZĄD. Współpraca samorządu z prywatnymi przedsiębiorcami może przynosić społeczne korzyści, ale powinna znajdować się pod wnikliwą obserwacją opinii publicznej.

8 października odbył się Bieg z Radością. Organizuje go cyklicznie znany wawerski diler Toyoty. W wydarzenie zaangażował się wawerski urząd, a burmistrz Norbert Szczepański objął je honorowym patronatem.
Toyota Radość to również inwestor salonu samochodowego Lexus, wybudowanego 17 metrów poza ustaloną w planie miejscowym nieprzekraczalną linią zabudowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na podstawie dwóch prawomocnych pozwoleń na budowę wydanych przez tutejszy wydział architektury w czasach gdy nadzór nad nim pełnił wiceburmistrz Leszek Baraniewski. Temat szeroko opisywaliśmy na naszych łamach, a ostatecznie zamknęła go decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) ustalająca, że mamy do czynienia z „przypadkiem nieoczywistym”, w związku z czym nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa.

Procedury prawno – administracyjne to jedno, a oceny samorządowych organów dokonywane przez mieszkańców to drugie. Przedstawiamy więc poniżej wszystkie zaobserwowane fakty, bo przejrzystości w samorządzie nigdy za wiele.

Fakt 1
W maju 2020 r. Stowarzyszenie Razem dla Wawra (SRdW) złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności dwóch pozwoleń na budowę salonu samochodowego. Dlaczego dwóch, a nie jednej? Temat opisaliśmy po raz pierwszy w artykule „Pan tu nie stał, panie Lexus”1. Clue sprawy dotyczyło tego, czy zagłębiony w terenie parking, znajdujący się poza nieprzekraczalną linią zabudowy, można „przekryć” żelbetowym stropem i w ten sposób doprowadzić do powstania kubatury podziemnej. To przedsięwzięcie było objęte pierwszą decyzją (2017 r.). Następnie wydano pozwolenie na nadbudowę tego parkingu (2018 r.), który decyzją z 2017 r. „przeistoczył się” w budynek. Plan miejscowy dopuszcza bowiem nadbudowę istniejących budynków, ale nie budowli, jakimi są parkingi. I dlatego potrzebne było proceduralne podzielenie inwestycji na dwa etapy.

Fakt 2
Po nagłośnieniu sprawy przez Gazetę Wawerską i SRdW, wiceburmistrz Leszek Baraniewski oznajmił w Kurierze Wawerskim z 16-30 września 2020 roku2: „sprzeczność wydanej decyzji [dotyczącej salonu Lexus – przyp. red.] z założeniami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego nie może być przez nas bagatelizowana. W świetle prawa wydana decyzja jest błędna i wymaga wyjaśnienia sprawy”. W kolejnym zdaniu jednak wprowadził opinię publiczną w błąd informując o złożeniu przez urząd wniosku o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę salonu samochodowego – wysłano go bowiem 2 miesiące później – po interwencjach SRdW. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nie dotyczył on istoty sprawy, tj. decyzji na przekrycie parkingu, a już kolejnej na jego nadbudowę3.

Fakt 3
22 kwietnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność pozwolenia na przekrycie parkingu, czyli pierwszego etapu budowy salonu Lexus. Fragment uzasadnienia: „poprzez dopuszczenie (…) do realizacji przekrycia budynku, który nie istniał, z jego lokalizacją naruszającą istotny parametr urbanistyczny, linię dopuszczalnej planem zabudowy, stwierdzić należało, że organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji [Prezydent m st. Warszawy reprezentowany przez naczelnika wawerskiego wydziału architektury – przyp. red.], nie dokonał ani uprzedniego przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów niezbędnych dla wyjaśnienia istoty sprawy (…), ani nie dopełnił ciążącego na nim podstawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego umożliwiając w ten sposób inwestorowi obejście prawa”4.

Fakt 4
23 września 2022 r. GINB uchylił decyzję wojewody. Wg organu mamy do czynienia z „przypadkiem nieoczywistym”, gdyż „sporna inwestycja dotyczy jedynie budowy przekrycia nad istniejącym zagłębionym parkingiem, a po drugie (…) wraz z istniejącym parkingiem, jako całość tworzy obiekt budowlany podziemny”. W związku z tym, zdaniem GINB, ustalenie czy mamy do czynienia z budynkiem wymaga szerokiej interpretacji przepisów i wiedzy technicznej, a to czyni niemożliwym stwierdzenie rażącego naruszenia prawa.

Decyzję GINB oceniamy jako kuriozalną5. Niestety nie mogliśmy jej zaskarżyć do sądu administracyjnego, gdyż nie posiadaliśmy statusu strony postępowania.

Fakt 5
Na otwarciu salonu Lexus w lipcu 2020 r. pojawił się m.in. burmistrz dzielnicy Wawer Norbert Szczepański.

Fakt 6
26 września 2023, na profilu fejsbukowym „Dzielnica Wawer” pojawia się informacja o 8 edycji „Biegu z Radością” i spotkaniu wiceburmistrza Leszka Baraniewskiego z udziałem kierownictwa Toyota Radość w sprawie organizacji tej imprezy. Wydarzenie, można powiedzieć, miało charakter dzielnicowy, gdyż bardzo szeroko było opisywane w mediach urzędowych.

Wiceburmistrz Leszek Baraniewski ustala z kierownictwem Toyota Radość szczegóły Biegu z Radością. Źródło: Facebook, Dzielnica Wawer.

Fakt 7
W czerwcu 2023 r. startuje nowy wawerski bezpłatny periodyk „Punkt dla Wawra”. Dotychczas ukazały się trzy numery, a nad wszystkimi patronat objęła Toyota Radość. W dwóch ostatnich numerach mogliśmy przeczytać obszerne wywiady z przedstawicielami zarządu dzielnicy. Burmistrz Norbert Szczepański mógł opowiedzieć o „niesamowitych”, jak ujął to autor, wizjach rozwoju Wawra. Jego zastępcę, Leszka Baraniewskiego wnikliwy dziennikarz „maglował” m.in. takimi pytaniami jak „skąd macie taki zapał do pracy?”.

Fragmenty pierwszych stron 2 i 3 nr, odpowiednio z 14 lipca i 7 października 2023.
Źródło: „Punkt dla Wawra”.

Przypisy:

  1. GW z kwietnia-maja 2020 r., http://gazetawawerska.pl/2020/05/07/pan-tu-nie-stal-panie-lexus/
  2. Małgorzata Kucka, „Po audycie czas na zmiany”, „Kurier Wawerski” nr 18/306 z 2020 r.
  3. Szerzej: „Skomplikowany charakter sprawy…”, GW z września 2021 r., http://gazetawawerska.pl/2021/09/13/skomplikowany-charakter-sprawy/
  4. Szerzej: „Decyzja nieważna”, GW z lipca-sierpnia 2022 r., http://gazetawawerska.pl/2022/08/17/decyzja-niewazna/
  5. Szerzej: „Zakaz zabudowy dla GINB”, GW z października 2022 r., http://gazetawawerska.pl/2022/11/04/zakaz-zabudowy-nieoczywisty-dla-ginb/