Lex Jeziorski

Autor: , Osiedle: Anin Data: . Otagowany jako: , , ,

W odpowiedzi na list otwarty podpisany przez stu trzech mieszkańców Anina burmistrz Jeziorski, broniąc decyzji urzedników, idzie w zaparte.

Przez błędną i stronniczą interpretację zapisów szczegółowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) osiedla Anin, możliwa stała się w obszarze UMN/3 (a wcześniej UMN/2) zabudowa wielorodzinna tak intensywna, że doprowadziła do dewastacji ładu przestrzennego, komunikacyjnego, terenów zielonych i drzewostanu na skalę nieporównywalną z żadną inną częścią osiedla. Złamane zostało prawo miejscowe, zaś jedynym beneficjentem tego stanu rzeczy stał się deweloper. Mieszkańcy Anina, w liście otwartym skierowanym do burmistrza, zwrócili uwagę na błędne odczytywanie zapisów MPZP. W odpowiedzi dostali, niepoparty żadnymi referencjami, przydługi przykład pseudoprawniczej nowomowy, z którego wynika, że są niespełna rozumu, a jedyny stojący na straży prawa sprawiedliwy to on sam, burmistrz.

Aninianie są w tej bulwersującej sprawie największymi pokrzywdzonymi. Dopuszczenie na obszarach UMN/2 i UMN/3 do budowy w 100% funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, z pominięciem wyraźnie pierwszorzędnej w zapisach szczegółowych MPZP funkcji usługowej jest manipulacją i skutkuje zmianą charakteru i gabarytów zabudowy. Dlaczego? Ponieważ:
– funkcja usługowa (usługowo-handlowa) w parterach budynków wymusiłaby na inwestorze przeznaczenie sporej części terenu działki pod (określone przepisami odrębnymi) ogólnodostępne stanowiska parkingowe, a ich obecność (znów, ze względu na przepisy odrębne określające min. odległość stanowisk od okien pomieszczeń mieszkalnych) znacznie ograniczyłaby powierzchnię planowanej zabudowy działki;
– pełnowartościowy lokal usługowy to min. 3,0 m wys. kondygnacji netto, więc wybudowanieczterokondygnacyjnego budynku o wys. 12 m (wymóg MPZP) okazałoby się niemożliwe.

Nowa zabudowa wielorodzinna w obszarze UMN3 w osiedlu Anin. Fot. Piotr Grzegorczyk

Podsumowując – na miejscu wybudowanych już w obszarze UMN/2 budynków wielorodzinnych, stanęłyby prawdopodobnie budynki niższe o jedną kondygnację i dużo mniejsze, z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych usytuowanych w obrębie działki. Przy okazji oszczędzonoby część cennego starodrzewu (czy ktoś kiedykolwiek zapłacił za wycinkę osiemdziesięciu sosen w obszarze UMN/2?), sąsiednie uliczki dojazdowe nie zamieniłyby się w parkingi, zaś okoliczni mieszkańcy skorzystaliby z dobrodziejstw sąsiedztwa lokali usługowych – tak w tym miejscu pożądanych.

Cui bono?

Z legendy do MPZP osiedla Anin łatwo odczytać opis symboli poszczególnych obszarów. Obszar oznaczony jako „UMN” nie pozostawia wątpliwości co do jego funkcji podstawowej „usługowo-mieszkaniowej” i nie ma on nic wspólnego z przywoływanym w w/w wywodzie obszarem „MN”, ponieważ symbol „MN” nie dotyczy obszaru „UMN”, ani nie jest jego częścią składową. Podobnie zresztą jak np. tablica rejestracyjna ABC nie ma nic wspólnego z tablicą BC, albo że Gujana Francuska to jednak inny kraj niż Gujana. Z opisu funkcji podstawowej usługowo-mieszkaniowej obszaru „UMN” wynika jednoznacznie, że ma ona być na pewno usługowa lokalizowana w parterach budynków jak również mieszkaniowa na wyższych kondygnacjach. Taki sposób odczytywania zapisów MPZP jest jedynym właściwym, utrwalonym wśród planistów, urbanistów i architektów zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.) gdzie pierwsza litera symbolu „UMN” oznacza funkcję podstawową i najważniejszą, kolejne symbolizują funkcje dodatkowe i uzupełniające, wszystkie zaś litery stanowią nierozerwalny symbol funkcji konkretnej zabudowy.

Fragment legendy MPZP osiedla Anin

Użycie myślnika pomiędzy obiema funkcjami „usługowo-mieszkaniowymi”, też nie pozostawia wątpliwości co do intencji autorów MPZP i powinien być odczytany jako „funkcja usługowa z dodatkiem mieszkaniowej”. Podobnie zresztą jak niebiesko-zielona koszula nie jest albo zielona albo niebieska tylko dokładnie taka jak jej opis: trochę taka, trochę taka. Bo przecież np. biało-czerwone szaliki z pamiętnego pożegnalnego czerwcowego rajdu Zarządu Dzielnicy wesołym autobusem, w pogoni za teleportującą się na mistrzostwa świata narodową reprezentacją, nie były tylko białe, ani wyłącznie czerwone. To łatwe. Zatem funkcje usługowa i mieszkaniowa w obszarze UMN/3 nie tylko mogą, ale przede wszystkim MUSZĄ współistnieć. Podstawę prawną do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla obszarów UMN/2 i UMN/3 stanowi wprost § 22 pkt. 7 MPZP, w którym „zaleca się jej opracowanie”. Przegłosowana przez jedenastu radnych (w tym radnych rządzącej koalicji) na Komisji Ładu Przestrzennego uchwała nr 45/2017, była tylko próbą przypomnienia Zarządowi Dzielnicy o tym zapisie w planie. W piśmie z dn. 23 stycznia 2018 r., na które powołuje się burmistrz, z-ca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marek Mikos stwierdza jedynie, że gotowa już koncepcja nie mogłaby stanowić podstawy prawnej do wydawania pozwoleń na budowę. To chyba oczywiste, że należałoby dokonać korekt obowiązującego MPZP i nikt nigdy nie twierdził inaczej.

Odpowiedź burmistrza Jeziorskiego jest prostym przepisem na to „jak interpretować zapisy szczegółowe planu zagospodarowania, aby maksymalnie zintensyfikować zabudowę działki”. Udało się. Więcej mieszkań już się na działkach obszaru UMN/3 zbudować nie da – burmistrz Jeziorski może śmiało odkrzyknąć: „Melduję wykonanie zadania!” Duma! Być może ktoś go przekonał, że stosowanie metody „naciąganych wniosków” oraz żonglerka symbolami funkcji obszarów przy czytaniu zapisów szczegółowych planów miejscowych to codzienność i zupa mleczna dla naczelników wydziałów architektury. To zły doradca był. Tak nie wolno. To manipulacja, której skutki są już dla Anina nieodwracalne, a przecież prawo służy stwarzaniu obywatelom gwarancji niezmienności i stabilności. O takie prawo dzisiaj zabiegamy!

Przedstawiamy Państwu jednocześnie interpretację zapisów szczegółowych dla obszarów UMN/2 i UMN/3 MPZP osiedla Anin, przygotowaną na prośbę Stowarzyszenia Razem dla Wawra przez warszawski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.


OPINIA URBANISTYCZNA N.T. INTERPRETACJI USTALEŃ „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA ANIN”

Opinia n.t. interpretacji ustaleń planu miejscowego została wykonana na zlecenie Stowarzyszenia „Razem dla Wawra” z dnia 27 czerwca 2018 r.

Interpretacja dotyczy ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami UMN/2 i UMN/3 w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin” zatwierdzonym Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/2262/2010 z dnia 18.02.2010 opublikowana w Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 75 z dnia 15.04.2010 r. poz.1162. (dalej w tekście opinii – plan miejscowy).

Zleceniodawca zarysował problem dotyczący interpretacji ustaleń planu miejscowego dotyczących przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami UMN/2 i UMN/3 i poprosił o wyjaśnienie – czy, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, możliwa jest realizacja na omawianych terenach:
a/ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach,
b/ wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c/ wyłącznie zabudowy usługowej?

Ustalenia planu miejscowego dotyczące przeznaczenia analizowanych terenów zawarte są w 3 miejscach Tekstu planu, w tym:
– w par.5 ust.5 – gdzie ustala się, że pod pojęciem „przeznaczenie podstawowe” należy rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie (bez kwantyfikacji pojęcia „przeważać”)
– w par.6 ust.1 pkt.6 – gdzie tereny oznaczone na Rysunku planu symbolem „UMN” definiuje się jako tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (tu należy wyjaśnić, że zgodnie z pragmatyką planowania przestrzennego, kolejność wymieniania funkcji przy przeznaczeniu wielofunkcyjnym nie ma znaczenia),
– w par.22 – gdzie zawarte są ustalenia szczegółowe dla terenu UMN/2 i UMN/3, w tym:
– w ust.1 – ustalenie jako przeznaczenia podstawowego zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
– w ust.2 – ustalenie zabudowy usługowo-handlowej wolnostojącej oraz wbudowanej w partery budynków mieszkalnych (bez określania rodzaju zabudowy mieszkalnej, n.p. jedno- lub wielorodzinnej – tzn. z dopuszczeniem zarówno budynków jedno- jak i wielorodzinnych).

Z analizy opisanych ustaleń planu miejscowego dla terenów UMN/2 i UMN/3 wynika, że:
– ustalone w planie miejscowym jest tylko przeznaczenie podstawowe (nie jest ustalone przeznaczenie dopuszczalne),
– przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa,
– pod pojęciem zabudowy usługowo-mieszkaniowej rozumie się bądź zabudowę usługową wolnostojącą bądź zabudowę mieszkaniową z wbudowanymi usługami w parterze.

Odpowiadając zatem na pytania Zleceniodawcy, należy stwierdzić, że na terenach oznaczonych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin” symbolami UMN/2 i UMN/3:
a/ możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach,
b/ nie ma możliwości realizacji zabudowy wyłącznie wielorodzinnej bez usług w parterach,
c/ możliwa jest realizacja zabudowy wyłącznie usługowej.

Z poważaniem
PREZES OW
Towarzystwa Urbanistów Polskich
mgr inż. arch. Marcin Świetlik